+8

lateinit và lazy trong Kotlin

Mở bài

 • Khi mới bắt đầu học Kotlin thì bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn trong việc lựa chọn giữa lateinitlazy. Hy vọng bài này sẽ giúp đỡ các bạn trong việc đó.
 • Các câu hỏi thường đặt ra khi phải chọn giữa lateinitlazy là:
 • Phải sử dụng trong trường hợp nào mới là hợp lý?
 • Cái nào nhanh hơn?
 • Cái nào an toàn hơn?

Lazy

 • Tạo biến theo kiểu lazy
val someText: String by lazy { "Framgia" } // initialize 
fun doPrintSomeText() {
  println("Length is " + someText.length) // 
}
 • Thuộc tính "someText" sẽ không được khởi tạo trừ khi biến được sử dụng lần đầu tiên.

lateinit

 • Tạo biến theo kiểu lateinit
lateinit var someText: String 
fun doPrintSomeText() {
  someText = "Framgia" // initialize 
  println("Length is " + someText.length)
}
 • Thuộc tính "someText" có thể được khởi tạo sau này trong hàm tạo hoặc trong bất kỳ phương thức nào trước khi truy cập nó.
 • Nếu các bạn dùng biến trước khi nó được khởi tạo như trường hợp dưới đây thì sẽ ném ra lỗi
lateinit var someText: String 
fun doPrintSomeText() {
  println("Length is " + someText.length)
}
 • Như ví dụ ở trên, khi "someText" chưa được khởi tạo mà ta đã dùng thì sẽ xuất hiện lỗi
“Caused by: kotlin.UninitializedPropertyAccessException : lateinit property someText has not been initialized”

Tổng kết

 • lateinit chỉ có thể được sử dụng với các thuộc tính var (mutable) trong khi lazy chỉ có thể được sử dụng cho các thuộc tính val (immutable).
 • lateinit không hoạt động với kiểu nguyên thủy
 • Trong khi sử dụng Singleton Pattern, chúng ta nên sử dụng lazy, vì nó sẽ được khởi tạo khi sử dụng lần đầu tiên.
 • Với lateinit, các biến không có giá trị null
 • Với lateinit chúng ta phải chú ý đến luồng code, sử dụng biến lateinit khi chưa được khởi tạo sẽ làm app bị crash, nhưng lazy thì an toàn hơn, sẽ ko quan tâm chuyện đó.
 • Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình, nguồn : đâyđây

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.