+1

AutoDisposable for RxJava with Lifecycle Architecture Component

Mở bài

 • Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp Lifecycle của Android Architecture Component CompositeDisposable của RxJava để clear các Disposable .

Nội Dung

 • Theo cách thông thường, chúng ta xử lý đăng ký Rx bằng cách tạo một CompositeDisposable và thêm mọi loại Disposable vào đó, sau đó loại bỏ trong onStop hoặc onDestroy của Fragment / Activity.
 • Như code dưới đây :
//create the compositeDisposable
val compositeDisposable = CompositeDisposable()
...
var disposable = yourObservable.subscribeWith(aObserver)
compositeDisposable.add(disposable)
...

override fun onDestroy() {
 compositeDisposable.dispose()
 super.onDestroy()
}
 • Điều này rất quan trọng đối với các developer tránh leak memory cũng như rất nhiều lỗi không mong muốn. Tuy nhiên, nó rất nhàm chán và dễ quên.
 • Lifecycle là gì ?

The android.arch.lifecycle package provides classes and interfaces that let you build lifecycle-aware components—which are components that can automatically adjust their behavior based on the current lifecycle state of an activity or fragment.

 • Nói chung chung là lifecycle sẽ nhận biết vòng đời của activity/ fragment và có các function tương ứng để nhận biết.
 • Dưới đây là việc kết hợp CompositeDisposable với Lifecycle
class AutoDisposable : LifecycleObserver {
  lateinit var compositeDisposable: CompositeDisposable
  fun bindTo(lifecycle: Lifecycle) {
    lifecycle.addObserver(this)
    compositeDisposable = CompositeDisposable()
  }

  fun add(disposable: Disposable) {
    if (::compositeDisposable.isInitialized) {
      compositeDisposable.add(disposable)
    } else {
      throw NotImplementedError("must bind AutoDisposable to a Lifecycle first")
    }
  }

  @OnLifecycleEvent(Lifecycle.Event.ON_DESTROY)
  fun onDestroy() {
    compositeDisposable.dispose()
  }
} 
 • Toàn bộ Disposable sẽ được clear khi Lifecycle chạy ON_DESTROY
 • Trong Activity / Fragment của bạn cần khởi tạo AutoDisposable và bind tới Lifecycle. Lưu ý rằng Fragment / Activity có vòng đời riêng.
private val autoDisposable = AutoDisposable()
...
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  autoDisposable.bindTo(this.lifecycle)
}
 • Sử dụng
var disposable = observable.subscribe(observer) 
  autoDisposable.add(disposable)
 • Chúng ta có thể viết 1 hàm extension để cho việc thêm các Disposable 1 cách ngắn gọn và code nhìn clear hơn.
fun Disposable.addTo(autoDisposable: AutoDisposable) {
  autoDisposable.add(this)
}
 • Cuối cùng sẽ sử dụng như thế này :
observable
  .subscribeOn(Schedulers.io)
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe(observer)
  .addTo(autoDisposable) // <- Dòng này sẽ thêm `Disposable` vào `CompositeDisposable` 

Kết thúc

 • Cám ơn các bạn đã đọc bài của viết của mình.
 • Nguồn : đâyđây

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.