+3

Tạo Animation với ConstraintLayout trong Android

Mở Bài

 • Thường chúng ta hay tạo ra animation bằng cách sử dụng lớp Animation hoặc sử dụng xml.
 • Hôm nay mình xin giới thiệu cách viết khác bằng sử dụng ContraintLayout, nếu các bạn chưa biết về ConstaintLayout có thể vào đây để xem.

B1: Tạo Layout

 • Tạo file activity_main.xml như sau :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:id="@+id/root"
  tools:context="com.framgia.MainActivity">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:src="@mipmap/ic_launcher"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>
    
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
 • Tạo thêm file activity_image.xml như sau :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:id="@+id/root">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="250dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:src="@mipmap/ic_launcher"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
    
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

B2: Tạo Animation

 • Trong class MainActivity chúng ta code như sau :
class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.main_activity)
    addAnimation()
  }

  private fun addAnimation() {
    var set = false
    val constraint1 = ConstraintSet()
    constraint1.clone(root)
    val constraint2 = ConstraintSet()
    constraint2.clone(this, R.layout.activity_image)

    findViewById<ImageView>(R.id.imageView).setOnClickListener{
      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
        TransitionManager.beginDelayedTransition(root)
        val constraint = if(set) constraint1 else constraint2
        constraint.applyTo(root)
        set = !set
      }
    }
  }
}

Kết quả


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.