+3

Validation EditText with Kotlin

Thông thường chúng ta hay validate các Edittext theo kiểu sau :

 etUser.addTextChangedListener(object: TextWatcher {
      override fun afterTextChanged(s: Editable?) {
        val content = etUser?.text.toString()
        etUser?.error = if (content.length >= 6) null else "Minimum length = 6"
      }
      override fun beforeTextChanged(s: CharSequence?, start: Int, count: Int, after: Int) { }
      override fun onTextChanged(s: CharSequence?, start: Int, before: Int, count: Int) { }
    })

Khi edittext chúng ta nhập vào có độ dài ít hơn 6 thì sẽ hiện như thế này !

Nếu trường hợp trong app có nhiều edittext cần validate thì chúng ta phải code lại ở trên nhiều lần. Nhưng với kotlin chỉ cần chúng ta sử dụng Extension Functions thì có thể làm code ngắn gọn và có thể sử dụng nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ :

etUser.validate({ s -> s.length >= 6 }, "Minimum length = 6")

Chúng ta chỉ cần tạo 1 file EdittextExt.kt và viết như sau :

fun EditText.afterTextChanged(afterTextChanged: (String) -> Unit) {
  this.addTextChangedListener(object: TextWatcher {
    override fun afterTextChanged(s: Editable?) {
      afterTextChanged.invoke(s.toString())
    }

    override fun beforeTextChanged(s: CharSequence?, start: Int, count: Int, after: Int) { }

    override fun onTextChanged(s: CharSequence?, start: Int, before: Int, count: Int) { }
  })
}

Sử dụng như sau :

 etUser.afterTextChanged{
      etUser.error = if (it.length >= 6) null else "Minimum length = 6"
    }

Chúng ta có thể làm ngắn gọn hơn nữa bằng cách thêm đoạn này ở file EdittextExt.kt

fun EditText.validate(validator: (String) -> Boolean, messageError: String) {
  this.afterTextChanged {
    this.error = if (validator(it)) null else messageError
  }
}
fun String.isValidLenght(): Boolean = this.length >= 6

Đoạn trên giúp chúng ta thực hiện việc kiểm tra với 1 case bất kỳ mà chúng ta muốn, ví dụ ở đây là isValidLenght().Nếu sai sẽ trả về 1 messageError. Khi sử dụng chỉ cần viết như sau :

etUser.validate({ etUser -> etUser.isValidLength() }, "Minimum length = 6")

hoặc có thể :

etUser.validate({ s -> s.length >= 6 }, "Minimum length = 6")

Kết quả :

Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình .

Nguồn : Đây


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.