+6

Code Clean-up Kotlin

Mở bài

 • Giống như những ngôn ngữ khác thì việc refactor giúp chúng ta code nhanh , người khác đọc code cũng dễ hiểu hơn.

Khởi tạo đối tượng

 • Sử dụng apply cho các câu lệnh khởi tạo đối tượng để cho code sạch hơn, dễ đọc hơn.
// Don't 
val textView = TextView(this)
textView.visibility = View.VISIBLE
textView.text = "Framgia"
// Do
val textView = TextView(this).apply {
  visibility = View.VISIBLE
  text = "Framgia"
}

Kiểm tra null

 • Sử dụng let{ } thay vì là if
// Don't 
activity?.childFragmentManager
    ?.beginTransaction()
    ?.setCustomAnimations(...)
    ?.replace(...)
    ?.addToBackStack(...)
    ?.commit()
// Do
activity?.let { activity ->
  activity.childFragmentManager
      .beginTransaction(...)
      .setCustomAnimations(...)
      .replace(...)
      .addToBackStack(...)
      .commit()
}

Sử dụng when

 • when thay thế cho switch của java, nó giống như 1 sự nâng cấp của switch vậy
// Don't
fun parseResponse(Response response) : Product {
  if (response == null) {
    throw new HTTPException("Something bad happened");
  }
  int code = response.code();
  if (code == 200 || code == 201) {
    return parse(response.body());
  }
  if (code >= 400 && code <= 499) {
    throw new HTTPException("Invalid request");
  }
  if (code >= 500 && code <= 599) {
    throw new HTTPException("Server error");
  }
  throw new HTTPException("Error! Code " + code);
}
// Do
fun parseResponse(response: Response?) = when (response?.code()) {
  null -> throw HTTPException("Something bad happened")
  200, 201 -> parse(response.body())
  in 400..499 -> throw HTTPException("Invalid request")
  in 500..599 -> throw HTTPException("Server error")
  else -> throw HTTPException("Error! Code ${response.code()}")
}

Sử dụng set()get()

 • Khi chúng ta khai báo 1 view ở xml và lấy giá trị của view đó thì hay sử dụng thuộc tính set()get() của kotlin để code được tối ưu hơn.
// Don't
private var email: String? = null
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_login)
    email = etEmail.text
  }
// Do 
 private var email: String
    get() = etEmail.text 
    set(v) {
      etEmail.text = v
    }

Sử dụng Extention fuctions

 • Extention fuctions là một trong những tính năng tuyệt vời của kotlin, hay tận dụng nó thật tốt để giúp chúng ta đơn giản trong việc code.
// Don't
    ivCool.setOnClickListener(this)
    ivHeat.setOnClickListener(this)
    ivAutomatic.setOnClickListener(this)
    ivAirFlow.setOnClickListener(this)
    tvCould.setOnClickListener(this)
// Do
fun View.OnClickListener.listenToViews(vararg views: View) {
  views.forEach { it.setOnClickListener(this) }
}
listenToViews(ivCool, ivHeat,ivAutomatic, ivAirFlow, tvCould)

Kết thúc

 • Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.