Viblo CTF
0

EJB Container

EJB Container là môi trường thực thi cung cấp các dịch vụ cần thiết cho các thành phần EJB hoạt động. Và các thành phần EJB component bắt buộc phải hoạt động trong các thùng chứa (EJB container). EJB Container có cả chức năng truy cập vào Database hoặc chức năng quản lý transaction và các thành phần EJB (EJB component) có thể dễ dàng xây dựng ứng dụng mà không cần phải có các chức năng này. Phía máy chủ sẽ cung cấp các thùng chứa (EJB container) và các EJB component có thể chạy được dù EJB container đó do máy chủ nào cung cấp đi chăng nữa, tuy nhiên, nó chưa có khả năng tương thích đầy đủ vì còn có một số điểm chưa rõ ràng trong các đặc điểm kĩ thuật của nó.


All Rights Reserved