Viblo CTF
0

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ (OSS)

Phần mềm nguồn mở là phần mềm thông qua internet,được cung cấp miễn phí dưới dạng mã nguồn tương ứng với sơ đồ thiết kế phần mềm, không chỉ miễn phí mà người dùng còn có thể cải tiến, sửa đổi và tái cung cấp phần mềm đó.

Thông thường nếu có mã nguồn thì có thể tạo ra một sản phẩm phần mềm tương tự với mã nguồn, hoặc có thể dễ dàng vận dụng những kỹ thuật được sử dụng trên phần mềm đó,cho nên các công ty thường giữ bí mật tuyệt đối các mã nguồn của phần mềm họ đã phát triển, và họ sẽ nhận được tiền mua bản quyền khi cung cấp sản phẩm đó cho các công ty khác.

Dưới bối cảnh đó, vào năm 1998, định nghĩa mã nguồn mở ra đời do tập đoàn OSI khởi xướng (The Open Source Initiative). Thông thường, trong các bản quyền phần mềm thường được gắn “chứng nhận OSI” mà dựa trên 10 điều được quy định trong OSD ví dụ như “ cho phép phát tán tự do”, “ cho phép phân bổ phần mềm phát sinh”, “Cấm phân biệt phạm vi cá nhân hay đoàn thể”, hoặc “Cấm giới hạn trong lĩnh vực phù hợp”. Tuy nhiên mã nguồn mở “open source” mà người dùng thường sử dụng thì chưa hẳn là đã nêu ra những nội dung của OSD như trên.


All Rights Reserved