+5

Tìm hiểu Docker phần 2

Trong phần trước mình đã giới thiệu về Docker ImageDocker Container rồi các bạn có thể tham khảo ở đây. Thì trong bài viết này mình muốn chia sẽ cho các bạn thêm cho các bạn thêm về phần kiến thức Docker. Chúng mình cùng tìm hiểu nhé 😃

1.Docker Volume ?

Thì như các bạn biết đấy Docker Container nó cũng tương tự như máy ảo, nhưng điều quan trọng khác biệt của nó với một máy ảo ở chỗ Docker COntainer không hề chạy độc lập với môi trường xung quanh như một máy ảo bình thường như : Virtual Box,.... Một Docker Container chia sẻ các Linux kernel với hệ điều hành , có nghĩa là nếu như ngày trước chúng ta các bạn có chạy Virtual Box và các bạn cài đặt môi trường hệ điều hành Linux lên chẳng hạn thì nó luôn luôn yêu cầu bạn phải chọn vùng nhớ cho nó và máy ảo chạy độc lập so với môi trường hệ điều hành máy chủ của chúng ta, nhưng Docker Container không cần như vậy, nó không cần phải khời động như một máy ảo.

Chết mở bài dài quá, giờ vào trả lời câu hỏi Docker Volume là gì này 😃))

Docker Volume được dùng để chia sẻ dữ liệu cho các container.

Bạn cứ tưởng tưởng nhá, khi chúng ta khời tạo một container lên thì chúng ta cần chỗ để lấy hoặc lưu dữ liệu . Dữ liệu này có thể được lưu mãi mãi hoặc bị xóa ngay khi container bị xóa đi. Khu dữ liệu được lưu lại thì các container khác có thể dùng dữ liệu này. Dưới đây là một số tính năng của Docker Volume:

 • Dữ liệu volume được chia sẻ và có thể nhiều container sử dụng chung với nhau.
 • Các thay đổi trên volume sẽ được chia sẻ với file hệ thống của host.
 • Khi chúng ta cập nhật một image thì volume sẽ có sự thay đổi.
 • Dữ liệu ở volume cố định dù container có bị remove đi.

2. Docker Data Volume Container

Docker Data Volume Container nó cũng giống như các container khác nhưng chúng chỉ sử dụng để lưu trữ. Chúng ta có thể sử dụng việc lưu trữ dữ liệu của container này dùng cho các container khác. Khi chúng ta ghi dữ liệu vào file system của container, nó sẽ ban đầu được ghi vào vùng lưu trữ của container. Có 3 trường hợp sử dụng Docker Data Volume:

 • Lưu trữ lại dữ liệu của container khi container đó bị xóa.
 • Có thể chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống tập tin máy chủ và container.
 • Có thể chia sẻ dữ liệu với các container Docker khác.

Create Data Volume Container

docker create -v /data --name datacontainer ubuntu

Câu lệnh trên tạo ra một container tên là datacontainerdata volume dựa trên ubuntu image trong thư mục /data. Bây giờ chúng ta chạy một container Ubuntu mới với tùy chọn --volumes-from và chạy bash thì bất cứ thứ gì mà ta lưu ở thư mục /data sẽ được lưu vào thư mục /data volume của container datacontainer.

docker run -it --volumes-from datacontainer ubuntu /bin/bash

Ta chú ý tùy chọn -it ở đây có nghĩa là tạo các kết nôi tương tác và chạy terminal trong container. Tạo ra 1 tập tin trong /data

echo "Hello World" > /data/index

Sau đó chúng ta gõ exit để quay trở về host của chúng ta. Rồi chúng ta lại chạy lệnh

docker run -it --volumes-from datacontainer ubuntu /bin/bash
cat /data/index

Output sẽ là

Hello World

3. Hooking a Volume to Nodejs Source Code

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo 1 project express nodejs bằng câu lệnh sau, ở đây mình sẽ dùng npm để tải project về.

npm express express generator -y

Tiếp theo chúng ta tạo 1 project nodejs default về

express ExpressSite -hbs
cd ExpressSite 
npm install

Sau đó để test xem là project đã được chạy được hay chưa thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh npm start và vào đường dẫn localhost:3000.

Tiếp theo chúng ta sẽ pull một image node về máy của chúng ta.

docker pull node

Sau khi chúng ta pull được image về rồi, chúng ta sẽ khởi tạo volume. Đầu tiên nếu chúng ta muốn khời tạo volume trong container thì chúng ta sẽ tạo như sau:

docker run -p 8080:3000 -v /var/www node

Khi chúng ta dùng câu lệnh docker inspect id_container thì chúng ta sẽ thấy đoạn thông tin sau

"Mounts": [
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "0eefed98eed2ab7351ce7f9cbcc857af3f9f909a752faf5afc70ea9a40227363",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/0eefed98eed2ab7351ce7f9cbcc857af3f9f909a752faf5afc70ea9a40227363/_data",
        "Destination": "/var/www",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      }
    ],

Chúng ta đã thấy volume được tạo trong container ở thư mục /var/www.

Tiếp đến chúng ta muôn mount source code express nodejs của chúng ta vào container để chạy thì chúng ta sẽ làm như sau:

docker run -p 8080:3000 -v $(pwd):/var/www -w "/var/www" node npm start

Ròi chạy đến đây rồi thì chúng ta đã chạy được project lên rồi đúng không.

3.Conclusion

Trên đây là những gì mình tìm hiểu được về Docker, mong rằng mang đến được phần nào những kiến thức bổ ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

4. Reference

https://tecadmin.net/tutorial/docker/docker-data-volumes/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.