+2

ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN VỀ SCRIPT

Script là mã kịch bản, là bản thảo viết theo ngôn ngữ máy tính.

Là một loại chương trình của máy tính, sẽ tự động hóa hoặc lược bỏ quy trình tạo file có khả năng chạy hoặc biến đổi đến ngôn ngữ máy tính. Script là chương trình mà có thể chạy ngay khi bạn viết source code. Ngôn ngữ script chính là ngôn ngữ lập trình mà có thể chạy chương trình trên.

Thông thường chương trình sau khi được viết ra (source code) thông qua bộ biên dịch ( complier) sẽ được chuyển đổi thành code của ngôn ngữ máy tính- code mà máy tính có thể dịch được, rồi sau đó thực hiện thao tác ví dụ như kết hợp với một library thích hợp nào đó, từ đó hình thành chương trình có thể chạy được.Vì phần mềm có thể tự động chạy quá trình này trên script nên người lập trình có thể ngay lập tức chạy code đã viết


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.