0

Ký hiệu đối tượng JavaScript (JavaScript Object Notation)

JSON (JavaSript Object Notation) là biểu mẫu dữ liệu dùng để kí hiệu đối tượng trong JavaScript. Dữ liệu kiểu JSON được đọc một cách dễ dàng chỉ bằng cách chạy mã trên JavaScript.

Trong JSON, toàn bộ dữ liệu đều được coi là một mảng (array) hoặc là một đối tượng (object)(là cấu trúc dữ liệu dựa trên các cặp Key-value). Các kiểu dữ liệu chính của JSON gồm có: chuỗi (string), số (gồm số nguyên và số thực), giá trị boolean (true/false), mảng (array), giá trị null hoặc object.

Một mảng các giá trị được nằm trong cặp dấu ngoặc vuông [ ] và cách nhau bởi dấu phẩy ",". Một JSON object được nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn {} và cách nhau bởi dấu hai chấm ":". Do có thể lấy giá trị là một mảng (array) hoặc là một đối tượng (object) nên trong một mảng (array) hoặc một đối tượng (object) có thể phân thành nhiều cấp (nest).

Do cách thức sử dụng đơn giản, dễ hiểu nên JSON được sử dụng nhiều trong việc định dạng hoán vị dữ liệu giữa các chương trình chạy bằng Web service hoặc Ajax... Hơn thế nữa, JSON còn có dễ dàng sử dụng được bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.