+2

Apache Presto và những connectors thông dụng

JMX Connector

Java Management Extensions (JMX) cung cấp cho chúng ta những thông tin về máy ảo Java (JVM) và những phần mềm chạy trong JVM như: số thread running, bao nhiêu instance của một class được tạo ra,.... . Và JMX connector được sử dụng để query những thông tin JMX trong Preto server. Để cấu hình JMX Connector, chúng ta tạo file etc/catalog/jmx.properties với nội dung:

connector.name=jmx

Presto CLI

Query

$ ./presto --server localhost:8080 --catalog jmx --schema jmx 

Chúng ta sẽ nhận được response:

presto:jmx> 

JMX Schema

Để lấy danh sách các schema trong jmx, dùng query sau:

Query

presto:jmx> show schemas from jmx; 

Result

   Schema 
-------------------- 
 information_schema 
 current

Hiển thị các table

Để xem những tableschema hiện tại, sử dụng câu lệnh:

Query 1

presto:jmx> show tables from jmx.current; 

Result

                  Table          
------------------------------------------------------------------------------
 com.facebook.presto.execution.scheduler:name = nodescheduler
 com.facebook.presto.execution:name = queryexecution
 com.facebook.presto.execution:name = querymanager
 com.facebook.presto.execution:name = remotetaskfactory
 com.facebook.presto.execution:name = taskexecutor
 com.facebook.presto.execution:name = taskmanager
 com.facebook.presto.execution:type = queryqueue,name = global,expansion = global
 ………………
 ……………….

Query 2

presto:jmx> select * from jmx.current.”java.lang:type = compilation"; 

Result

node        | compilationtimemonitoringsupported |   name  |     objectname     | totalcompilationti
--------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------+----------------------------+-------------------
ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff | true | HotSpot 64-Bit Tiered Compilers | java.lang:type=Compilation |    1276

Query 3

presto:jmx> select * from jmx.current."com.facebook.presto.server:name = taskresource";

Result

 node         | readfromoutputbuffertime.alltime.count 
 | readfromoutputbuffertime.alltime.max | readfromoutputbuffertime.alltime.maxer
 --------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------- 
 ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff |                  92.0 |             1.009106149 | 

HIVE Connector

Với Hive connector chúng ta có thể query dữ liệu được lưu trữ trong Hive. Điều kiện tiên quyết:

 • Đã cài đặt HadoopHive
 • Khởi động Hive metastore với câu lệnh:
  hive --service metastore
  
  Presto sử dụng Hive metastore để lấy thông tin chi tiết của các bảng trong Hive.

Cấu hình

Tạo file hive.properties dưới thư mục etc/catalog với những câu lệnh:

$ cd etc 
$ cd catalog 
$ vi hive.properties 

connector.name = hive-cdh4 
hive.metastore.uri = thrift://localhost:9083

Tạo cơ sở dữ liệu

Tạo một database trong Hive sử dụng câu lệnh sau: Query

hive> CREATE SCHEMA tutorials; 

Tạo bảng

hive> create table author(auth_id int, auth_name varchar(50), 
topic varchar(100) STORED AS SEQUENCEFILE;

Insert dữ liệu

Câu lệnh sau sẽ được sử dụng để insert những bản ghi vào trong bản đã tạo ở trên:

hive> insert into table author values (1,’ Doug Cutting’,Hadoop),
(2,’ James Gosling’,java),(3,’ Dennis Ritchie’,C);

Start Presto CLI

Query

$ ./presto --server localhost:8080 --catalog hive —schema tutorials; 

Response

presto:tutorials >

Liệt kê các Schema

Query

presto:tutorials > show schemas from hive;

Result

default 

tutorials 

Liệt kê các bảng

Query

presto:tutorials > show tables from hive.tutorials; 

Result

author

Lấy dữ liệu trong bảng

Query

presto:tutorials > select * from hive.tutorials.author; 

Result

auth_id |  auth_name  | topic 
---------+----------------+-------- 
    1 | Doug Cutting  | Hadoop 
    2 | James Gosling | java 
    3 | Dennis Ritchie | C

KAFKA Connector

Với Kafka Connetor cho phép Presto có thể access data từ Apache Kafka

Điệu kiện:

Đã cài đặt:

 • Apache ZooKeeper
 • Apache Kafka

Start Zookeeper

Command:

$ bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties

Bây giờ Zookeeper được start trên port 2181

Start Kafka

Command

bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

Sau khi start, Kafka sử dụng port 9092

TPCH Data

Download TPCH DATA

Command

$ curl -o kafka-tpch 
https://repo1.maven.org/maven2/de/softwareforge/kafka_tpch_0811/1.0/kafka_tpch_ 
0811-1.0.sh 

Response:

% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- 0:00:01 --:--:--   0 
 5 21.6M  5 1279k  0   0 83898   0 0:04:30 0:00:15 0:04:15 129k
 6 21.6M  6 1407k  0   0 86656   0 0:04:21 0:00:16 0:04:05 131k 
 24 21.6M  24 5439k  0   0  124k   0 0:02:57 0:00:43 0:02:14 175k 
 24 21.6M  24 5439k  0   0  124k   0 0:02:58 0:00:43 0:02:15 160k 
 25 21.6M  25 5736k  0   0  128k   0 0:02:52 0:00:44 0:02:08 181k 
 ………………………..

Tiếp theo, cấp quyển thực thi cho nó:

$ chmod 755 kafka-tpch

Run tpch-kafka

Chạy tpch-kafka để load trước một số topic với tpch data sử dụng câu lệnh:

$ ./kafka-tpch load --brokers localhost:9092 --prefix tpch. --tpch-type tiny 

Result

2016-07-13T16:15:52.083+0530 INFO main io.airlift.log.Logging Logging 
to stderr
2016-07-13T16:15:52.124+0530 INFO main de.softwareforge.kafka.LoadCommand
Processing tables: [customer, orders, lineitem, part, partsupp, supplier,
nation, region]
2016-07-13T16:15:52.834+0530 INFO pool-1-thread-1
de.softwareforge.kafka.LoadCommand Loading table 'customer' into topic 'tpch.customer'...
2016-07-13T16:15:52.834+0530 INFO pool-1-thread-2
de.softwareforge.kafka.LoadCommand Loading table 'orders' into topic 'tpch.orders'...
2016-07-13T16:15:52.834+0530 INFO pool-1-thread-3
de.softwareforge.kafka.LoadCommand Loading table 'lineitem' into topic 'tpch.lineitem'...
2016-07-13T16:15:52.834+0530 INFO pool-1-thread-4
de.softwareforge.kafka.LoadCommand Loading table 'part' into topic 'tpch.part'...
………………………
……………………….

Thêm cấu hình

Thêm cấu hình Kafka trên Presto server

connector.name = kafka 

kafka.nodes = localhost:9092 

kafka.table-names = tpch.customer,tpch.orders,tpch.lineitem,tpch.part,tpch.partsupp, 
tpch.supplier,tpch.nation,tpch.region 

kafka.hide-internal-columns = false 

Presto CLI

Start Presto CLI

Command

$ ./presto --server localhost:8080 --catalog kafka —schema tpch;

Response

presto:tpch>

Liệt kê các bảng

Query

presto:tpch> show tables;

Result

 Table 
---------- 
 customer 
 lineitem 
 nation 
 orders
 part 
 partsupp 
 region 
 supplier 

Describe Customer Table

Query

presto:tpch> describe customer; 

Result

 Column      | Type  |          Comment 
-------------------+---------+--------------------------------------------- 
 _partition_id   | bigint | Partition Id 
 _partition_offset | bigint | Offset for the message within the partition 
 _segment_start  | bigint | Segment start offset 
 _segment_end   | bigint | Segment end offset 
 _segment_count  | bigint | Running message count per segment 
 _key       | varchar | Key text 
 _key_corrupt   | boolean | Key data is corrupt 
 _key_length    | bigint | Total number of key bytes 
 _message     | varchar | Message text 
 _message_corrupt | boolean | Message data is corrupt 
 _message_length  | bigint | Total number of message bytes 

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.