+2

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

Đây đã là bài thứ 9 trong series về Hive rồi ^^

1. Built-in Functions

Hive hỗ trợ các hàm có tích hợp sẵn sau đây:

Kiểu trả về Cú pháp Mô tả
BIGINT round(double a) Trả về giá trị làm tròn BIGINT của double
BIGINT floor(double a) Trả về giá trị lớn nhất BIGINT bằng hoặc bé hơn double
BIGINT ceil(double a) Trả về giá trị bé nhất BIGINT bằng hoặc lớn hơn double
double rand(), rand(int seed) Trả về giá trị ngẫu nhiên thay đổi từ hàng này sang hàng khác
string concat(string A, string B,...) Trả về kết quả nối chuỗi các string, B sau A
string substr(string A, int start) Trả về chuỗi con của A bắt đầu từ vị trí bắt đầu cho đến hết chuỗi A.
string substr(string A, int start, int length) Trả về chuỗi con của A bắt đầu từ vị trí bắt đầu có độ dài length
string upper(string A) Trả về chuỗi kết quả từ việc chuyển đổi tất cả các ký tự của A thành chữ hoa
string ucase(string A) Tương tự như trên
string lower(string A) Trả về chuỗi kết quả từ việc chuyển đổi tất cả các ký tự của A thành chữ thường
string lcase(string A) Tương tự như trên
string trim(string A) Trả về chuỗi kết quả từ việc cắt kí tự space từ cả hai đầu của A.
string ltrim(string A) Trả về chuỗi kết quả từ việc cắt kí tự space từ đầu bên tay trái của A
string rtrim(string A) Trả về chuỗi kết quả từ việc cắt kí tự space từ đầu bên tay phải của A
string regexp_replace(string A, string B, string C) Nó trả về chuỗi kết quả từ việc thay thế tất cả các chuỗi con trong B khớp với cú pháp biểu thức chính quy Java bằng C.
int size(Map<K.V>) Trả về số lượng elements trong kiểu map
int size(Array<T>) Trả về số lượng elements trong kiểu mảng
giá trị của cast(<expr> as <type>) Nó chuyển đổi kết quả của biểu thức expr thành <type> ví dụ: cast ('1' dưới dạng BIGINT) chuyển đổi chuỗi '1' thành biểu diễn tích phân. Một NULL được trả về nếu chuyển đổi không thành công.
string from_unixtime(int unixtime) Chuyển đổi số giây trong Unix time (mốc 1970-01-01 00:00:00 UTC) sang một chuỗi đại diện cho thời gian hiện tại của timezone hiện tại với dạng "1970-01-01 00:00:00"
string to_date(string timestamp) Trả về phần ngày tháng năm của chuỗi: to_date("1970-01-01 00:00:00") = "1970-01-01"
int year(string date) Trả về phần năm của date: year("1970-01-01 00:00:00") = 1970, year("1970-01-01") = 1970
int month(string date) Trả về phần tháng của date: month("1970-11-01 00:00:00") = 11, month("1970-11-01") = 11
int day(string date) Trả về phần ngày của date: day("1970-11-01 00:00:00") = 1, day("1970-11-01") = 1
string get_json_object(string json_string, string path) Trích xuất đối tượng json từ chuỗi json dựa trên đường dẫn json được chỉ định và trả về chuỗi json của đối tượng json được trích xuất. Nó trả về NULL nếu chuỗi json đầu vào không hợp lệ.

Ví dụ

Câu truy vấn sau đây minh họa một vài hàm tích hợp có sắn:

round()

hive> SELECT round(2.6) from temp;

Khi câu truy vấn được thực thi thành công, bạn sẽ thấy response sau:

3.0

floor()

hive> SELECT floor(2.6) from temp;

Khi câu truy vấn được thực thi thành công, bạn sẽ nhận được response sau:

2.0

ceil()

hive> SELECT ceil(2.6) from temp;

Khi thực thi thành công câu truy vấn, bạn sẽ thấy response sau:

3.0

2. Aggregate Functions

Hive hỗ trợ các hàm aggregate có sẵn sau. Việc sử dụng các hàm này cũng tương tự như các làm aggregate trong SQL

Kiểu trả về Cú pháp Mô tả
BiGINT count(*), count(expr), count(*) - Trả về tổng số cột được lấy
DOUBLE sum(col), sum(DISTINCT col) Trả về tổng của các thành phần trong group hoặc tổng của các giá trị riêng biệt trong cột của group
DOUBLE avg(col), avg(DISTINCT col) Trả về giá trị trung bình của elements trong group hoặc trung bình của giá trị riêng biệt của cột trong group
DOUBLE min(col) Trả về giá trị bé nhất của cột trong group
DOUBLE max(col) Trả về giá trị cao nhất của cột trong group

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.