+2

HiveQL trong Hive (phần 1)

Loạt bài về HiveQL đã là phần cuối trong series Hive rồi, có lẽ sau khi xong HiveQL thì mình sẽ làm thêm 1 vài bài về Hive để giải đáp một số câu hỏi và thắc mắc thường gặp về Hive, một số hướng dẫn và nguồn hữu ích.... nữa. Cùng đón chờ nhé!

1. Select-Where

Ngôn ngữ truy vấn Hive - Hive Query Language (HiveQL) - là một ngôn ngữ truy vấn dành cho Hive để tiến hành và phân tích dữ liệu có cấu trúc trong một Metastore. Phần này sẽ giải thích cách để sử dụng câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE. Câu lệnh SELECT thường được dùng để lấy dữ liệu từ một bảng. Mệnh đề WHERE làm việc tương tự một điều kiện. Nó lọc dữ liệu sử dụng điều kiện và trả lại cho bạn một kết quả có giới hạn. Toán tử và hàm có sẵn tạo ra một biểu thức đáp ứng điều kiện.

Syntax

Cho bên dưới đây là cú pháp của câu truy vấn SELECT:

SELECT [ALL | DISTINCT] select_expr, select_expr, ... 
FROM table_reference 
[WHERE where_condition] 
[GROUP BY col_list] 
[HAVING having_condition] 
[CLUSTER BY col_list | [DISTRIBUTE BY col_list] [SORT BY col_list]] 
[LIMIT number];

Example

Chúng ta sẽ lấy một ví dụ cho mệnh đề SELECT...WHERE. Giả sử rằng chúng ta có bảng employee như bên dưới, cùng với các trường: Id, Name, Salary, Designation, và Dept. Tạo ra một câu truy vấn để lấy chi tiết về nhân viên có lương nhiều hơn 3000Rs.

+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
| ID  | Name     | Salary   | Designation    | Dept  |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
|1201 | Gopal    | 45000    | Technical manager | TP   |
|1202 | Manisha   | 45000    | Proofreader    | PR   |
|1203 | Masthanvali | 40000    | Technical writer | TP   |
|1204 | Krian    | 40000    | Hr Admin     | HR   |
|1205 | Kranthi   | 30000    | Op Admin     | Admin | 
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+

Câu truy vấn sau lấy chi tiết của nhân viên sử dụng điều kiện bên dưới:

hive> SELECT * FROM employee WHERE salary>30000;

Khi thực thi thành công câu truy vấn, bạn sẽ nhận được response sau đây:

+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
| ID  | Name     | Salary   | Designation    | Dept  |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
|1201 | Gopal    | 45000    | Technical manager | TP   |
|1202 | Manisha   | 45000    | Proofreader    | PR   |
|1203 | Masthanvali | 40000    | Technical writer | TP   |
|1204 | Krian    | 40000    | Hr Admin     | HR   |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+

JDBC Program JDBC Program để áp dụng mệnh đề where cho ví dụ đã cho như sau:

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveQLWhere {
  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);
   
   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");
   
   // create statement
   Statement stmt = con.createStatement();
   
   // execute statement
   Resultset res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM employee WHERE salary>30000;");
   
   System.out.println("Result:");
   System.out.println(" ID \t Name \t Salary \t Designation \t Dept ");
   
   while (res.next()) {
     System.out.println(res.getInt(1) + " " + res.getString(2) + " " + res.getDouble(3) + " " + res.getString(4) + " " + res.getString(5));
   }
   con.close();
  }
}

Lưu chương trình trong một file có tên HiveQLWhere.java. Sử dụng câu lệnh sau để compile và thực thi chương trình:

$ javac HiveQLWhere.java
$ java HiveQLWhere

Output:

ID    Name      Salary   Designation     Dept
1201   Gopal     45000    Technical manager  TP
1202   Manisha    45000    Proofreader     PR
1203   Masthanvali  40000    Technical writer   TP
1204   Krian     40000    Hr Admin       HR

2. SELECT - Order by

ORDER BY được sử dụng để lấy chi tiết dựa trên một cột và sắp xếp kết quả với thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Syntax

Dưới đây là cú pháp của ORDER BY:

SELECT [ALL | DISTINCT] select_expr, select_expr, ... 
FROM table_reference 
[WHERE where_condition] 
[GROUP BY col_list] 
[HAVING having_condition] 
[ORDER BY col_list]] 
[LIMIT number];

Example

Chúng ra sẽ lấy một ví dụ cho SELECT...ORDER BY. Giả sử bảng employee được cho như bên dưới, với các trường Id, Name, Salary, Designation và Dept. Tạo một câu truy vấn để lấy chi tiết của nhân viên được sắp xếp dựa trên tên Department.

+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
| ID  | Name     | Salary   | Designation    | Dept  |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
|1201 | Gopal    | 45000    | Technical manager | TP   |
|1202 | Manisha   | 45000    | Proofreader    | PR   |
|1203 | Masthanvali | 40000    | Technical writer | TP   |
|1204 | Krian    | 40000    | Hr Admin     | HR   |
|1205 | Kranthi   | 30000    | Op Admin     | Admin |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+

Câu truy vấn lấy chi tiết của employee với ý định như đã đề cập bên trên:

hive> SELECT Id, Name, Dept FROM employee ORDER BY DEPT;

Khi thực thi thành công câu truy vấn, bạn sẽ thấy response như sau:

+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
| ID  | Name     | Salary   | Designation    | Dept  |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+
|1205 | Kranthi   | 30000    | Op Admin     | Admin |
|1204 | Krian    | 40000    | Hr Admin     | HR   |
|1202 | Manisha   | 45000    | Proofreader    | PR   |
|1201 | Gopal    | 45000    | Technical manager | TP   |
|1203 | Masthanvali | 40000    | Technical writer | TP   |
+------+--------------+-------------+-------------------+--------+

JDBC Program

Đây là chương trình JDBC áp dụng ORDER BY cho ví dụ bên trên.

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.DriverManager;

public class HiveQLOrderBy {
  private static String driverName = "org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver";
  
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
  
   // Register driver and create driver instance
   Class.forName(driverName);
   
   // get connection
   Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hive://localhost:10000/userdb", "", "");
   
   // create statement 
   Statement stmt = con.createStatement();
   
   // execute statement
   Resultset res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM employee ORDER BY DEPT;");
   System.out.println(" ID \t Name \t Salary \t Designation \t Dept ");
   
   while (res.next()) {
     System.out.println(res.getInt(1) + " " + res.getString(2) + " " + res.getDouble(3) + " " + res.getString(4) + " " + res.getString(5));
   }
   
   con.close();
  }
}

Lưu chương trình trong một file tên là HiveQLOrderBy.java. Sử dụng câu lệnh sau để biên dịch và thực thi chương trình này:

$ javac HiveQLOrderBy.java
$ java HiveQLOrderBy

Output

ID    Name      Salary   Designation     Dept
1205   Kranthi    30000    Op Admin       Admin
1204   Krian     40000    Hr Admin       HR
1202   Manisha    45000    Proofreader     PR
1201   Gopal     45000    Technical manager  TP
1203   Masthanvali  40000    Technical writer   TP
1204   Krian     40000    Hr Admin       HR

Vậy là đã kết thúc nội dung phần 1 về HiveQL, phần 2 mình sẽ trình bày nốt về GROUP BY và JOINS, cùng đón xem nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.