Avatar

Vai trò của SQA và SQA leader trong Agile

512 0 0
1
Avatar

AngularJS Directive

1.6K 1 0
2
Avatar

Centering in CSS: A Complete Guide (P1+P2)

438 3 0
1
Avatar

Sử dụng ASP.NET SignalR API để tạo chương trình Chat

7.0K 2 0
1
Avatar

Tìm hiểu về UI/UX

2.3K 2 0
2
Avatar

Bluetooth trong android

1.1K 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Giới thiệu về làm game Rắn cho nokia

720 1 0
1
Avatar

Break down Regex

217 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu Selenium

2.0K 2 2
  • Avatar
2
Avatar

Swift và xử lý lỗi

1.3K 0 0
0
Avatar

Sử dụng Bootstrap Calendar với Ruby on Rails

730 1 0
1
Avatar

ActionCable trong Rails 5

879 6 0
4
Avatar

5 lessons in object-oriented design from Sandi Metz

100 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Laravel, tạo các task đơn giản (P2)

1.3K 1 0
2
Avatar

Làm thế nào để debug và fix bug nhanh hơn

6.8K 2 0
-2
Avatar

Tìm hiểu về OCR, xây dựng chức năng Extract text từ hình ảnh sử dụng PHP

19.3K 8 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Xây dựng realtime chat sử dụng SendBird SDK và JSQMessagesViewController Part 1

1.1K 2 0
-1
Avatar

Tìm hiểu Grid Bootstrap trong 15 phút

13.7K 4 0
3
Avatar

Hướng dẫn scale Laravel horizontally với Docker

1.4K 4 0
0
Avatar

Serverless Framework1.0 has just released, let's give it a try

137 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.