Thanh ManCi

@ManCi

Report

Làm thế nào để xây dựng một neural network trong 9 lines code Python

156 1 0
3

ImageMagick - Xử lý ảnh với Rails

169 0 0
2

App share photos with Nodejs, Socket.io and ExpressJs

114 1 0
7

Socket - IO và chat app

560 0 0
2

Tổng quan về Node JS

1.4K 1 0
6

Series Hướng dẫn xây dựng ứng dụng bán hàng bằng angular js kết hợp với Rails(Phần 4)

195 0 1
4

Series Hướng dẫn xây dựng ứng dụng bán hàng bằng angular js kết hợp với Rails(Phần 3)

114 0 0
1

What is new in rails 5

44 0 0
6

Series Hướng dẫn xây dựng ứng dụng bán hàng bằng angular js kết hợp với Rails(Phần 2)

100 0 0
5

Series Hướng dẫn xây dựng ứng dụng bán hàng bằng angular js kết hợp với Rails(Phần 1)

533 0 0
1

Notification với Action Cable

280 3 0
5

Sublime Text sẽ tuyệt vời hơn nếu dùng những Package này

2.5K 19 0
16