Awesome Academy 2020-02

Hướng dẫn tạo plugin native trong Unity (P1)

1.4K 1 1
1

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

23.2K 16 1
7

Tìm hiểu Swift thông qua việc làm 1 ứng dụng tính toán tiền Tip đơn giản trên iOS

931 0 0
0

RecyclerView-GridLayout: Header, Variable span size, AutoFit, ...

3.2K 5 1
0

Swift_Tetris game - Part 2

89 0 0
0

Django framework part 2

229 0 2
1

Property Animation in Android.

1.0K 1 0
1

SEO

109 1 0
0

Những điều gì mới trong Laravel 5

1.4K 0 1
-1

TÌM HIỂU VỀ GOOGLE MAP API

24.2K 11 0
10

MeanJS - Full stack development framework based on Javacripts

1.4K 0 3
1

GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG GEM META WHERE TRONG RAILS

109 3 0
0

Giới thiệu về knockout js ( Phần 2)

1.4K 0 0
1

Phân loại QR code

392 1 0
0

Gửi nhận data, event giữa các panel trong Apache Wicket

131 0 1
0

How to make a simply game with cocos2d-js

1.2K 0 0
0

Sass căn bản

965 0 0
1

NDK android setup

611 1 0
0

Tổng quan về API HTML5

848 1 0
0

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

11.2K 2 0
1