+5

Gitlab's SQL Query Guideline

Using LIKE statement

Cách phổ biến nhất để tìm kiếm dữ diệu là sử dụng từ khóa LIKE, ví dụ trong trường hợp muốn tìm tất cả các issuestitle bắt đầu bằng từ khóa WIP:, bạn thường sẽ viết câu query:

SELECT *
FROM issues
WHERE title LIKE 'WIP:%';

Trong PostgreSQL, LIKE phân biệt chữ hoa thường, ở MySQL thì việc phân biệt hoa thường dựa vào collation, nhưng thường là KHÔNG phân biệt hoa thường. Để thực hiện câu lệnh tìm kiếm không phân biệt hoa-thường thì trong PostgreSQL chúng ta phải sử dụng ILIKE thay vì LIKE như bình thường. Nhưng câu lệnh này lại không được MySQL support. Giải pháp được đưa ra là sử dụng Arel thay vì ActiveRecord như bình thường, Arel đủ thông minh để sử dụng ILIKE cho PostgreSQLLIKE cho MySQL Thay vì:

Issue.where 'title LIKE ?', 'WIP:%'

thì chúng ta sẽ dùng:

table = Issue.arel_table
Issue.where table[:title].matches('WIP:%').or table[:foo].matches('WIP:%')

Đối với PostgreSQL thì đoạn code trên sẽ sinh ra câu query:

SELECT *
FROM issues
WHERE (title ILIKE 'WIP:%' OR foo ILIKE 'WIP:%');

còn đối với MySQL thì đoạn query lại là:

SELECT *
FROM issues
WHERE (title LIKE 'WIP:%' OR foo LIKE 'WIP:%');

LIKE & Indexes

Cả PostgreSQL cũng như MySQL sẽ không sử dụng được INDEX khi sử dụng LIKE/ILIKE với wildcard đứng ở đầu trong string query. Ví dụ, INDEX sẽ không đựoc dùng với câu query như:

SELECT *
FROM issues
WHERE title ILIKE '%WIP:%';

Vì khi sử dụng ILIKE với wildcard ở đầu như vậy, PostgreSQL sẽ không thể xác định sẽ phải bắt đầu tìm kiếm trong INDEX từ vị trí nào.

MySQL không cung cấp bất kì một giải pháp nào cho trường hợp này, tuy nhiên PostgreSQL thì lại khác, nó cung cấp 1 giaỉ pháp: trigram GIN indexes. Indexes có thể được sinh ra bằng:

CREATE INDEX [CONCURRENTLY] index_name_here
ON table_name
USING GIN(column_name gin_trgm_ops);

Phần key đựoc tạo ra là GIN(column_name gin_trgm_ops). Indexes này có thể được sử dụng bởi LIKE/ILIKE, giúp cải thiện performance. Khuyết điểm của phương pháp này là data để sử dụng cho việc đánh INDEX này khá lớn.

Để tên của INDEX là duy nhất, chúng ta nên sử dụng pattern sau cho INDEX name:

index_TABLE_on_COLUMN_trigram

Ví dụ như trường hợp trên chúng ta muốn đánh INDEX cho trường title, tên của INDEX nên là: index_issues_on_title_trigram

Do việc đánh INDEX tốn khá nhiều thời gian nên nó sẽ được thực hiện CONCURRENT. Chúng ta sẽ sử dụng CREATE INDEX CONCURRENTLY thay vì CREATE INDEX như bình thường. Concurrent indexes không thể được tạo ra trong TRANSACTION, vì vậy chúng ta phải disable nó đi:

class MigrationName < ActiveRecord::Migration
  disable_ddl_transaction!
end

Ví dụ như:

class AddUsersLowerUsernameEmailIndexes < ActiveRecord::Migration
  disable_ddl_transaction!
  
  def up
    return unless Gitlab::Database.postgresql?
    execute 'CREATE INDEX CONCURRENTLY index_on_users_lower_username ON users (LOWER(username));'
    execute 'CREATE INDEX CONCURRENTLY index_on_users_lower_email ON users (LOWER(email));'
  end
  
  def down
    return unless Gitlab::Database.postgresql?
    
    remove_index :users, :index_on_users_lower_username
    remove_index :users, :index_on_users_lower_email
  end
end

Plucking IDs

KHÔNG bao giờ được sử dụng ActiveRecord's pluck để pluck ra các giá trị vào trong memory chỉ để sử dụng như là một params cho các câu query khác. Ví dụ:

projects = Project.all.pluck(:id)
MergeRequest.where source_project_id: projects

Việc này làm giảm performance, gây lãng phí bộ nhớ. Sử dụng subquery sẽ tốt hơn:

MergeRequest.where source_project_id: Project.all.select(:id)

Trường hợp duy nhất mà bạn nên sử dụng pluck là bạn cần phải xử lý các giá trị pluck ra bằng code Ruby (ví dụ ghi ra file CSV). Trong tất cả các trường hợp còn lại hãy sử dụng subquery.

Use UINONs

Trong các ứng dụng Rails thì việc sử dụng UNION không nhiều lắm, nhưng chúng vô cùng mạnh và hữu ích. Trong hầu hết các ứng dụng thì việt sử dụng JOIN để sử dụng cho việc query trên nhiều bảng quan hệ với nhau, tuy nhiên việc sử dụng JOIN thì data phình to rất nhanh.

Ví dụ, trong trường hợp bạn muốn query các Project có tên chứa từ gitlab hoặc là namespace name có chứa gitlab, đa số người sẽ viết là:

SELECT *
FROM projects 
JOIN namespaces ON projects.namespace_id = namespaces.id
WHERE projects.name ILIKE '%gitlab%'
OR namespaces.name ILIKE '%gitlab%';

Gitlab với một database lớn, câu query trên chạy mất 800 milliseconds. Chúng ta sẽ viết lại câu query trên bằng UNION như sau:

SELECT *
FROM projects 
WHERE projects.name ILIKE `%gitlab%`

UNION

SELECT *
FROM projects
JOIN namespaces ON namespaces.id = projects.namespace_id
WHERE namespaces.name ILIKE '%gitlab%';

Câu query trên chỉ cần 15 milliseconds để chạy, và return cùng một data với câu trên. (batngo)

Không phải lúc nào cũng nên sử dụng UNION, tuy nhiên, luôn suy nghĩ về việc sử dụng JOIN khi mà sử dụng quá nhiều JOIN.

Gitlab sử dụng Gitlab::SQL::Union class để sử join UNION trên nhiều object ActiveRecord::Relation:

  union = Gitlab::SQL::Union.new [projects, more_projects, ...]
  Project.from "(#{union.to_sql}) projects"

Order by Creation Date

Khi ORDER các record theo thời gian tạo trong database, chúng ta đơn giản order theo column id thay vì created_at. Bởi vì, id luôn luôn unique, và tăng theo thứ tự mà các record được add vào database, vì vậy việc sử dụng id là chính xác nhất. Vì vậy, việc đánh INDEX trên column created_at là không cần thiết, vì column id đã được mặc định đánh INDEX

Use WHERE EXIST instead of WHERE IN

WHERE EXISTWHERE IN có thể cho cùng một kết quả, tuy nhiên, việc sử dụng WHERE EXIST được khuyến khích hơn WHERE IN, về cơ bản, việc database thực hiện tối ưu khi sử dụng WHERE EXIST là tốt hơn so với WHERE IN Trong Rails:

Project.where('EXISTS (?)', User.select(1).where('projects.creator_id = users.id AND users.foo = X'))

Đoạn code trên sẽ sinh ra đoạn query phía dưới:

SELECT *
FROM projects
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM users
  WHERE projects.creator_id = users.id
  AND users.foo = X
);

find_or_create_by is not atomic

Những methods như .find_or_create_by hoặc .first_or_create không đảm bảo tính atomic. Nó sẽ chạy câu lệnh SELECT trước, sau đó nếu không có kết quả nào sẽ chạy câu lệnh INSERT. Trong các concurrent process, sẽ dẫn đến tình trạng, 2 record sẽ đồng thời được INSERT vào database, dẫn đến câu query fail do CONSTRAINT VIOLATION. Sử dụng TRANSACTION không giải quyết được vấn đề này, tuy nhiên, giải pháp sau đây thì được.

Project.transaction do
  begin
    User.find_or_create_by(username: 'foo')
  rescue ActiveRecord::RecordNotUnique
    retry
  end   
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.