SIDEKIQ

SIDEKIQ

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu Active Job trong ruby on rails

64 1 0
2

Tạo batch background jobs với Sidekiq

141 1 0
1

Sidekiq trick: Thực thi job trên 1 host cố định trong cluster

65 0 0
1

Một lưu ý khi thực hiện deploy Rails app bằng Capistrano có sử dụng Monit để monitoring

53 0 0
1

Sidekiq 6 có gì mới và sử dụng sidekiq với Rails 6

338 1 0
0

Gửi và viết rspec cho email với Sidekiq & Redis

374 0 0
1

Tìm hiểu về Sidekiq và ứng dựng gửi mail

381 1 0
2

[Cách sử dụng sidekiq trong Rails]

343 1 0
0

Rails Background Job with Sidekiq

545 2 0
4

Sidekiq - Cấu trúc và một số cơ chế hoạt động

555 2 0
6

Background Job with gem sidekiq

679 1 1
4

Background Job with Active Job

131 1 0
2

Active Record, Sidekiq, pools and threads

346 0 0
1

Sidekiq, how to reliability?

135 0 1
0

Sidekiq Memory tăng cao khi sử dụng ActiveJob

84 0 0
1

Delayed Job với Sidekiq - bạn chọn gì?

344 0 0
3

Vấn đề quản lí bộ nhớ với Sidekiq

260 1 2
6

[Rails question - Nhật Vy - #part 2] Bài toán gửi mail chúc mừng sinh nhật dưới dạng background job trong Rails?

295 1 2
6

[Rails question - Nhật Vy - #part 1] Bài toán gửi mail chúc mừng sinh nhật dưới dạng background job trong Rails?

487 1 2
11

Những điều cần biết về Sidekiq Api

390 2 0
2