+2

Airbnb JS Style Guide - ECMAScript 6+ (ES 2015+) Styles

Trong quá trình viết JS, nhiều người chắc ai cũng gặp phải nhiều vấn đề về Style có cho JS đặc biệt là chuẩn ECMAScript 6, không biết viết sao cho đúng chuẩn. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về style viết JS của công ty Airbnb. Mong sau bài viết này mọi người sẽ tìm ra được style chuẩn cho mình để code khoa học, đẹp hơn.

Arrow Functions

 1. Khi bạn bắt buộc phải sử dụng function expressions (truyền vào một anonymous function), hãy sử dụng arrow function notation.

Vì sao nên? Arrow function tạo ra một function, function này thực thi trong context của this, bạn sẽ không còn phải truyền this thông qua một that nào nữa. Cú pháp cũng ngắn gọn hơn.

Vì sao không nên? Nếu bạn có một function mà logic quá phức tạp, bạn nên tách function đó ra ngoài sẽ tốt hơn.

// bad
[1, 2, 3].map(function (x) {
 const y = x + 1;
 return x * y;
});

// good
[1, 2, 3].map((x) => {
 const y = x + 1;
 return x * y;
});
 1. Nếu function chỉ có duy nhất một câu lệnh return, không tồn tại side effects, thì hãy bỏ { }, và bỏ luôn từ khóa return. Nếu không hãy giữ { } và để lại return

Tại sao? Nó tốt hơn cho việc nối nhiều function lại với nhau

// bad
[1, 2, 3].map(number => {
 const nextNumber = number + 1;
 `A string containing the ${nextNumber}.`;
});

// good
[1, 2, 3].map(number => `A string containing the ${number}.`);

// good
[1, 2, 3].map((number) => {
 const nextNumber = number + 1;
 return `A string containing the ${nextNumber}.`;
});

// good
[1, 2, 3].map((number, index) => ({
 [index]: number,
}));

// No implicit return with side effects
function foo(callback) {
 const val = callback();
 if (val === true) {
  // Do something if callback returns true
 }
}

let bool = false;

// bad
foo(() => bool = true);

// good
foo(() => {
 bool = true;
});
 1. Trong trường hợp biểu thức tràn xuống dòng, nên sử dụng ( ) cho dễ đọc.

Tại sao? Người đọc code sẽ biết được đâu là nơi bắt đầu, nơi kết thúc của function

// bad
['get', 'post', 'put'].map(httpMethod => Object.prototype.hasOwnProperty.call(
  httpMagicObjectWithAVeryLongName,
  httpMethod,
 )
);

// good
['get', 'post', 'put'].map(httpMethod => (
 Object.prototype.hasOwnProperty.call(
  httpMagicObjectWithAVeryLongName,
  httpMethod,
 )
));
 1. Nếu function chỉ có 1 tham số duy nhất, hãy bỏ dấu ( ) đi, ngược lại hãy luôn sử dụng ( ) cho nó an toàn (hehe)

Vì sao? Bỏ bớt cho code sạch đẹp hơn.

// bad
[1, 2, 3].map((x) => x * x);

// good
[1, 2, 3].map(x => x * x);

// good
[1, 2, 3].map(number => (
 `A long string with the ${number}. It’s so long that we don’t want it to take up space on the .map line!`
));

// bad
[1, 2, 3].map(x => {
 const y = x + 1;
 return x * y;
});

// good
[1, 2, 3].map((x) => {
 const y = x + 1;
 return x * y;
});
 1. Tránh việc dễ hiểu nhầm giữa => và toán tử so sánh <=, >=
// bad
const itemHeight = item => item.height > 256 ? item.largeSize : item.smallSize;

// bad
const itemHeight = (item) => item.height > 256 ? item.largeSize : item.smallSize;

// good
const itemHeight = item => (item.height > 256 ? item.largeSize : item.smallSize);

// good
const itemHeight = (item) => {
 const { height, largeSize, smallSize } = item;
 return height > 256 ? largeSize : smallSize;
};

Classes & Constructors

 1. Luôn luôn sử dụng class, tránh việc sử dụng prototype

Tại sao? Cú pháp của class ngắn gọn và dễ dàng hơn.

// bad
function Queue(contents = []) {
 this.queue = [...contents];
}
Queue.prototype.pop = function () {
 const value = this.queue[0];
 this.queue.splice(0, 1);
 return value;
};

// good
class Queue {
 constructor(contents = []) {
  this.queue = [...contents];
 }
 pop() {
  const value = this.queue[0];
  this.queue.splice(0, 1);
  return value;
 }
}
 1. Sử dụng extends cho thừa kế trong JS

Tại sao? Tránh gặp các vấn đề về instanceof

// bad
const inherits = require('inherits');
function PeekableQueue(contents) {
 Queue.apply(this, contents);
}
inherits(PeekableQueue, Queue);
PeekableQueue.prototype.peek = function () {
 return this.queue[0];
};

// good
class PeekableQueue extends Queue {
 peek() {
  return this.queue[0];
 }
}
 1. Trong trường hợp muốn sử dụng chains functions, hãy sử dụng return this
// bad
Jedi.prototype.jump = function () {
 this.jumping = true;
 return true;
};

Jedi.prototype.setHeight = function (height) {
 this.height = height;
};

const luke = new Jedi();
luke.jump(); // => true
luke.setHeight(20); // => undefined

// good
class Jedi {
 jump() {
  this.jumping = true;
  return this;
 }

 setHeight(height) {
  this.height = height;
  return this;
 }
}

const luke = new Jedi();

luke.jump()
 .setHeight(20);
 1. Bạn có thể sử dụng method toString(), những hãy đảm bảo là nó chạy ngon lành, và không xuất hiện side effects
class Jedi {
 constructor(options = {}) {
  this.name = options.name || 'no name';
 }

 getName() {
  return this.name;
 }

 toString() {
  return `Jedi - ${this.getName()}`;
 }
}
 1. Mỗi class đều có một default constructor nếu không khai báo. Constructor rỗng hoặc delegate đến parent class là không cần thiết.
// bad
class Jedi {
 constructor() {}

 getName() {
  return this.name;
 }
}

// bad
class Rey extends Jedi {
 constructor(...args) {
  super(...args);
 }
}

// good
class Rey extends Jedi {
 constructor(...args) {
  super(...args);
  this.name = 'Rey';
 }
}
 1. Tránh việc lặp class member

Tại sao? Nó sẽ luôn luôn lấy member khai báo sau, nhưng đôi khi cũng trả về một đống bug

// bad
class Foo {
 bar() { return 1; }
 bar() { return 2; }
}

// good
class Foo {
 bar() { return 1; }
}

// good
class Foo {
 bar() { return 2; }
}

Modules

 1. Luôn luôn sử dụng modules (import/ export)

Tại sao? Cái nào mới thì mình dùng thôi

// bad
const AirbnbStyleGuide = require('./AirbnbStyleGuide');
module.exports = AirbnbStyleGuide.es6;

// ok
import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';
export default AirbnbStyleGuide.es6;

// best
import { es6 } from './AirbnbStyleGuide';
export default es6;
 1. Không nên sử dụng wildcard trong import

Tại sao? Nó chắc chắn việc bạn chỉ import 1 lần duy nhất

import * as AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';

// good
import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';
 1. Không export trực tiếp những thứ vừa import
// bad
// filename es6.js
export { es6 as default } from './AirbnbStyleGuide';

// good
// filename es6.js
import { es6 } from './AirbnbStyleGuide';
export default es6;
 1. import 1 path 1 lần ở 1 nơi thôi

Tại sao? Khó maintain lắm.

// bad
import foo from 'foo';
// … some other imports … //
import { named1, named2 } from 'foo';

// good
import foo, { named1, named2 } from 'foo';

// good
import foo, {
 named1,
 named2,
} from 'foo';
 1. Không nên sử dụng export cho mutabel bindings

Tại sao? Tuy một số trường hợp có thể dùng, nhưng nên export const thì tốt hợn

// bad
let foo = 3;
export { foo };

// good
const foo = 3;
export { foo };
 1. Nếu module chỉ export 1 chỗ thì nên sử dụng export default hơn là named export.

Vì sao? Việc này khuyến khích việc tách ra từng module, code dễ đọc, bảo trì hơn.

// bad
export function foo() {}

// good
export default function foo() {}
 1. Luôn luôn bỏ câu lệnh import lên trên cùng

Vì sao?import có hiện tượng hoisted nên bỏ lên trên cùng để tránh những issue không mong muốn.

// bad
import foo from 'foo';
foo.init();

import bar from 'bar';

// good
import foo from 'foo';
import bar from 'bar';

foo.init();
 1. Với import trên nhiều dòng, thì nên xuống dòng

Vì sao? Dễ đọc hơn

// bad
import {longNameA, longNameB, longNameC, longNameD, longNameE} from 'path';

// good
import {
 longNameA,
 longNameB,
 longNameC,
 longNameD,
 longNameE,
} from 'path';
 1. Không cho phép Webpack syntax trong việc import
// bad
import fooSass from 'css!sass!foo.scss';
import barCss from 'style!css!bar.css';

// good
import fooSass from 'foo.scss';
import barCss from 'bar.css';

Tobe continued...

Bài viết được đăng lại trên blog cá nhân mình. https://namtx.github.io


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.