+1

[Series-DesignPatternInRuby] Adapter Pattern

Nói về Adapter trong thực tế thì chúng ta có cả hàng đống ví dụ mà chúng ta gặp trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sử dụng hằng ngày nó nhưng không hề để ý. Trong trường hợp mà chúng ta muốn cắm một cái sạc pin 3 chân vào 1 cái ổ cắm 2 chân, khi mà thiết kế của 2 thành phần không giống nhau nhưng bạn vẫn muốn kết hợp nó lại thì chúng ta sẽ sử dụng những Adapter để chúng có thể kết hợp lại được với nhau. Về hardware thì là như vậy, còn software thì sao? Thực ra, Adapter được sử dụng trong software còn nhiều hơn cả hardware, vì một nỗi, mỗi người, mỗi công ty, mỗi dự án lại có thiết kế interface khác nhau, chả ai giống ai, chả interface nào giống interface nào. Vì vậy, để có thể kết nối được những interface này lại được với nhau thì chúng ta phải sử dụng các Adater để chúng có thể làm việc được với nhau.

Software Adapter

Thử tượng tượng, trong dự án của bạn, hồi trước có một class Encrypter đã tồn tại trước đó "hàng ngàn thế kỉ" trước như thế này:

method encrypt của class Encrypter nhận vào 2 params: reader, writer, hàm này sẽ đọc từng byte trong file reader, encrypt nó và sau đó ghi vào file writer Việc encrypt file bằng class Encrypter sẽ là như thế này:

reader = File.open('message.txt')
writer = File.open('message.encrypted','w')
encrypter = Encrypter.new('my secret key')
encrypter.encrypt(reader, writer)

Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, cho đến một ngày, KH của của bạn có yêu cầu mới: Thay vì dụng một file đầu vào reader thay vào đó có thể sử dụng đầu vào là một String Khi nhận được yêu cầu này, lúc đầu hơi khó chịu, nhưng cuối cùng với kinh nghiệm của mình, bạn cũng nhận ra cách để viết một class thích hợp, để không phải thay đổi code quá nhiều:

class StringIOAdapter
  def initialize(string)
    @string = string
    @position = 0
  end
  
  def getc
    if @position >= @string.length
      raise EOFError
    end
    ch = @string[@position]
    @position += 1
    return ch
  end
end 

Giờ đây, class StringIOAdapter đã hoàn toàn giống với những gì mà class IO của Ruby. nó nhận vào 1 string và có method getc để sử dụng trong class Encrypter để có thể lấy từng kí tự ra để encrypt

encrypter = Encrypter.new('XYZZY')
reader= StringIOAdapter.new('We attack at dawn')
writer=File.open('out.txt', 'w')
encrypter.encrypt(reader, writer)

Việc sử dụng Encrypter là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. class StringIOAdapter là một thể hiện chính xác cho Adapter Pattern, vì interface StringIO không giống nhau, cho nên chúng ta cần một Adapter nằm giữa chúng để có thể chuyển đổi được dễ dàng.

Diagram trên là quá kinh điển cho Adapter Pattern rồi, nhưng diagram là một chuyện, còn việc hiểu nó hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Ở đây, với tư cách là Client, nó có một tham chiếu đến một target object, nó ngầm định rằng, target object này sẽ có interface mà nó mong muốn (trong trường hợp này thì là: có method getc), và nhiệm vụ của target object là implement method này. Client chỉ cần biết có thể, không cần quan tâm, target object này thuộc class gì. Và thực chất, trong Apdater Pattern thì target object là một Adapter. Quay lại với ví dụ trên:

Đứng trên hệ quy chiếu của Encrypter thì StringIOAdapter không khác gì là một IO hết.

To be continued...

Đây là một implementation đơn giản cho Adapter Patter, trong phần tiếp theo mình sẽ trình bày những khía cạnh khác của Adapter Pattern, mong các bạn ủng hộ.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.