-2

[Algorithms] Binary Tree - Path Sum

Đề bài

Cho trước một Binary Tree BT và một giá trị S, kiểm tra xem BT có một đường đi từ root đến leaf mà tổng mỗi node trên đường đi đúng bằng S hay không.

Ví dụ

Cho cây nhị phân sau:

   5
   / \
  4  8
  /  / \
 11 13 4
 / \   \
7  2   1

và giá trị S = 22 Nhận thấy đường đi: 5 -> 4 -> 11 -> 2 có tổng là 5 + 4 + 11 + 2 == 22, vậy nên giá trị trả về sẽ là TRUE.

Hướng giải quyết

Trong dạng bài này đầu tiên chúng ta nghĩ tới sẽ là đệ quy, với một node đang xét, chúng ta sẽ đệ quy left childright child của nó, và tất nhiên giá trị S sẽ giảm dần. Đến khi node đang xét là leaf: node.left == nil && node.right == nil thì sẽ kiểm tra giá trị node hiện tại với giá trị S.

Lời giải

class TreeNode 
  attr_accessor :val, :left, :right 
  
  def initialize(val)
    @val = val
    @left = nil
    @right = nil
  end
end

def has_path_sum?(root, sum)
  return false if root.nil?
  
  left_path_sum = has_path_sum?(root.left, sum - root.val) if root.left
  right_path_sum = has_path_sum?(root.right, sum - root.val) if root.right
  
   if root.left.nil? && root.right.nil? && root.val == sum
     return true
   end
   
   left_path_sum || right_path_sum
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.