comment

comment

Sort by: Newest posts

Bạn đã sử dụng hết tính năng của Comment trong Ruby?

100 0 0
1

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 1)

223 0 0
1

Những comment magic trong Ruby

80 0 0
2

Comment Code ! Tập làm những điều nhỏ nhặt

515 2 1
4

Tổng hợp những comment bá đạo của Dev Nhật

677 0 3
7

Tích hợp facebook comments plugin vào rails app

442 2 0
4

[Clean code] Chapter 4: Comment

875 2 0
6

Comment đúng cách

276 2 0
0

[Github] Xem comment của pull request như thế nào?

623 1 0
6

How to write comment (from Clean code book)

220 0 0
1

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần II: Nên viết comment như thế nào?

1.6K 4 0
12