comment

comment

Sort by: Newest posts

Bạn đã sử dụng hết tính năng của Comment trong Ruby?

80 0 0
1

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 1)

162 0 0
1

Những comment magic trong Ruby

77 0 0
2

Comment Code ! Tập làm những điều nhỏ nhặt

469 2 0
4

Tổng hợp những comment bá đạo của Dev Nhật

663 0 3
7

Tích hợp facebook comments plugin vào rails app

428 2 0
4

[Clean code] Chapter 4: Comment

825 2 0
6

Comment đúng cách

262 2 0
0

[Github] Xem comment của pull request như thế nào?

569 1 0
6

How to write comment (from Clean code book)

214 0 0
1

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần II: Nên viết comment như thế nào?

1.5K 4 0
12