+2

Background Job with Active Job

1. Background job:

 • Đôi khi chúng ta cần implement 1 feature nào đó thực hiện nhiều action khác nhau bao gồm cả các action
 • Ví dụ như khi user đăng ký account mới thì sẽ gửi confirm email cho user, khi KOL của shop đăng bài thì sẽ gửi notification cho toàn bộ follower của KOL, ...
 • Nếu thực hiện tuần tự đầy đủ các action xong mới trả response về cho user thì sẽ chờ khá lâu, ảnh hưởng đến trải nghiệm của user, ví dụ như khi số followr của KOL tăng lên thì mỗi lần đăng bài thì sẽ gửi notification đến nhiều user hơn và KOL cũng phải chờ lâu hơn.
 • Trong các trường hợp đó, ta sẽ đưa các action nào vào queue, hệ thống sẽ enqueue và thực hiện chạy ngầm các action này, khi đó các action này được gọi là background job.

2. Active Job:

a. Introduction:

 • Active Job là framework của Rails cho phép ta khai báo các background job khác nhau
 • Ta có thể sử dụng Active Job với các queue backend khác nhau như Delayed Job, Sidekiq hoặc Resque.
 • Danh sách các queue backend đầy đủ của Active Job được update tạo đây.
 • Active Job đảm bảo chúng ta có thể thay đổi qua lại giữa các queue backend mà không cần phải viết lại các job đã implement trước đó.

b. Creating a job:

i. Create demo app:

 • Chạy command tạo rails app
  rails new demo_active_job_revise
  
 • Chạy command tạo model user
  rails g model user name:string email:string
  rails db:migrate
  
 • Thêm gem ffaker vào Gemfile
  # Gemfile
  gem "ffaker"
  
 • Chạy command để install gem
  bundle install
  
 • Tạo seed users
  # db/seeds.rb
  10.times do
   User.create name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email
  end
  
 • Chạy command để tạo seed users
  rails db:seed
  

ii. Create the Job:

 • Chúng ta sẽ tạo 1 background job để tạo random user tương tự như cách ta đã làm khi tạo seed users.
 • Chạy command để tạo job.
  rails g job create_random_user
  
 • Generator sẽ tạo file app/jobs/create_random_user_job.rb như sau
  # app/jobs/create_random_user_job.rb
  class CreateRandomUserJob < ApplicationJob
   queue_as :default
  
   def perform(*args)
    # Do something later
   end
  end
  
 • Ta có thể truyền thêm ham số --queue khi tạo job
  rails g job create_random_user --queue urgent
  
 • Khi đó generator sẽ tạo file app/jobs/create_random_user_job.rb như sau
  # app/jobs/create_random_user_job.rb
  class CreateRandomUserJob < ApplicationJob
   queue_as :urgent
  
   def perform(*args)
    # Do something later
   end
  end
  
 • Update lại hàm perform
  # app/jobs/create_random_user_job.rb
  def perform()
   User.create name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email
  end
  

iii. Enqueue the Job:

 • Để enqueue job ta có thể gọi
  # Enqueue a job to be performed as soon the queuing system is free
  CreateRandomUserJob.perform_later
  
 • Khi đó ta sẽ thu đươc log trên console
  Enqueued CreateRandomUserJob (Job ID: 6fa80570-7b2c-4263-b97a-e707797cadd6) to Async(default)
   => #<CreateRandomUserJob:0x00000000046de8c8 @arguments=[], @job_id="6fa80570-7b2c-4263-b97a-e707797cadd6", @queue_name="default", @priority=nil, @executions=0, @provider_job_id="c881286e-b834-46c5-b75a-8b97ab0d51d8"> 
  2.5.1 :002 > Performing CreateRandomUserJob (Job ID: 6fa80570-7b2c-4263-b97a-e707797cadd6) from Async(default)
    (0.1ms) begin transaction
   User Create (0.2ms) INSERT INTO "users" ("name", "email", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?, ?) [["name", "Earl Moore"], ["email", "frances@durganoconnell.name"], ["created_at", "2019-07-01 04:19:25.463957"], ["updated_at", "2019-07-01 04:19:25.463957"]]
    (12.5ms) commit transaction
  Performed CreateRandomUserJob (Job ID: 6fa80570-7b2c-4263-b97a-e707797cadd6) from Async(default) in 64.11ms
  
 • Hoặc log trên development.log
  [ActiveJob] [CreateRandomUserJob] [51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10] Performing CreateRandomUserJob (Job ID: 51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10) from Async(default)
  [ActiveJob] [CreateRandomUserJob] [51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10]  (0.1ms) begin transaction
  [ActiveJob] [CreateRandomUserJob] [51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10]  User Create (0.6ms) INSERT INTO "users" ("name", "email", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?, ?) [["name", "Earl Moore"], ["email", "frances@durganoconnell.name"], ["created_at", "2019-07-01 04:19:08.410595"], ["updated_at", "2019-07-01 04:19:08.410595"]]
  [ActiveJob] [CreateRandomUserJob] [51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10]  (15.6ms) commit transaction
  [ActiveJob] [CreateRandomUserJob] [51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10] Performed CreateRandomUserJob (Job ID: 51ecf695-70c1-4567-b843-3e3cb9319e10) from Async(default) in 20.48ms
  [ActiveJob] Enqueued CreateRandomUserJob (Job ID: 239274e1-161d-455f-a795-9c0083377e96) to Async(default)
  
 • Ta có thể sử dụng hàm set và truyền thêm params để tùy chỉnh thời gian job đươc enqueue
  # Enqueue a job to be performed tomorrow at noon.
  CreateRandomUserJob.set(wait_until: Date.tomorrow.noon).perform_later
  
  # Enqueue a job to be performed 1 week from now.
  CreateRandomUserJob.set(wait: 1.week).perform_later
  

c. Exception:

 • Active Job sử dụng rescue_from exception để catch và handle exception
  class UpdateRandomUserJob < ApplicationJob
   queue_as :default
  
   rescue_from(ActiveRecord::RecordNotFound) do |exception|
    puts "Please check again ActiveRecord::RecordNotFound #{exception.message}"
   end
  
   def perform(user_id)
    user = User.find user_id
    user.update_attributes name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email
   end
  end
  

d. Document:

 • Source code của demo app mình đang để ở đây.
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về Active Job ở đây.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.