+4

Rails Background Job with Sidekiq

🚗

Background Job

Thông thường, các trang web nhận request từ người dùng, thực hiện xử lý logic sau đó trả về một response.

Background Job những tiến trình được thực thi tách biệt với luồng xử lý request/response thông thường.

Khi nào cần sử dụng background job?

Giả sử ta có những công việc cần một khoảng thời gian để xử lý, hoặc một số có thể gây ra lỗi (gửi email cho người dùng), lúc này server sẽ phải chờ cho đến khi công việc được xử lý xong mới có thể xử lý các tiến trình khác, điều này gây ra trì hoãn thời gian response cho người dùng, server bị quá tải ...

Với Background Job , ứng dụng sẽ đẩy tất cả các công việc muốn xử lý riêng vào hàng đợi (hoặc có thể lập lịch cho chúng). Việc thực thi các công việc này xảy ra trên các luồng riêng biệt với luồng xử lý chính của ứng dụng.

Sidekiq

Sidekiq là một background processing framework được xây dựng nhằm mục đích dễ dàng tương tác với rails application

1. Client

Sidekiq client chạy trên các ruby process (puma process hoặc passenger process) cho phép tạo và đẩy các job vào trong redis queue:

CleanUpOrderJob.perform_later(1)

CleanUpOrderJob kế thức ActiveJob::Base được cung cấp bởi rails :

class CleanUpOrderJob < ApplicationJob
 queue_as :default

 def perform(*args)
  puts "LET TALK!"
 end
end

perform_later enqueue redis queue với value được truyền và queue mặc định là :default.

queue_as trong CleanUpOrderJob với param truyền vào sẽ chỉ ra queue mong muốn enqueue tới redis queue.

method perform sẽ được thực thi mỗi khi Sidekiq server lấy queue ra khỏi redis queue, tham số args là những value được truyền qua perform_later.

2. Redis

redis cung cấp nơi chứa các job cần thực thi của sidekiq, chứa trong các queue.

Ta cần cài đặt Redis: $ sudo apt install redis-server Mặc định thì redis sẽ chạy trên cổng 6379.

3. Server

Sidekiq server luôn đợi redis server chạy trên cổng 6379 nếu có job mới được enqueue vào queue, lấy ra và thực thi nó.

Lúc này 1 object của CleanUpOrderJob được sinh ra và method perform được thực thi.


Như vậy, các job được lập lịch và đưa vào redis queue qua Sidekiq client, và mỗi khi có job được enqueue thì Sidekiq server sẽ thực thi nó.

4. Job Lifecycle

Các trạng thái của 1 job:

 • Processed: job đã thực hiện thành công
 • Failed: những job được thực thi bởi sidekiq và failed, những job này sẽ được retry lại bằng cách đẩy vào Retries Queue
 • Retries:
  • Những job sẽ được đưa vào Enqueue Gauge để retry (mặc định là 25 lần, trong khoảng 21 ngày, nếu trong khoảng thời gian này bug được sửa thì job sẽ retry thành công).

  • Nếu retry thành công thì job chuyển sang Processed, còn nếu retry failed (quá 25 lần thì job sẽ bị chuyển sang Dead queue)

  • Ta có thể config số lần retry:

   Trong config/sidekiq.yml:

   :max_retries: 8
   
 • Dead: những job đã dead (vẫn có thể retry được)
 • Scheduled: jobs được lập lịch để thực thi trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm mong muốn
 • Enqueue: những job đang được lấy ra từ Scheduled Queue và chuẩn bị được thực thi
 • Busy: những job đang được thực thi

Ta có thể dễ dàng kiểm soát các job thông qua WebUI (gem Sinatra):

5. Scheduled Jobs

sidekiq cho phép ta lập lịch thời gian thực thi cho các job:

// Job được lập lịch sẽ thực thi vào sáng ngày mai
CleanUpJOrderJob.set(wait_until: Date.tomorrow.noon).perform_later("param")

// Job được lập lịch sẽ thực thi vào 1 tuần sau
CleanUpJOrderJob.set(wait: 1.week).perform_later("param")

Reference

https://github.com/mperham/sidekiq/wiki

https://edgeguides.rubyonrails.org/active_job_basics.html

https://medium.com/@shashwat12june/all-you-need-to-know-about-sidekiq-a4b770a71f8f

https://www.youtube.com/watch?v=GBEDvF1_8B8&t=234s


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.