+1

Gửi và viết rspec cho email với Sidekiq & Redis sử dụng ActionMailer

Tại sao phải sử dụng Background Job?

Vào một ngày đẹp trời, khách hàng bấm vào send email cho nhân viên để cập nhật thông tin về công ty => "ting ting" - thông báo gửi về đã thành công với nhân viên công ty ~ 100 người. Trên thực tế, số lượng nhân viên không chỉ như vậy mà lớn hơn rất nhiều, và lần này chắc rồi vẫn sẽ là "ting ting" nhưng thay vào "thành công" là "có chắc request còn đây" - "Request timed out", việc này xảy ra do số lượng email send đi là quá lớn và làm request vượt quá khoảng thời gian cho phép. Do đó Background Job xuất hiện, giúp tiến trình xử lý phụ tách riêng với luồng xử lý chính và đẩy tốc độ tải trang lên tối ưu. Chạy Background Job khá giống với nguyên lý tảng băng trôi, những tác vụ phụ sẽ được đưa xuống phần chìm của tảng băng xử lý ngầm và để lại trên bề mặt những thứ người dùng muốn thấy.

Sidekiq and Redis

Khi làm việc với rails, bạn hẳn đã nghe qua hai cái tên quen thuộc Sidekiq và Redis hầu như sẽ gắn liền với tất cả các dự án bạn tham gia. Về mặt nguyên lý hoạt động, Redis là server nơi lưu lại các Job và Sidekiq sẽ lấy ra đưa vào queue để thực hiện lần lượt các Job đó, kết hợp cả Sidekiq và Redis ta được một Background Job hoàn chỉnh cho việc xử lý các tiến trình phức tạp ở client. Để sử dụng Sidekiq theo trình tự các bước như sau (trước đó bạn phải config client gửi được email qua smtp và catch email bằng mailcatcher):

 1. Cài đặt gem sidekiq gem "sidekiq"
 2. Thêm vào config/sidekiq.yml với nội dung như sau:
  :concurrency: 5
  :max_retries: 5
  staging:
   :concurrency: 5
  production:
   :concurrency: 5
  :queues:
   - default
   - mailers
  
  Ở đây concurrency có nghĩa là số lượng job được xử lý trong một lần, queue độ ưu tiên hàng chờ xử lý được sắp xếp theo độ ưu tiên.
 3. Trong file application.rb bổ sung: config.active_job.queue_adapter = :sidekiq
 4. Cuối cùng chúng ta connect Sidekiq với Redis là xong:
  Sidekiq.configure_server do |config|
   config.redis = {url: "redis://localhost:6379/0"}
  end

  Sidekiq.configure_client do |config|
   config.redis = {url: "redis://localhost:6379/0"}
  end

Việc tiếp theo là install Redis: sudo apt install redis. Để có thể thấy được khái quát hơn về redis-server sudo service redis-server stop để dừng và redis-server bắt đầu lại lúc đó chúng sẽ có 2 giao diện của Sidekiq và Redis như sau (bật redis-server trước sidekiq):

Sidekiq:

Redis:

Sử dụng sidekiq để send email

 1. Cài đặt default email from trong file ApplicationMailer, thường thì set biến ENV["DEFAULT_EMAIL_FROM"] để tiện cho trường hợp thay đổi các email mặc định:

  class ApplicationMailer < ActionMailer::Base
   default from: "example@email.com"
   layout "mailer"
  end
  
 2. Tạo file mailers/users_mailer.rb

  class UsersMailer < ApplicationMailer
    def welcome user
      @user = user
      mail(to: @user.email, subject: ("welcome email"))
    end
  end
  
 3. Trong thư mục views add thư mục views/users_mailer/welcome.html.erb

  <div>
    Hi <%= @user.name %>,
    This is test email 
  </div>
  
 4. Vào controller/service send email:

  Sử dụng câu UsersMailer.welcome(user).deliver_later để đưa email vào Background Job. Việc send email thường diễn ra cuối cùng khi bạn đã xử lý xong tất cả mọi thông tin tránh việc spam hay chưa hoàn thành transaction mà vẫn gửi email.

Sidekiq và Redis còn khá nhiều options hay mình sẽ dành cho một bài viết khác, đối với hiện tại việc cài đặt và sử dụng cơ bản như vậy là xong. Tiếp theo là quá trình viết rspec cho UsersMailer, thông thường các dự án thường yêu cầu client có số lượng line code coverage > 99% và yếu tố quan trọng là giảm thiểu khả năng gây ra "incident" (rò rỉ thông tin) nên việc viết test cho mailer là bắt buộc.

Rspec mailer

Nguyên lý quan trọng nhất đối với việc test email, trong quá trình test không có bắt kỳ email nào bị lọt ra ngoài cũng như khi bạn call method .deliver_later thì Job cũng không đưa xuống Sidekiq để xử lý (luôn bật Sidekiq kiểm tra trong quá trình viết test).

Trước tiên đến với phần cài đặt config/environments/test.rb, thêm các config sau vào file test.rb:

  config.action_mailer.delivery_method = :test
  config.active_job.queue_adapter = :test
  config.action_mailer.perform_deliveries = false
 • config.action_mailer.delivery_method = :test lưu email message vào array ActionMailer::Base.deliveries.
 • config.active_job.queue_adapter = :test thay thế cho Sidekiq ở môi trường dev.
 • config.action_mailer.perform_deliveries = false chặn việc deliver email một cách không kiểm soát kể cả ở môi trường test.

Để viết spec/mailers/users_mailer_spec.rb ta có nhiều cách:

Cách 1: Dễ hiểu nhưng hạn chế sử dụng

  require "rails_helper"

  RSpec.describe UsersMailer, type: :mailer do
   describe ".welcome" do
    let(:user) {create :user}
    let!(:mail) {UsersMailer.welcome(user).deliver_later}

    it {expect(enqueued_jobs.size).to eq 1}
    context "check mail contents" do
     before do
      stub_const("ENV", {"EXAMPLE_ENV" => "example env"})
     end
     # stub các biến ENV dùng trong mail 

     it do
      perform_enqueued_jobs do
       UsersMailer.welcome(user).deliver_later
      end

      mail = ActionMailer::Base.deliveries.last
      expect(mail.subject).to eq "welcome email"
      expect(mail.from).to eq "example@email.com"
      expect(mail.to).to eq [user.email]
     end
    end
   end
  end

Cách 2: Dùng khi default_from là biến ENV

Bởi vì UsersMailer < ApplicationMailer nên ApplicationMailer sẽ được chạy qua trước, do đó việc stub_const("ENV", {"DEFAULT_EMAIL_FROM" => "example@env.com"}) chỉ nằm trong vùng UsersMailer không mang lại ý nghĩa. Để rõ hơn, thử đặt binding.pry check debug từ ApplicationMailer sau line default from: ENV["DEFAULT_EMAIL_FROM"] kết quả thu được sẽ là ENV["DEFAULT_EMAIL_FROM"] = nil.

Lúc này, rails hỗ trợ cho chúng ta gem "rspec-activemodel-mocks" để sử dụng rspec test doubles (https://relishapp.com/rspec/rspec-mocks/docs/basics/test-doubles)

require "rails_helper"
require "rspec/active_model/mocks"

RSpec.describe UsersMailer, type: :mailer do
 describe ".welcome" do
  let(:user) {mock_model User, email: "example@email.com"}
  let(:mail) {UsersMailer.welcome(user)}

  before do
   stub_const("ENV", {"EXAMPLE_ENV" => "example env"})
  end

  it do
   expect(mail.to).to eq ["example@email.com"]
   expect(mail.subject).to eq "welcome email"
  end
 end
end

Tổng kết

Ở trên mình đã giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt, sử dụng Sidekiq và Redis cũng như template cho việc test email. Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề đang gặp phải. Happy Coding!

References

[1] https://guides.rubyonrails.org/action_mailer_basics.html

[2] https://api.rubyonrails.org/v6.0.3.2/classes/ActiveJob/TestHelper.html

[3] https://relishapp.com/rspec/rspec-mocks/v/2-11/docs/stubbing-constants/stub-defined-constant

[4] https://github.com/mperham/sidekiq


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.