0

Sidekiq 6 có gì mới và sử dụng sidekiq với Rails 6

1. Một số điểm mới

Vào tháng 9 năm 2019, Sidekiq đã phát hành phiên bản 6.x. bao gồm: Open-source version, Sidekiq Pro và Sidekiq Enterprise. Sidekiq sử dụng các luồng để xử lý nhiều job cùng một lúc trong cùng một quy trình và được tích hợp chặt chẽ với Rails.

Sidekiq 6.0 chứa một số thay đổi đột phá giúp hợp lý hóa hoạt động của Sidekiq và giảm hỗ trợ cho các phiên bản EOL của Ruby và Rails.

ActiveJobs có thể sử dụng sidekiq_options trực tiếp để cấu hình features/internals của Sidekiq như retry subsystem. Sidekiq::Worker APIs có một số tính năng Sidekiq (e.g. unique jobs) không hoạt động tốt với AJ. (requires Rails 6.0.2)

class MyJob < ActiveJob::Base
 queue_as :myqueue
 sidekiq_options retry: 10, backtrace: 20
 def perform(...)
 end
end

Logging

Logging đã được thiết kế lại để cho phép các định dạng có thể pluggable và một số định dạng được gửi cùng với Sidekiq. VD: JSON - một định dạng JSON để lập Search Indexing, một hash trên mỗi dòng

Sidekiq.configure_server do |config|
 config.log_formatter = Sidekiq::Logger::Formatters::JSON.new
end

Result của một số format

Sidekiq::Logger::Formatters::Pretty	(Normal output)
2019-08-31T15:36:07.569Z pid=82859 tid=11cy9br class=HardWorker jid=528f1b0ddc4a9d0690464fe4 INFO: start
Sidekiq::Logger::Formatters::WithoutTimestamp (Output without time stamp)
pid=82859 tid=119pz7z class=HardWorker jid=b7f805c545c78770d30dc1fd elapsed=0.089 INFO: done
Sidekiq::Logger::Formatters::JSON (Output in JSON format)
{"ts":"2019-09-01T22:34:59.778Z","pid":90069,"tid":"104v8ph","lvl":"INFO","msg":"Running in ruby ​​2.5. 1p57 (2018-03-29 revision 63029) [x86_64-darwin17]"}

Sidekiq sẽ kích hoạt định dạng tốt nhất cho môi trường nhưng có thể ghi đè lên bằng cách cấu hình định dạng Log một cách rõ ràng.

Sidekiq.configure_server do |config|
 config.log_formatter = AcmeCorp::PlainLogFormatter.new
 # config.log_formatter = Sidekiq::Logger::Formatters::JSON.new
end

REDIS_PROVIDER variable giữ tên của biến môi trường chứa URL Redis, để có thể chuyển đổi providers Redis nhanh chóng và dễ dàng với một thay đổi duy nhất. Nếu muốn đặt URL Redis theo cách thủ công thì có thể đặt REDIS_URL trực tiếp.

Giống như trong Rails 6.0, Sidekiq 6.0 hiện đã nâng cấp nền tảng của mình lên Ruby 2.5+ và Redis 4.0+

Timeout mặc định chờ tắt sidekiq được tăng từ 8 giây lên 25 giây.

Sidekiqctl được sử dụng để stop và kill Sidekiq đã bị xóa.

sidekiqctl quiet	kill -TSTP <pid>	#Stop each worker thread
sidekiqctl stop	kill -TERM <pid>	#Terminate the process (after executing the above command)

2. Setup

Install Sidekiq bằng cách thêm gem sidkiq vào Gemfile

gem 'sidekiq', '~> 6.1.0'

Tạo một job mới trong app/jobs để xử lý các job không đồng bộ:

class MyJob
 include Sidekiq::Worker

 def perform(args)
  # block that will be retried in case of failure
 end
end

Invoke bằng cách sau MyJob.perform_async(args) . Bắt đầu Sidekiq Process với bundle exec sidekiq. Nếu sử dụng Invoker thì cần cấu hình lại tệp Sidekiq như sau:

[sidekiq]
directory = /Users/work/my-project
command = RBENV_VERSION=$(cat .ruby-version) zsh -c "bundle exec sidekiq -c 2"

3.Tích hợp với Active Job

Active Job được giới thiệu trong Rails 4.2, là background job–processing framework mặc định của Rails. Theo mặc định, Active Job sẽ chạy các job theo line, nhưng có thể đặt adapter thành Sidekiq và thiết lập môi trường chạy background job như sau:

# config/environments/production.rb
config.active_job.queue_name_prefix = "test_app_#{Rails.env}"
config.active_job.queue_adapter = :sidekiq

Điều thú vị về sự tích hợp chặt chẽ giữa Sidekiq với Active Job là các background worker sẽ trông giống Rails hơn. Tạo một base class với một số cấu hình phổ biến, được đặt tên là ApplicationJob.

class ExampleJob < ApplicationJob
 queue_as :default
 def perform
   # do some stuff
 end
end

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại!!

Link tham khảo https://medium.com/better-programming/how-to-use-sidekiq-in-rails-6-f3b76678362d

https://www.mikeperham.com/2019/09/03/welcome-to-sidekiq-6.0/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.