+1

Một lưu ý khi thực hiện deploy Rails app bằng Capistrano có sử dụng Monit để monitoring

Problem

Vào một ngày không đẹp trời, mình có gặp phải một vấn đề như sau:

Rails app của mình có 2 server batch để chạy Sidekiq, thực thi các Job bất đồng bộ. Sau khi sửa code và thực hiện deploy, 1 server gặp lỗi, không thể thực thi được Job. Sau một hồi điều tra mình phát hiện 2 server đang có code khác nhau. 1 server đã có code mới (khi deploy) và 1 server vẫn chạy theo code cũ.

Tiếp tục điều tra sâu hơn, mình tìm được nguyên nhân do hệ thống có sử dụng Monit để giám sát các service. Về monit, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-monit-cong-cu-giam-sat-server-manh-me-gAm5ybDXKdb

Tại monit, có config để tự động restart lại sidekiq khi service không chạy, monit thực hiện kiểm tra 2 phút/ lần

check process sidekiq with pidfile FILE_PATH/sidekiq.pid
if does not exist then exec "/bin/bash -c '/opt/scripts/restart_sidekiq.sh'"

Mình có sử dụng gem "capistrano-sidekiq" https://github.com/seuros/capistrano-sidekiq

Khi thực hiện deploy, các step liên quan tới SIDEKIQ sẽ thực hiện như sau:

 1. gửi 1 lệnh kill với flag là USR1. Khi nhận flag này, sidekiq sẽ ngừng nhận thêm việc thực thi Job. (ngừng add job vào queue) chứ ko shutdown.

 2. kéo code mới về, đặt ở 1 thư mục có tên là ngày deploy

 3. gửi thêm 1 lệnh kill với flag là TERM. Khi nhận flag này sidekiq sẽ shutdown. Job đang thực thi sẽ được chờ xong, Job trong hàng đợi sẽ được đẩy ngược vào Redis.

 4. Tạo symlink gán folder code mới được tạo tới thư mục current ( sidekiq khi bật sẽ load code trong thư mục current)

 5. Bật sidekiq

Đúng tại bước 3, monit cũng kiểm tra, không thấy sidekiq chạy, Monit bật sidekiq lên. Lúc này symlink vẫn chưa được tạo, sidekiq ở server này bật lên vẫn chạy theo code cũ. Và thế là TOANG.

The solution

Giải pháp đưa ra là sẽ thực hiện Unmonitor Sidekiq bằng Monit khi thực hiện deploy. Và Monitor lại sau khi quá trình deploy đã hoàn tất.

Để thực hiện điều này, có 2 cách:

Đổi với việc sửa config deploy, có thể thực hiện như sau:

Các bước xảy ra trong quá trình deploy bằng Cap:

deploy
 deploy:starting
  [before]
   deploy:ensure_stage
   deploy:set_shared_assets
  deploy:check
 deploy:started
 deploy:updating
  git:create_release
  deploy:symlink:shared
 deploy:updated
  [before]
   deploy:bundle
  [after]
   deploy:migrate
   deploy:compile_assets
   deploy:normalize_assets
 deploy:publishing
  deploy:symlink:release
 deploy:published
 deploy:finishing
  deploy:cleanup
 deploy:finished
  deploy:log_revision

Chúng ta sẽ thực hiện unmonitor sau bước check và monitor lại sau bước finishing

Tại config/deploy.rb

Thêm các task:

namespace :sidekiq do
namespace :monit do
 desc "Monitor sidekiq"
 task :monitor do
  on roles(:batch) do
   execute "sudo /usr/bin/monit monitor sidekiq"
  end
 end

 desc "Unmonitor sidekiq"
 task :unmonitor do
  on roles(:batch) do
   execute "sudo /usr/bin/monit unmonitor sidekiq"
  end
 end
end
en

Và sau đó

 after :check, "sidekiq:monit:unmonitor"
 after :finishing, "sidekiq:monit:monitor"

it worked like a charm.

Hi vọng không ae nào gặp phải vấn đề giống mình 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.