+2

Tìm hiểu về retrofit trong android

Nếu bạn chán với việc tạo ra 1 đống callback khi code , thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn : Cách viết hàm get , post dùng cho tất cả mọi request ! Mình sẽ lấy dữ liệu về dưới dạng JsonElement và dùng JsonParser để parser ra object mình cần !

1. HttpClient


public interface HttpClient {
  @POST("{api}/{sub}")
  Call<JsonElement> postRequest(@Path("api") String api, @Path("sub") String sub,
                 @Body JsonElement jsonData);
  @GET("{api}")
  Call<JsonElement> getRequest(@Path("api") String api, @Body JsonElement jsonData);
  enum Method {
    POST,
    GET
  }

  enum Api {
    LOGIN("login"),
    EVENTS("events");
    
    private String mValues;

    Api(String values) {
      mValues = values;
    }

    public String getValues() {
      return mValues;
    }
  }

  enum Sub {
    NONE(""),
    JOIN_EVENT_DAY("checkin");
    private String mValues;

    Sub(String values) {
      mValues = values;
    }

    public String getValues() {
      return mValues;
    }
  }

2. HttpRequest

2.1.

public class HttpRequest {
  private static final String BASE_URL = "url api của bạn";
  private static final String TAG = "HttpRequest";
  private static final int READ_TIMEOUT = 5;
  private static final int REQUEST_TIMEOUT = 2;
  private static Retrofit sInstance;
  private static HttpClient sService;
  private static HttpRequest sHttpRequest;

  public static HttpRequest sharedInstance() {
    if (sHttpRequest == null) {
      sHttpRequest = new HttpRequest();
    }
    return sHttpRequest;
  }

  private static Retrofit getRetrofit() {
    HttpLoggingInterceptor interceptor = new HttpLoggingInterceptor();
    interceptor.setLevel(HttpLoggingInterceptor.Level.BODY);
    OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder().addInterceptor(interceptor)
      .connectTimeout(REQUEST_TIMEOUT, TimeUnit.SECONDS)
      .readTimeout(READ_TIMEOUT, TimeUnit.SECONDS)
      .build();
    if (sInstance == null) {
      sInstance = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(BASE_URL)
        .client(client)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    }
    return sInstance;
  }

  private static HttpClient getHttpClient() {
    if (sService == null) {
      sService = getRetrofit().create(HttpClient.class);
    }
    return sService;
  }

  public void request(HttpClient.Method method, HttpClient.Api api, HttpClient.Sub sub,
            JsonElement jsonData, Callback<JsonElement> callback) {
    switch (method) {
      case POST:
        getHttpClient().postRequest(api.getValues(), sub.getValues(), jsonData)
          .enqueue(callback);
        break;
      case GET:
        getHttpClient().getRequest(api.getValues(), jsonData).enqueue(callback);
        break;
      default:
        break;
    }
  }

2.2. Thêm 1 function default

 public void request(HttpClient.Method method, HttpClient.Api api, JsonElement jsonData, Callback<JsonElement> callback) {
 request(method, api, Sub.NONE, jsonData, callback);
            }

3. Cách dùng

Map<String, Object> params = new HashMap<>();
    params.put(Constant.KEY_REQUEST_TYPE,
      HttpClient.TypeLogin.TYPE_EMAIL.getValues());
    params.put(Constant.KEY_REQUEST_LOCALE, LanguageUtil.getLanguage());
    UserLoginEmail userLoginEmail = new UserLoginEmail().create(mEmail, mPassword);
    params.put(Constant.KEY_REQUEST_USER, userLoginEmail);
    HttpRequest.sharedInstance().request(HttpClient.Method.POST,
      HttpClient.Api.LOGIN, HttpClient.Sub.NONE,
      JsonParser.fromJsonElement(params), new Callback<JsonElement>() {
        @Override
        public void onResponse(Call<JsonElement> call,
                    Response<JsonElement> response) {
          JsonElement body = response.body();
          if (body != null && body.isJsonObject()) {
            String json = body.getAsJsonObject().toString();
           LoginResponse loginResponse = JsonParser.fromJson(json, LoginResponse.class);
          // TODO: 23/01/2017 
          }
        }

        @Override
        public void onFailure(Call<JsonElement> call, Throwable t) {
          mProgressDialog.dismiss();
        }
      }
    );

4. JsonParser

public class JsonParser {
  private static JsonSerializer<Date> serializerDate = new JsonSerializer<Date>() {
    @Override
    public JsonElement serialize(Date src, Type typeOfSrc, JsonSerializationContext
      context) {
      return src == null ? null : new JsonPrimitive(TimeUnit.SECONDS.toMillis(src.getTime()));
    }
  };
  private static JsonDeserializer<Date> deserializerDate = new JsonDeserializer<Date>() {
    @Override
    public Date deserialize(JsonElement json, Type typeOfT,
                JsonDeserializationContext context) throws JsonParseException {
      return json == null ? null : new Date(TimeUnit.SECONDS.toMillis(json.getAsLong()));
    }
  };

  public static String toJson(Object object) {
    return new Gson().toJson(object);
  }

  public static JsonElement toJsonElement(Object object) {
    return new Gson().toJsonTree(object);
  }

  public static <Object> Object fromJson(String stringJson, Class<Object> classOfT)
    throws JSONException {
    JSONObject object = (JSONObject) new JSONTokener(stringJson).nextValue();
    Gson gson = new GsonBuilder().registerTypeAdapter(Date.class, serializerDate)
      .registerTypeAdapter(Date.class, deserializerDate)
      .create();
    return object != null ? gson.fromJson(stringJson, classOfT) : null;
  }

  public static JsonElement fromJsonElement(Map<String, Object> params) {
    JsonElement jsonData = null;
    try {
      jsonData =
        JsonParser.fromJson(JsonParser.toJson(params), JsonElement.class);
    } catch (JSONException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return jsonData;
  }
}

5. Constant

public class Constant {
  // key request
  public static final String KEY_REQUEST_TYPE = "type";
  public static final String KEY_REQUEST_USER = "user";
  public static final String KEY_REQUEST_EMAIL = "email";
  public static final String KEY_REQUEST_PASSWORD = "password";
  public static final String KEY_REQUEST_LOCALE = "locale";
  }

6. UserLoginEmail

public class UserLoginEmail {
  @SerializedName("email")
  private String mEmail;
  @SerializedName("password")
  private String mPassword;

  public UserLoginEmail create(String email, String password) {
    mEmail = email;
    mPassword = password;
    return this;
  }

  public String getEmail() {
    return mEmail;
  }

  public String getPassword() {
    return mPassword;
  }
}

7. LoginResponse

public class LoginResponse extends BaseResponseModel {
  @SerializedName("message")
  private String mMessage;
  @SerializedName("access_token")
  private String mAccessToken;

  public String getMessage() {
    return mMessage;
  }

  public String getAccessToken() {
    return mAccessToken;
  }
}

8 . Thêm header

private static Retrofit getRetrofit() {
    HttpLoggingInterceptor interceptor = new HttpLoggingInterceptor();
    interceptor.setLevel(HttpLoggingInterceptor.Level.BODY);
    OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
      .addNetworkInterceptor(new Interceptor() {
        @Override
        public Response intercept(Chain chain) throws IOException {
          Request.Builder requestBuilder = chain.request().newBuilder()
            .addHeader(AUTHORIZATION, BASE_AUTHORIZATION);
          return chain.proceed(requestBuilder.build());
        }
      })
      .addInterceptor(interceptor)
      .connectTimeout(REQUEST_TIMEOUT, TimeUnit.SECONDS)
      .readTimeout(READ_TIMEOUT, TimeUnit.SECONDS)
      .build();
    if (sInstance == null) {
      sInstance = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(BASE_URL)
        .client(client)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build();
    }
    return sInstance;
  }

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.