+1

4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile

Trong khi Agile manifesto nói đến 4 giá trị cốt lõi của Agile, thì Agile Principles đề cập đến các định hướng, giúp cho team triển khai dễ hàng hơn hơn khi áp dụng Agile trong công việc. Vậy thì 4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile là gì? chúng ta cùng đi tìm hiểu

1. 4 giá trị cốt lõi

1. Individuals and Interactions Over Processes and Tools

 • Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ

2. Working Software Over Comprehensive Documentation

 • Phần mềm hoạt động tốt hơn là tài liệu đầy đủ

3. Customer Collaboration Over Contract Negotiation

 • Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

4. Responding to Change Over Following a Plan

 • Ứng phó, phản hồi với các thay đổi hơn là làm theo kế hoạch

2. 12 quy tắc

1. Customer satisfaction through early and continuous software delivery

 • Ưu tiên sự hài lòng của khách hàng thông qua việc trao đổi và bàn giao liên tục Khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng khi họ nhận được sản phẩm làm việc đều đặn thay vì chờ đợi thời gian kéo dài giữa các lần releases

2. Accommodate changing requirements throughout the development process

 • Chào đón việc thay đổi trong suốt quá trình phát triển Tránh sự chậm trễ khi có yêu cầu thay đổi requirement

3. Frequent delivery of working software

 • Delivery sản phẩm thường xuyên Chuyển giao phần mềm sử dụng được định kỳ, từ một vài tuần đến một vài tháng, với một thời gian ngắn hơn.

4. Business people and developers must work together daily throughout the project.

 • Khách hàng và đội phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.

5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

 • Xây dựng các dự án xoay quanh các cá nhân có động lực. Tạo cho họ một môi trường và hỗ trợ họ những thứ cần thiết và tin tưởng họ để công việc được hoàn thành.

6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

 • Phương pháp hiệu quả nhất là truyền tải thông tin đến vào bên trong đội phát triển là hội thoại mặt-đối-mặt.

7. Working software is the primary measure of progress.

 • Phần mềm làm việc là thước đo của quá trình.

8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

 • Các quy trình Agile thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các nhà tài trợ cho dự án, các nhà phát triển và người dùng cuối có thể duy trì một tốc độ vô hạn định.

9. Continuous attention totechnical excellence and good design enhances agility.

 • Forcus liên tục đến kỹ thuật xuất sắc và sự thiết kế tốt giúp nâng cao tính linh hoạt.

10. Simplicity–the art of maximizing the amount of work not done–is essential.

 • Tính đơn giản – nghệ thuật tối đa hoá khối lượng công vệc chưa hoàn thành – là điều thiết yếu.

11. Self-organizing teams encourage great architectures, requirements, and designs

 • Các thành viên trong nhóm có kỹ năng và động lực, có quyền ra quyết định cần trao đổi thường xuyên với các thành viên khác trong nhóm và chia sẻ ý tưởng để cung cấp được sản phẩm chất lượng.

12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

 • Ở thời điểm kết thúc sprint, Team nên xem lại làm thế nào để hiệu quả hơn, sau đó đồng thuận Tự cải thiện bản thân, cải tiến quy trình, kỹ thuật của mình sao cho phù hợp

Nguồn tham khảo: https://www.smartsheet.com/comprehensive-guide-values-principles-agile-manifesto https://storyofsu.com/agile-va-scrum-cho-sinh-vien-sap-di-lam/ http://www.apexglobal.com.vn/en/ban-dang-tim-hieu-agile-la-gi-scrum-la-gi/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.