Best Programmer

Best Programmer

Sort by: Newest posts
Avatar

Hành động một cách thận trọng (Act with Prudence)

170 0 0
2
Avatar

Cách viết README chất!

21.0K 8 0
9
Avatar

Nguyên tắc KISS YAGNI & DRY trong lập trình

2.2K 4 0
8
Avatar

Giữ sức khỏe và giữ tập trung khi làm việc

1.6K 17 5
  • Avatar
  • Avatar
31
Avatar

The growth stages of a programmer ?

201 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Write clean code. Why not???

1.8K 12 1
  • Avatar
12
Avatar

Từng bước để trở thành senior programer

2.5K 9 0
5

Best Programmer


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.