0

Tìm hiểu NPM trong NodeJS

NPM là gì?

NPM là viết tắt của Node Package Manager cung cấp hai chức năng sau:

 • Tạo các online repository cho node.js mà có thể tìm kiếm được tại địa chỉ search.nodejs.org
 • Cung cấp các tiện ích để cài đặt gói Node.js, quản lí version và quản lí phụ thuộc của các gói trong Node.js. NPM được đóng gói cùng với Node.js từ phiên bản v0.6.3. Để xác nhận việc này, mở cửa sổ dòng lệnh, gõ những lệnh sau và xem kết quả
$ npm --version
2.7.1

Nếu bạn chạy các hệ thống cũ của npm, có thể dễ dàng cập nhật bản mới nhất. Sử dụng lệnh sau đây dưới quyền root:

$ sudo npm install npm -g
/usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
npm@2.7.1 /usr/lib/node_modules/npm

Cài đặt các Module bởi sử dụng npm trong Node.js Dưới đây là cú pháp đơn giản để cài đặt bất kỳ Node.js Module nào:

$ npm install <Module Name>

Ví dụ: Dưới đây là lệnh để cài đặt một module rất phổ biến trong Node.js, đó là express Module:

$ npm install express

Bây giờ để sử dụng modun này trong file js của bạn, sử dụng cú pháp sau đây:

var express = require('express');

Cài đặt Global và cài đặt local

Mặc định, npm cài đặt bất kì phụ thuộc nào trên máy tính local. Ở đây, module này hướng đến các gói cài đặt trong thư mục node_modules trong thư mục ứng dụng của Node. Gói local này có thể triển khai dựa vào phương thức require(). Ví dụ, khi bạn cài đặt Module express, bạn tạo thư mục node_modules trong thư mục hiện tại nơi bạn có thể cài đặt Module này.

$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 3 root root 20 Mar 17 02:23 node_modules

Cách khác, bạn có thể sử dụng lệnh npm ls để liệt kê các thư mục Module cài đặt. Gói cài đặt toàn cục được lưu trữ trong các file hệ thống. Các phụ thuộc có thể được sử dụng với các hàm CLI (Command Line Interface) của node.js nhưng không thể import sử dụng require() của ứng dụng Node một cách trực tiếp. Bây giờ cùng thử cài đặt Module express sử dụng cài đặt toàn cục như sau:

$ npm install express -g

Điều này sẽ cho kết quả tương tự nhưng Module được cài đặt toàn cục. Ở đây, dòng đầu tiên nói với chúng ta về Module version và nơi chứa các bộ cài khi bắt đầu.

express@4.12.2 /usr/lib/node_modules/express
├── merge-descriptors@1.0.0
├── utils-merge@1.0.0
├── cookie-signature@1.0.6
├── methods@1.1.1
├── fresh@0.2.4
├── cookie@0.1.2
├── escape-html@1.0.1
├── range-parser@1.0.2
├── content-type@1.0.1
├── finalhandler@0.3.3
├── vary@1.0.0
├── parseurl@1.3.0
├── content-disposition@0.5.0
├── path-to-regexp@0.1.3
├── depd@1.0.0
├── qs@2.3.3
├── on-finished@2.2.0 (ee-first@1.1.0)
├── etag@1.5.1 (crc@3.2.1)
├── debug@2.1.3 (ms@0.7.0)
├── proxy-addr@1.0.7 (forwarded@0.1.0, ipaddr.js@0.1.9)
├── send@0.12.1 (destroy@1.0.3, ms@0.7.0, mime@1.3.4)
├── serve-static@1.9.2 (send@0.12.2)
├── accepts@1.2.5 (negotiator@0.5.1, mime-types@2.0.10)
└── type-is@1.6.1 (media-typer@0.3.0, mime-types@2.0.10)

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau đây để kiểm tra các phiên bản cài đặt toàn cục:

$ npm ls -g

Sử dụng gói package.json

Package.json hiển thị trong thư mục root của bất cứ ứng dụng Node nào và được sử dụng để định nghĩa thuộc tính của gói. Cùng mở một file package.json của gói express hiển thị trong node_modules/express/:

{
 "name": "express",
 "description": "Fast, unopinionated, minimalist web framework",
 "version": "4.11.2",
 "author": {
  "name": "TJ Holowaychuk",
  "email": "tj@vision-media.ca"
 },
 "contributors": [
  {
   "name": "Aaron Heckmann",
   "email": "aaron.heckmann+github@gmail.com"
  },
  {
   "name": "Ciaran Jessup",
   "email": "ciaranj@gmail.com"
  },
  {
   "name": "Douglas Christopher Wilson",
   "email": "doug@somethingdoug.com"
  },
  {
   "name": "Guillermo Rauch",
   "email": "rauchg@gmail.com"
  },
  {
   "name": "Jonathan Ong",
   "email": "me@jongleberry.com"
  },
  {
   "name": "Roman Shtylman",
   "email": "shtylman+expressjs@gmail.com"
  },
  {
   "name": "Young Jae Sim",
   "email": "hanul@hanul.me"
  }
 ],
 "license": "MIT",
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "https://github.com/strongloop/express"
 },
 "homepage": "http://expressjs.com/",
 "keywords": [
  "express",
  "framework",
  "sinatra",
  "web",
  "rest",
  "restful",
  "router",
  "app",
  "api"
 ],
 "dependencies": {
  "accepts": "~1.2.3",
  "content-disposition": "0.5.0",
  "cookie-signature": "1.0.5",
  "debug": "~2.1.1",
  "depd": "~1.0.0",
  "escape-html": "1.0.1",
  "etag": "~1.5.1",
  "finalhandler": "0.3.3",
  "fresh": "0.2.4",
  "media-typer": "0.3.0",
  "methods": "~1.1.1",
  "on-finished": "~2.2.0",
  "parseurl": "~1.3.0",
  "path-to-regexp": "0.1.3",
  "proxy-addr": "~1.0.6",
  "qs": "2.3.3",
  "range-parser": "~1.0.2",
  "send": "0.11.1",
  "serve-static": "~1.8.1",
  "type-is": "~1.5.6",
  "vary": "~1.0.0",
  "cookie": "0.1.2",
  "merge-descriptors": "0.0.2",
  "utils-merge": "1.0.0"
 },
 "devDependencies": {
  "after": "0.8.1",
  "ejs": "2.1.4",
  "istanbul": "0.3.5",
  "marked": "0.3.3",
  "mocha": "~2.1.0",
  "should": "~4.6.2",
  "supertest": "~0.15.0",
  "hjs": "~0.0.6",
  "body-parser": "~1.11.0",
  "connect-redis": "~2.2.0",
  "cookie-parser": "~1.3.3",
  "express-session": "~1.10.2",
  "jade": "~1.9.1",
  "method-override": "~2.3.1",
  "morgan": "~1.5.1",
  "multiparty": "~4.1.1",
  "vhost": "~3.0.0"
 },
 "engines": {
  "node": ">= 0.10.0"
 },
 "files": [
  "LICENSE",
  "History.md",
  "Readme.md",
  "index.js",
  "lib/"
 ],
 "scripts": {
  "test": "mocha --require test/support/env --reporter spec --bail --check-leaks test/ test/acceptance/",
  "test-cov": "istanbul cover node_modules/mocha/bin/_mocha -- --require test/support/env --reporter dot --check-leaks test/ test/acceptance/",
  "test-tap": "mocha --require test/support/env --reporter tap --check-leaks test/ test/acceptance/",
  "test-travis": "istanbul cover node_modules/mocha/bin/_mocha --report lcovonly -- --require test/support/env --reporter spec --check-leaks test/ test/acceptance/"
 },
 "gitHead": "63ab25579bda70b4927a179b580a9c580b6c7ada",
 "bugs": {
  "url": "https://github.com/strongloop/express/issues"
 },
 "_id": "express@4.11.2",
 "_shasum": "8df3d5a9ac848585f00a0777601823faecd3b148",
 "_from": "express@*",
 "_npmVersion": "1.4.28",
 "_npmUser": {
  "name": "dougwilson",
  "email": "doug@somethingdoug.com"
 },
 "maintainers": [
  {
   "name": "tjholowaychuk",
   "email": "tj@vision-media.ca"
  },
  {
   "name": "jongleberry",
   "email": "jonathanrichardong@gmail.com"
  },
  {
   "name": "shtylman",
   "email": "shtylman@gmail.com"
  },
  {
   "name": "dougwilson",
   "email": "doug@somethingdoug.com"
  },
  {
   "name": "aredridel",
   "email": "aredridel@nbtsc.org"
  },
  {
   "name": "strongloop",
   "email": "callback@strongloop.com"
  },
  {
   "name": "rfeng",
   "email": "enjoyjava@gmail.com"
  }
 ],
 "dist": {
  "shasum": "8df3d5a9ac848585f00a0777601823faecd3b148",
  "tarball": "http://registry.npmjs.org/express/-/express-4.11.2.tgz"
 },
 "directories": {},
 "_resolved": "https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.11.2.tgz",
 "readme": "ERROR: No README data found!"
}

Các thuộc tính của Package.json

 • name - tên của package
 • version - phiên bản của package
 • description - phần mô tả của package
 • homepage - trang chủ của package
 • author - tác giả của package
 • contributors - tên người đóng góp cho package
 • dependencies - Danh sách các gói phụ thuộc, tự động được cài theo.
 • repository - loại repository và url của package
 • main - điểm vào của package
 • keywords - các từ khóa

Gỡ cài đặt một module trong Node.js

Sử dụng các dòng lệnh dưới đây để gỡ một Module trong Node.js

$ npm uninstall express

Khi gỡ cài đặt gói này, bạn có thể xác nhận nội dung trong thư mục /node_modules/ bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

$ npm ls

Cập nhật một Module trong Node.js

Cập nhật gói package.json và thay đổi phiên bản của các ràng buộc mà có thể cập nhật sử dụng lệnh sau đây:

$ npm update express

Tìm kiếm một Module trong Node.js

Sử dụng npm, bạn có thể tìm kiếm một Module như sau:

$ npm search express

Tạo một Module trong Node.js

Quá trình tạo Module yêu cầu gói package.json được tạo ra.

$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sane defaults.

See 'npm help json' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install <pkg> --save' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
name: (webmaster)

Bạn cần cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu trong việc sử dụng Module. Bạn có thể sử dụng các bước bên trên trong file package.json để hiểu về ý nghĩa của các thông tin yêu cầu. Khi gói package.json được tạo ra, sử dụng các lệnh dưới đây đăng ký với trang npm bởi sử dụng địa chỉ email hợp lệ.

$ npm adduser
Username: mcmohd
Password:
Email: (this IS public) mcmohd@gmail.com

Bây giờ publish Module của bạn:

$ npm publish

Nếu mọi thứ tốt đẹp, nó sẽ được publish và thư mục này sẽ được truy cập bởi những người khác sử dụng Module Node.js


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.