+6

Flutter - Best Practices

Giới thiệu

Khi làm việc với bất kỳ ngôn ngữ hay framwork nào thì việc đảm bảo tuân thủ các code standards cơ bản là tối quan trọng. Mỗi ngôn ngữ sẽ có những chuẩn riêng khác nhau. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua các code standards và best practices thường dùng khi làm việc với Flutter mà ở đây là ngôn ngữ Dart

Naming convention:

Classes, enums, typedefs, và extensions nên được đặt tên với ký tự đầu mỗi từ được viết hoa: Ex: UpperCamelCase

class MainScreen { ... }
enum MainItem { .. }
typedef Predicate<T> = bool Function(T value);
extension MyList<T> on List<T> { ... }

Libraries, packages, directories, và source files thì nên viết thường và có dấu gạch dưới giữa 2 tuwf: Ex: lowercase_with_underscores

library firebase_dynamic_links;
import 'socket/socket_manager.dart';

Variables, constants, parameters, và named parameters sẽ tương tự như Class nhưng ký tự đầu tiên sẽ viết thường : Ex: lowerCamelCase

var item;
const bookPrice = 3.14;
final urlScheme = RegExp('^([a-z]+):');
void sum(int bookPrice) {
 // ...
}

Use relative imports for files in lib

Để tránh nhầm lẫn khi cùng một class được import bằng 2 cách khác nhau thì nên sử dụng relative import

// Don't
import 'package:demo/src/utils/dialog_utils.dart';


// Do
import '../../../utils/dialog_utils.dart';

Specify types for class member

Nhớ rằng luôn luôn khai báo kiểu của member nếu như kiểu của nó được xác định, hạn chế khai báo kiểu var


//Don't
var item = 10;
final car = Car();
const timeOut = 2000;


//Do
int item = 10;
final Car bar = Car();
String name = 'john';
const int timeOut = 20;

Avoid using as instead, use is operator


//Don't
(item as Animal).name = 'Lion';


//Do
if (item is Animal)
 item.name = 'Lion';

Use if condition instead of conditional expression

Nếu gặp phải trường hợp cần render dựa vào một điều kiện nào đó thì nên sử dụng lệnh if thay cho conditional expression


//Don't
Widget getText(BuildContext context) {
 return Row(
  children: [
   Text("Hello"),
   Platform.isAndroid ? Text("Android") : null,
   Platform.isAndroid ? Text("Android") : SizeBox(),
   Platform.isAndroid ? Text("Android") : Container(),
  ]
 );
}


//Do
Widget getText(BuildContext context) {
 return Row(
   children: 
   [
    Text("Hello"), 
    if (Platform.isAndroid) Text("Android")
   ]
 );
}

Use ?? and ?. operators

//Don't
v = a == null ? b : a;

//Do
v = a ?? b;


//Don't
v = a == null ? null : a.b;

//Do
v = a?.b;

Use spread collections


//Don't
var y = [4,5,6];
var x = [1,2];
x.addAll(y);


//Do
var y = [4,5,6];
var x = [1,2,...y];

Use Cascades Operator

// Don't
var path = Path();
path.lineTo(0, size.height);
path.lineTo(size.width, size.height);
path.lineTo(size.width, 0);
path.close(); 


// Do
var path = Path()
..lineTo(0, size.height)
..lineTo(size.width, size.height)
..lineTo(size.width, 0)
..close(); 

Use raw string

Raw String được dùng khi trong string có chứa dấu gạch chéo hoặc ký tự $

//Don't
var s = 'This is demo string \\ and \$';


//Do
var s = r'This is demo string \ and $';

Don’t explicitly initialize variables null

Mặc định khi khai báo không có value thì memeber sẽ mang giá trị null nên việc khai báo null là không cần thiết


//Don't
int _item = null;


//Do
int _item;

Use expression function bodies

//Don't
get width {
 return right - left;
}
Widget getProgressBar() {
 return CircularProgressIndicator(
  valueColor: AlwaysStoppedAnimation<Color>(Colors.blue),
 );
}


//Do
get width => right - left;
Widget getProgressBar() => CircularProgressIndicator(
   valueColor: AlwaysStoppedAnimation<Color>(Colors.blue),
  );

Split widget into different Widgets.

Khi setState() called trong một state thì tất cả widget con sẽ rebuild nên ở đây chúng ta nên chia nhỏ các widget và gọi setState trong mỗi widget đó để đảm bảo performance

Scaffold(
 appBar: CustomAppBar(title: "Verify Code"), // Sub Widget
 body: Container(
  child: Column(
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
   children: <Widget>[
    TimerView( // Sub Widget
      key: _timerKey,
      resendClick: () {})
   ],
  ),
 ),
)

Use ListView.builder for a long list

Use Const in Widgets

Container(
   padding: const EdgeInsets.only(top: 10),
   color: Colors.black,
   child: const Center(
    child: const Text(
     "No Data found",
     style: const TextStyle(fontSize: 30, fontWeight: FontWeight.w800),
    ),
   ),
  );

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.