Happy New Year

Happy New Year

Sort by: Newest posts
Avatar

[Series CentOS ] Phần 1: Đặt IP tĩnh siêu nhanh bằng tool NMCLI

82 0 0
2
Avatar

Giải quyết vấn đề với phương pháp 5 Whys

136 0 0
1
Avatar

Linux Hardening and System Auditing (P2)

119 2 0
2
Avatar

Apache Presto - Toán tử và hàm có sẵn trong SQL

103 0 0
1
Avatar

Mô hình cơ sở dữ liệu EAV giải quyết bài toán các thực thể có số lượng các thuộc tính thay đổi

1.4K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Cache lại Laravel API với ETag

469 22 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Tổ chức TableView một cách hiệu quả trong iOS

104 1 0
1
Avatar

Build, Deploy Express Nodejs App với Docker Image, Kubernetes và Gitlab Registry

728 7 0
12
Avatar

[Swift tricks] Preserving Initializers

47 0 0
0
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

487 2 0
3
Avatar

Xây dựng Ứng dụng hiển thị hình ảnh với thư viện Glide trong Android

120 0 0
0
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

288 3 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thực hành truy vấn tìm kiếm dữ liệu trong Elasticsearch với dữ liệu sản phẩm của Shoppe

1.3K 8 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Bảo mật các tệp tải lên AWS S3 bằng presigned URLs

353 0 0
0
Avatar

Lỗi validation với nested array object data ở laravel 5.7

198 0 0
3
Avatar

Đọc Medium khi bị nhà mạng chặn

5.7K 11 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu về Static testing

227 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

1.6K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

430 0 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Javascript - Phân biệt let, const và var

865 1 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.