Happy New Year

Happy New Year

Sort by: Newest posts
Avatar

[Series CentOS ] Phần 1: Đặt IP tĩnh siêu nhanh bằng tool NMCLI

306 0 0
2
Avatar

Giải quyết vấn đề với phương pháp 5 Whys

360 0 0
1
Avatar

Linux Hardening and System Auditing (P2)

247 3 0
2
Avatar

Apache Presto - Toán tử và hàm có sẵn trong SQL

256 0 0
1
Avatar

Mô hình cơ sở dữ liệu EAV giải quyết bài toán các thực thể có số lượng các thuộc tính thay đổi

2.8K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Cache lại Laravel API với ETag

809 23 8
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Tổ chức TableView một cách hiệu quả trong iOS

364 2 0
1
Avatar

Build, Deploy Express Nodejs App với Docker Image, Kubernetes và Gitlab Registry

1.5K 12 0
14
Avatar

[Swift tricks] Preserving Initializers

63 0 0
0
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

613 4 0
5
Avatar

Xây dựng Ứng dụng hiển thị hình ảnh với thư viện Glide trong Android

511 0 0
0
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

391 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thực hành truy vấn tìm kiếm dữ liệu trong Elasticsearch với dữ liệu sản phẩm của Shoppe

1.6K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Lỗi validation với nested array object data ở laravel 5.7

346 0 0
3
Avatar

Đọc Medium khi bị nhà mạng chặn

8.8K 12 16
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Tìm hiểu về Static testing

622 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

3.1K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

923 0 9
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Javascript - Phân biệt let, const và var

949 1 4
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về hệ phân tán (Phần 8: Tính chịu lỗi ) - Part 1

1.0K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.