tran.danh.ha

@trandanhha

Có gì mới trong Kotlin 1.2.30

70 0 0
1

Một kỹ thuật lừa đảo mới khiến người dùng không thể đóng Chrome

141 0 0
1

Lộ thông tin người dùng bởi session-replay scripts

82 0 0
0

Cách ngăn ngừa script đào bitcoin

Lập trình Kotlin sẽ thay thế Java vào tháng 12 năm 2018

560 0 0
3

Đồng bộ asset lên s3 amazon - Gem AssetSync

60 0 0
0

Giới thiệu gem Doorkeeper

42 0 0
0

Đếm lượt view page bằng gem impressionist

51 0 0
0

Redis là gì?

87 0 0
1

Cài đặt Nginx

69 0 0
0

144 0 0
0

Social Share Button Gem

179 1 0
0

Tìm hiểu về REST(tiếp)

154 3 0
0

Giải thích về REST

227 3 0
0

Lập lịch Cron Jobs với gem whenever

516 0 0
-1

WebSockets trong rails 5

128 0 0
1

test

96 1 0
0

Pretty URL, dùng gem Friendy_id cơ bản

83 0 0
0