+3

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

Trong bài viết này mình sẽ cùng viết một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ, sử dụng những công cụ trong gói JetPack và sử dụng mô hình MVVM nhé ! Cụ thể sẽ gồm có :

 • Kotlin
 • MVVM (Model View ViewModel Pattern)
 • Hilt (For Dependency Injection)
 • Retrofit
 • Live Data
 • Data Binding
 • Kotlin Flow
 • Kotlin Coroutine....

1. Add thư viện cho project:

 • Thêm đoạn code này vào build.gradle (Module App) ,
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
apply plugin: 'kotlin-kapt'
apply plugin: 'dagger.hilt.android.plugin'


android {
  compileSdkVersion 30
  buildToolsVersion "30.0.2"

  defaultConfig {
    applicationId "hieu.vn.converter"
    minSdkVersion 22
    targetSdkVersion 30
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }

  buildFeatures {
    viewBinding true
    dataBinding true
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
  compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  }
  kotlinOptions {
    jvmTarget = '1.8'
  }
}

dependencies {

  implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version"
  implementation 'androidx.core:core-ktx:1.3.2'
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
  implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
  testImplementation 'junit:junit:4.+'
  androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'

  def activity_version = "1.1.0"
  implementation "androidx.activity:activity-ktx:$activity_version"
  implementation "androidx.fragment:fragment-ktx:$activity_version"

  //Material Spinner
  implementation 'com.jaredrummler:material-spinner:1.3.1'

  //ViewBinding
  implementation 'com.android.databinding:viewbinding:4.1.1'

  //Caroutines
  def couritines_version = "1.3.9"
  implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:$couritines_version"
  implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:$couritines_version"
  implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-play-services:$couritines_version"

  //Retrofit
  def retrofit_version = "2.9.0"
  implementation "com.squareup.retrofit2:retrofit:$retrofit_version"
  implementation "com.squareup.retrofit2:converter-gson:$retrofit_version"
  implementation "com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.9.0"
  implementation "com.squareup.retrofit2:converter-scalars:$retrofit_version"

  //material design
  implementation 'com.google.android.material:material:1.2.1'

  //Glide
  def glide_version = "4.11.0"
  implementation "com.github.bumptech.glide:glide:$glide_version"
  kapt 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.4.0'

  //Dexter for permission
  implementation 'com.karumi:dexter:6.2.1'

  // LifeCycle
  def lifecycle_version = "2.2.0"

  // ViewModel
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:$lifecycle_version"


  // LiveData
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:$lifecycle_version"

  //Room
  def room_version = "2.3.0-alpha02"
  //noinspection GradleDependency
  implementation "androidx.room:room-runtime:$room_version"
  kapt "androidx.room:room-compiler:$room_version"
  //noinspection GradleDependency
  implementation "androidx.room:room-ktx:$room_version"

  //Get currency code
  implementation 'com.neovisionaries:nv-i18n:1.27'

  //Hilt for di
  def hilt_version = "2.28-alpha"
  implementation "com.google.dagger:hilt-android:$hilt_version"
  kapt "com.google.dagger:hilt-android-compiler:$hilt_version"

  // Hilt ViewModel extension
  def hilt_jetpack_version = "1.0.0-alpha01"
  //noinspection GradleDependency
  implementation "androidx.hilt:hilt-lifecycle-viewmodel:$hilt_jetpack_version"
  kapt "androidx.hilt:hilt-compiler:$hilt_jetpack_version"

}

2. Tạo package helper ( gồm những tiện ích mà chúng ta sẽ sử dụng trong project):

 • Trong helper ta thêm object là Utility (chứa các methord : ẩn bàn phím, kiểm tra kết nối mạng và set app full màn hình)
  object Utility {

  //hide keyboard
  fun hideKeyboard(activity: Activity) {
    val imm: InputMethodManager =
      activity.getSystemService(Activity.INPUT_METHOD_SERVICE) as InputMethodManager
    //Find the currently focused view, so we can grab the correct window token from it.
    var view: View? = activity.currentFocus
    //If no view currently has focus, create a new one, just so we can grab a window token from it
    if (view == null) {
      view = View(activity)
    }
    imm.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0)
  }

  //check if network is connected
  fun isNetworkAvailable(context: Context?): Boolean {
    if (context == null) return false
    val connectivityManager = context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as ConnectivityManager
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
      val capabilities = connectivityManager.getNetworkCapabilities(connectivityManager.activeNetwork)
      if (capabilities != null) {
        when {
          capabilities.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_CELLULAR) -> {
            return true
          }
          capabilities.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI) -> {
            return true
          }
          capabilities.hasTransport(NetworkCapabilities.TRANSPORT_ETHERNET) -> {
            return true
          }
        }
      }
    } else {
      val activeNetworkInfo = connectivityManager.activeNetworkInfo
      if (activeNetworkInfo != null && activeNetworkInfo.isConnected) {
        return true
      }
    }
    return false
  }

  fun makeStatusBarTransparent(activity: Activity){
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
      val decor = activity.window.decorView
      decor.systemUiVisibility = View.SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR
      val w = activity.window
      w.statusBarColor = Color.TRANSPARENT
    }
  }
 • Tạo class EndPoints dùng cho việc call Api
  
class EndPoints {

  companion object {

    //Base URL
    const val BASE_URL = "[https://api.getgeoapi.com/api/v2/currency/"](https://api.getgeoapi.com/api/v2/currency/%22 "https://api.getgeoapi.com/api/v2/currency/%22")

    //API KEY - Go to geo currency converter website, obtain an                    API key and paste it between " "

    const val API_KEY = "66aeea1c742e07ae95220be00217c46035168764"

    //COVERT URL
    const val CONVERT_URL = "convert"

  }
}
 • API_KEY mọi người có thể lấy trên trang https://getgeoapi.com
 • Trong pakage này còn 2 class là Recource.kt ( định nghĩa 3 trạng thái thành công, thất bại và đang tải để dùng cho việc call API) và lớp SingleLiveData.kt . Mọi người có thể xem nội dung của 2 class này cũng như các file layout.xml ( bên trong có sử dụng viewDataBinding) , các file drawable ở link github của mình :
 • https://github.com/hieunv-2463/ConvertApp

3. Tạo pakage network để thao tác với API:

 • Trong pakage net work, ta tạo class BaseDataSource : để biết được trạng thái trả về của thao tác với API có thành công hay thất bại.

  abstract class BaseDataSource {
  
  suspend fun <T> safeApiCall(apiCall: suspend () -> Response<T>): Resource<T> {
  
    try {
      val response = apiCall()
      if (response.isSuccessful) {
        val body = response.body()
        if (body != null) {
          return Resource.success(body)
        }
      }
      return error("${response.code()} ${response.message()}")
    } catch (e: Exception) {
      return error(e.message ?: e.toString())
    }
  }
  
  private fun <T> error(message: String): Resource<T> {
    Log.e("remoteDataSource", message)
    return Resource.error("Network call has failed for a following reason: $message")
  }
  
  
 • Tiếp đến là tạo interface ApiService : định nghĩa HTTP operastion cần phải xử lý.

  interface ApiService {
  
  @GET(EndPoints.CONVERT_URL)
  suspend fun convertCurrency(
    @Query("api_key") access_key: String,
    @Query("from") from: String,
    @Query("to") to: String,
    @Query("amount") amount: Double
  ) : Response<ApiResponse>
  }
  
 • Cuồi cùng là tạo lớp ApiDataSource : chứa tất cả các phương thức thao tác vs api mà chúng ta sẽ gọi đến trong ViewModel

 class ApiDataSource @Inject constructor(private val apiService: ApiService) {

 suspend fun getConvertedRate(access_key: String, from: String, to: String, amount: Double) =
   apiService.convertCurrency(access_key, from, to, amount)
}

4. Tạo page di (Dependency Injection)

 • Đầu tiên là class MyApplication.kt(endable hilt)

  @HiltAndroidApp
  class MyApplication : Application() {
  }
  
  
 • Tiếp theo là class AppModule.kt ( chứa các dependencies sẽ được hilt inject )

  @Module
  @InstallIn(ApplicationComponent::class)
  class AppModule {
  
  //API Base Url
  @Provides
  fun providesBaseUrl() = EndPoints.BASE_URL
  
  //Gson for converting JSON String to Java Objects
  @Provides
  fun providesGson() : Gson = GsonBuilder().setLenient().create()
  
  //Retrofit for networking
  @Provides
  @Singleton
  fun provideRetrofit(gson: Gson) : Retrofit = Retrofit.Builder()
    .baseUrl(EndPoints.BASE_URL)
    .client(
      OkHttpClient.Builder().also { client ->
      if (BuildConfig.DEBUG){
        val logging = HttpLoggingInterceptor()
        logging.setLevel(HttpLoggingInterceptor.Level.BODY)
        client.addInterceptor(logging)
        client.connectTimeout(120, TimeUnit.SECONDS)
        client.readTimeout(120, TimeUnit.SECONDS)
        client.protocols(Collections.singletonList(Protocol.HTTP_1_1))
      }
    }.build()
    )
    .addConverterFactory(ScalarsConverterFactory.create())
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson))
    .build()
  
  //Api Service with retrofit instance
  @Provides
  @Singleton
  fun provideApiService(retrofit: Retrofit) : ApiService = retrofit.create(ApiService::class.java)
  
  //Class helper with apiService Interface
  @Provides
  @Singleton
  fun provideApiDatSource(apiService: ApiService) = ApiDataSource(apiService)
  }
  

5. Tạo pakage model chứa các model mà API trả về

 • Phần này có 2 data class là ApiResponse.ktRates.kt mọi người có thể sử dụng plugin Kotlin data class from Json hoặc nhiều cách khác để tạo từ chuỗi response trên getgeoapi.com

6. Tạo pakage viewmodel (chứa các thao tác về logic và call API)

 • Tạo class MainRepo.kt ( call API trên một suspend thread)
  class MainRepo @Inject constructor(private val apiDataSource: ApiDataSource) : BaseDataSource() {
  
  //Using coroutines flow to get the response from
  suspend fun getConvertedData(
    access_key: String,
    from: String,
    to: String,
    amount: Double
  ): Flow<Resource<ApiResponse>> {
    return flow {
      emit(safeApiCall { apiDataSource.getConvertedRate(access_key, from, to, amount) })
    }.flowOn(Dispatchers.IO)
  }
  }
  
 • Cuối cùng là class MainViewModel.kt vì app này là single activity nên sẽ không sử dụng đến navigation cũng như chỉ có 1 class ViewModel ( class này sẽ hứng kết quả khi mà MainRepo có response trả về)
  class MainViewModel @ViewModelInject constructor(private val mainRepo: MainRepo) : ViewModel() {
  
  //cached
  private val _data = SingleLiveEvent<Resource<ApiResponse>>()
  
  //public
  val data = _data
  
  val convertedRate = MutableLiveData<Double>()
  
  //Public function to get the result of conversion
  fun getConvertedData(access_key: String, from: String, to: String, amount: Double) {
    viewModelScope.launch {
      mainRepo.getConvertedData(access_key, from, to, amount).collect {
        data.value = it
      }
    }
  }
  }
  

7. Cuối cùng là pakage view ( chứa các thao tác với view, vì app demo chỉ có một màn hình nên sẽ dùng luôn class MainActivity.kt

 • Trong class này ta sẽ viết các funtion initSpiner, setUpOnclick, Observer data api trả về để binding lên view và một số các phương thức khác nữa. Do class này khá dài nên mọi người có thể clone về tại link github ở trên nhé! Hãy run app và mọi người có thể đổi đơn vị tiền tệ của rất nhiều quốc gia trên thế giới rồi !

* Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đọc bài viết này !!!
All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.