Tại sao thứ tự modifier trong SwiftUI lại quan trọng ?

Modifier trong SwiftUI là gì?

Và đây là các modifier trong SwiftUI:

Tại sao việc sắp xếp thứ tự Modifier trong SwiftUI lại quan trọng?

Xem ví dụ: Fill backgound cho Button như sau:

    Button("Hello World") {
      print(type(of: self.body))
    }
    .background(Color.red)
    .frame(width: 200, height: 200)

Background color chỉ bao quanh text "Hello World". Muốn thay đổi background đúng với w/ h mình set, thì phải modify w/h trước rồi mới fill color sau.

Phải sửa lại code:

    Button("Hello World") {
      print(type(of: self.body))
    }
    //modify content w/h trước
    .frame(width: 200, height: 200)
    //modify content background sau, phải đúng theo trật tự
    .background(Color.red)
   

Xem thêm các nội dung khác: https://blog.quilv.com/blog/


All Rights Reserved