hungbv

@hungbv

Report

Hướng dẫn xuất file pdf trong ứng dụng iOS

35 2 0
3

Realm database trong iOS

142 0 1
2

Tìm hiểu về những thay đổi trên Swift 4.2

83 1 0
3

Tìm hiểu về các loại Collection data trong Swift

112 1 0
4

Self-sizing Table View Cells trong iOS

88 1 0
1

Tìm hiểu về play và streaming video với AVKit, AVFoundation trong iOS

111 1 0
2

Làm việc với URL dễ dàng hơn với URLComponents trong iOS

58 2 0
0

Hướng dẫn sử dụng Git trong Xcode 9

218 2 0
1

Tìm hiểu về 2D Image Recognition trong ARKit

124 0 0
1

Hướng dẫn phát triển UI trên iphone X

144 2 0
1

Tìm hiểu về NSLocalizedString - Sử dụng nhiều ngôn ngữ cho ứng dụng iOS của bạn

72 1 0
0

Top 10 thư viện được sử dụng phổ biến nhất trong lập trình iOS

296 1 0
0

Tìm hiểu về CoreML: machine learning trên iOS

279 2 0
4

Sử dụng file cấu hình Xcode (.xcconfig) để quản lý cài đặt các bản build của project

421 1 0
1

Tích hợp LINE SDK trong ứng dụng iOS

129 1 0
0

Tích hợp Google street view vào ứng dụng iOS

138 1 0
0

Tìm hiểu về Stripe: thư viện thực hiện thanh toán thẻ tín dụng (credit card) trong ứng dụng iOS

3.2K 1 0
2

Bắt đầu với Android: Cài đặt và sử dụng Android Studio

2.6K 1 1
0

Tìm hiểu về Automatic Reference Counting(ARC) Và quản lý bộ nhớ trong swift

1.0K 3 1
4

Tìm hiểu về khởi tạo (Initialization) trong Swift (part 3/3)

555 1 0
0