+1

Hướng dẫn viết plugin (addon) trong Construct 3

Để viết plugin trong Construct 3 sử dụng các framework native (android /ios) thì sẽ làm như thế nào ?

Các bước làm plugin (Addon) Construct 3:

 • Tạo Addon Cơ bản với các function cần thiết để phía Construct 3 sẽ gọi. ( Ở đây sẽ gọi tới plugin ngoài được tạo ra từ plugin Cordova)
 • Config để khi export proj sang Cordova thì tự động thêm plugin Cordova.
 • Tạo plugin bên Cordova để giao tiếp với các framework native ( android & ios)
 • Trong khi tạo plugin thì tạo proj Cordova để test các function chạy ở native ( android / ios)
 • Sau khi các function hoạt động thì mới chạy trên proj Cordova được export từ plugin Construct 3.

CẤU TRÚC THƯ MỤC ĐỂ TẠO NÊN PLUGIN LÀ NTN?

-- _config.yml
-- package.json
-- plugin.xml
-- scripts
  -- after_prepare.js
  -- ios
    -- after_plugin_install.js
    -- before_plugin_install.js
    -- before_plugin_uninstall.js
    -- helper.js
  -- lib
    -- utilities.js
-- types
-- www
  -- firebase.js

Android:

-- src
  -- android
    -- build.gradle
    -- color.xml
    -- cordova-plugin-firebase-strings.xml
    -- FirebasePlugin.java
    -- FirebasePluginMessageReceiver.java
    -- FirebasePluginMessageReceiverManager.java
    -- FirebasePluginMessagingService.java
    -- JavaScriptException.java
    -- OnNotificationOpenReceiver.java

CÁCH THỨC ĐỂ OVERRIDE CONFIG: BẰNG CODE JS TỪ CÁC CONFIG.XML Thêm permission vào mainifest file:

<config-file target="AndroidManifest.xml" parent="/*">
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
</config-file>

Bật tắt permission runtime:

cordova.requestPermission(CordovaPlugin plugin, int requestCode, String permission);

Ví dụ với Permission READ CONTACTS như sau:

public static final String READ = Manifest.permission.READ_CONTACTS;

public static final int SEARCH_REQ_CODE = 0;

// Khi thực hiện code logic cần permission thì check:
if(cordova.hasPermission(READ))
{
  search(executeArgs);
}
else
{
  getReadPermission(SEARCH_REQ_CODE);
}

// Code để xin cấp quyền permission như sau:
protected void getReadPermission(int requestCode)
{
  cordova.requestPermission(this, requestCode, READ);
}

Sau khi người dùng cấp quyền permisson thì sẽ có callback trả về & mỗi plugin Cordova phải implement nó:

public void onRequestPermissionResult(int requestCode, String[] permissions,
                     int[] grantResults) throws JSONException
{
  for(int r:grantResults)
  {
    if(r == PackageManager.PERMISSION_DENIED)
    {
      this.callbackContext.sendPluginResult(new PluginResult(PluginResult.Status.ERROR, PERMISSION_DENIED_ERROR));
      return;
    }
  }
  switch(requestCode)
  {
    case SEARCH_REQ_CODE:
      search(executeArgs);
      break;
    case SAVE_REQ_CODE:
      save(executeArgs);
      break;
    case REMOVE_REQ_CODE:
      remove(executeArgs);
      break;
  }
}

Có thể xin cấp permission cho 1 group permission:

String [] permissions = { Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION };

Khi đó sẽ gửi request để cấp group permission như sau:

cordova.requestPermissions(this, 0, permissions);

Cách thức add Framework để hoạt động trong codorva. ( Nghiên cứu về Firebase Plugin)

Trực tiếp thông qua framework đến bundled library:

	<platform name="android">
  ...
  	<config-file parent="/*" target="res/xml/config.xml">
			<feature name="FirebasePlugin"><param name="android-package" value="org.apache.cordova.firebase.FirebasePlugin" /></feature>
		</config-file>
		<config-file parent="/*" target="AndroidManifest.xml"></config-file>
		<source-file src="src/android/FirebasePlugin.java" target-dir="src/cordova-plugin-firebase/FirebasePlugin" />
		<framework src="com.google.firebase:firebase-messaging:9.0.+"/>

  ...
	</platform>

Hoặc cấu hình framework thông qua việc tùy chỉnh .gradle file như sau:

<framework src="relative/path/rules.gradle" custom="true" type="gradleReference" />

Xem thêm ở đây : link : cordova.apache.org/docs/en/latest/plugin_ref/spec.html#framework

Nghiên cứu Plugin trong Construct3:

Các chú ý khi làm việc với addon:

Ở chế độ developer:

xem thêm : https://www.construct.net/en/make-games/manuals/addon-sdk/guide/enabling-developer-mode

Mở setting Click vào Settings nằm ở trên cùng 10 lần Kéo xuống list advance dưới cùng và chọn enable developer. Khởi động lại construct 3 là ok

Hướng dẫn làm việc với debug mode

Xem thêm: ( http local : https://www.construct.net/en/make-games/manuals/addon-sdk/guide/using-developer-mode) Mục đích để test nhanh hơn.

Các Bước Thực hiện:

  1. Bật Chế độ debug như trên
  1. Tạo 1 web local server:
  • tạo ở địa chỉ localhost và port nên từ : 49152-65535

  • local web service phải truy cập được đến tất cả các file addon với CORS (Cross-Origin-Resource-Sharing) được bật lên cho Construct3 để load nó.

   • add HTTP header để server response: Access-Control-Allow-Origin: *
   • nếu dùng NginX: add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  • kiểm tra để bỏ cache ở local server để luôn lấy về được addon mới nhất.

  1. Sau khi config server xong: thì cập nhật content ở host theo cấu trúc thư mục của c3addon: xem thêm : https://www.construct.net/en/make-games/manuals/addon-sdk/guide/c3addon-file
  • vd với link sau : http://localhost:65432/myaddon/addon.json
  • Note: Chrome may block access to localhost since it treats it as mixed content from editor.construct.net (which is on a secure origin). You can work around this by running a secure server on localhost instead, using a self-signed certificate.

  1. update lại file addon.json để có đầy đủ list file
  1. Nhấn vào add dev addon & gõ địa chỉ local host vào . http://localhost:65432/myaddon/addon.json
  1. Khi muốn test lại feature mới nhất của addon, thì chỉ cần reload lại construct 3

Cấu truc folder plugin c3addon:

 • c2runtime/ — subfolder for Construct 2 runtime files. thông thường chỉ chứa file: runtime.js. Dành cho construct 2.
 • c3runtime/ — subfolder for Construct 3 file thực thi cho addon.
 • lang/en-US.json — ngon ngữ để thể hiện ra trong addon.
 • aces.json — JSON để định nghĩa các: actions, conditions & expressions.
 • addon.json — JSON data file : chứa meta data của addon.
 • icon.svg — addon icon.
 • plugin.js hoặc behavior.js — class đại diện cho plugin hoặc behavior
 • type.js — thể hiện các object type trong plugin / bahavior
 • instance.js — lớp đại diện cho plugin / behavior ( instance)
Chú ý về các file:

Chú ý khi code plugin:

 • thống nhất việc dùng . hay string để truy cập đến object json. như vd :
const obj = {};
obj.myproperty = 1;
console.log(obj["myproperty"]); // This case is wrong after minification , nen dung obj.myproperty luon
 • trường hợp gọi tới API phía bên ngoài, thì function phải giữ nguyên, ko được minification nên sẽ dùng string để ko thay đổi function. vd
api["myFunctionCall"](); // gọi như thế này.
 • dùng cách này để truy cập đến biến toàn cục:
self["MyGlobalAPI"]

Chuyên sâu về plugin:

NGINX

 • trên mac nginx được lưu ở: /usr/local/cellar/nginx
 • lệnh chạy nginx: launchctl load /usr/local/cellar/nginx/1.19.1/homebrew.mxcl.nginx.plist
 • lệnh stop nginx: launchctl unload /usr/local/cellar/nginx/1.19.1/homebrew.mxcl.nginx.plist
 • nginx chạy default ở : http://127.0.0.1:8080

Add configs in -> /usr/local/etc/nginx/servers/ Default config -> /usr/local/etc/nginx/nginx.conf Logs will be in -> /usr/local/var/log/nginx/ Default webroot is -> /usr/local/var/www/ Default listen address -> http://localhost:8080 Disable Cache nginx: http://ubiq.co/tech-blog/disable-nginx-cache/

https://cordova.apache.org/docs/en/latest/plugin_ref/plugman.html

Tao plugin Cordova:

Tao plugin

plugman create --name pluginName --plugin_id pluginID --plugin_version 0.0.1

Để cài đặt vào proj cordova phải thêm package.json:

plugman createpackagejson /path/to/your/plugin

Tao proj cordova de test:

  1. npm install -g cordova
  1. cordova create hello com.example.hello HelloWorld
  1. Add platform can : android / ios cordova platform add android
  1. Kiem tra lai: cordova platform ls
  1. Kiem tra cac yeu cau ve du an de build platform day du chua: cordova requirements
  1. Build du an: cordova build hoac theo tung platform cordova build android..
  1. test tren emu: cordova emulate android hoac chay truc tiep cordova run android
  1. Add plugin: cordova plugin search camera: search ra cac plugin! De add & save vao package.json thi dung lenh cordova plugin add cordova-plugin-camera

Test tren android:

  1. Run emulator android: Users/quile/Library/Android/sdk/emulator/emulator -list-avds sau khi kiem tra co list device, dung lenh duoi de chay /Users/quile/Library/Android/sdk/emulator/emulator -avd Pixel_2_API_29 -netdelay none -netspeed full

Kiem tra plugin & project test co ok ko:

plugman install --platform ios --project /path/to/my/project/www --plugin /path/to/my/plugin -> bi loi

install plugin sau khi finish vao proj cordova:

cordova plugin add cordova-plugin-camera

Quan trong nhat

Chu y khi tao proj voi cordova:

Co 2 cách tạo proj:

 1. Tạo proj với cross-platform : cordova cli ... ko thể sử dụng plugman

 2. Tạo proj riêng tách biệt để có thể implement SDK & debug, chuyên sau về từng platform. Dùng plugman cli để tạo proj ...

Cách để add được params vào Action trong Plugin Construct 3

 1. file aces.json định nghĩa param trong action:
...
"action" :[
...
{
 "id": "do-action",
 "scriptName": "Action",
 "highlight": false,
 "params": [
   {
     "id": "number",
     "type": "number"
   }
 ]
}
]
...
 1. Cấu hình file lang: lưu ý là phải có display-text : cấu hình như dưới mới ko bị lỗi khi add param number.
...
"actions": {
"do-action": {
   "list-name": "Do Action",
   "display-text": "[i]{0}[/i] is a large number",
   "description": "Do Action ABCD",
   "params": {
     "number": {
       "name": "Number",
       "desc": "The number to double."
     }
   }
 }
}
...
 1. c3runtime folder file: actions.js
Action(number)

{

alert("Call Do Action Function = " + number);

},

Cách để export build từ Construct 3 qua project dưới dạng Cordova có tích hợp SDK Cordova:

Cấu hình Addon ( Plugin) trong Construct 3 như sau:

Ở file plugin.js: add như sau

//constructor()
constructor(){
...
this._info.AddCordovaPluginReference({
  id: "cordova-plugin-device"
});
...
}

Trong đó cordova-plugin-device là tên plugin mà cordova support.

Ở dưới sẽ sử dụng plugin cordova-plugin-gameanalytics để demo code implement logic cho action.js

Define các actions cần thiết theo hướng dẫn của cordova plugin, và trong code của action sẽ gọi đến plugin của cordova như sau:

actions.js

//Cần hàm khởi tạo sdk
init()
{
 if(typeof window["GameAnalytics"]["initialize"] == "function"){
  var ga = window["GameAnalytics"]
  // lúc này có thể sử dụng được biến ga...
 }
 else if(typeof window["gameanalytics"]["GameAnalytics"] != "undefined")
 {
  var ga = window["gameanalytics"]["GameAnalytics"];
  //...
  ga["initialize"](this._gameKeyBrowser, this._secretKeyBrowser);
 }
 else{
  console.log("initialize: GameAnalytics object not found");
  return;
 }
}

Các function được gọi từ api ngoài ko được minification, nên phải gọi thông qua : ga["function"](var1,var2)

Các bước chạy proj ở dạng Cordova sau khi export từ Construct 3:

Khi đã build ra được proj dưới dạng cordova thì chạy lệnh:

cordova prepare

Lệnh này để khởi tạo & download các sdk cordova cần thiết theo cấu hình từ Construct3.

cordova requirements

Kiểm tra các tools để sẵn sàng để tiến hành build android / ios chưa.

cordova build android

// hoặc
cordova build ios

Để build ra từng platform.

More info: https://blog.quilv.com/blog


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.