+1

User Interface (UI) trong Xamarin

Style trong Xamarin Form là gì và cách sử dụng như thế nào?

Style trong Xamarin Form là gì ?

 • class Style (Xamarin.Forms.Style )
 • Nhóm các thành phần UI chung để sử dụng lại & thay đổi nhanh chóng như: các loại button, các loại text h1, h2 ...
 • Style sử dụng : XAML Style hoặc Cascading Style Sheets ( CSS)

Sử dụng Style với XAML Style:

 • Explicit Styles: apply cho 1 đối tượng cụ thể

  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" x:Class="Styles.ExplicitStylesPage" Title="Explicit" IconImageSource="xaml.png">
    <ContentPage.Content>
      <StackLayout Padding="0,20,0,0">
        <StackLayout.Resources>
          <ResourceDictionary>
            <Style x:Key="labelRedStyle" TargetType="Label">
             ...
            </Style>
            ...
          </ResourceDictionary>
        </StackLayout.Resources>
        <Label Text="These labels" Style="{StaticResource labelRedStyle}" />
        ...
      </StackLayout>
    </ContentPage.Content>
  </ContentPage>
  
 • Implicit Styles: Sử dụng để apply chung cho 1 TargetType vd: Button/ Label ...

  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" xmlns:local="clr-namespace:Styles;assembly=Styles" x:Class="Styles.ImplicitStylesPage" Title="Implicit" IconImageSource="xaml.png">
    <ContentPage.Resources>
      <ResourceDictionary>
        <Style TargetType="Entry">
          <Setter Property="HorizontalOptions" Value="Fill" />
          <Setter Property="VerticalOptions" Value="CenterAndExpand" />
          <Setter Property="BackgroundColor" Value="Yellow" />
          <Setter Property="FontAttributes" Value="Italic" />
          <Setter Property="TextColor" Value="Blue" />
        </Style>
      </ResourceDictionary>
    </ContentPage.Resources>
    <ContentPage.Content>
      <StackLayout Padding="0,20,0,0">
        <Entry Text="These entries" />
        <Entry Text="are demonstrating" />
        <Entry Text="implicit styles," />
        <Entry Text="and an implicit style override" BackgroundColor="Lime" TextColor="Red" />
        <local:CustomEntry Text="Subclassed Entry is not receiving the style" />
      </StackLayout>
    </ContentPage.Content>
  </ContentPage>
  
 • Global Styles: Để sử dụng chung cho toàn pages (ResourceDictionary tại App.xaml ), tránh việc lặp đi lặp lại việc tạo style giữa các page , có thể override style tại resource page / resource của từng phần tử.

 • Style Inheritance: Để kế thừa lại từ style khác, mục đích tái sử dụng & ko duplicate. Sử dụng BaseOn:

  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" x:Class="Styles.StyleInheritancePage" Title="Inheritance" IconImageSource="xaml.png">
    <ContentPage.Resources>
      <ResourceDictionary>
        <Style x:Key="baseStyle" TargetType="View">
          <Setter Property="HorizontalOptions"
              Value="Center" />
          <Setter Property="VerticalOptions"
              Value="CenterAndExpand" />
        </Style>
        <Style x:Key="labelStyle" TargetType="Label"
            BasedOn="{StaticResource baseStyle}">
          ...
          <Setter Property="TextColor" Value="Teal" />
        </Style>
        <Style x:Key="buttonStyle" TargetType="Button"
            BasedOn="{StaticResource baseStyle}">
          <Setter Property="BorderColor" Value="Lime" />
          ...
        </Style>
      </ResourceDictionary>
    </ContentPage.Resources>
    <ContentPage.Content>
      <StackLayout Padding="0,20,0,0">
        <Label Text="These labels"
            Style="{StaticResource labelStyle}" />
        ...
        <Button Text="So is the button"
            Style="{StaticResource buttonStyle}" />
      </StackLayout>
    </ContentPage.Content>
  </ContentPage>
  
 • Dynamic Styles: Style sẽ ko thay đổi sau khi được assign. Sử dụng DynamicResource để giải quyết việc này. DynamicResource va StaticResource markup extension là giống nhau, chỉ khác StaticResource là : single dictionary lookup, và DynamicResource tồn lại liên kết đến Dictionary key -> khi dictionary entry đã liên kết với dictionary key bị thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo -> UI sẽ được cập nhật. Tiến hành qua 2 bước:

  • Khai báo dynamic style XAML file:

   <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" x:Class="Styles.DynamicStylesPage" Title="Dynamic" IconImageSource="xaml.png">
     <ContentPage.Resources>
       <ResourceDictionary>
         <Style x:Key="baseStyle" TargetType="View">
          ...
         </Style>
         <Style x:Key="blueSearchBarStyle"
             TargetType="SearchBar"
             BasedOn="{StaticResource baseStyle}">
          ...
         </Style>
         <Style x:Key="greenSearchBarStyle"
             TargetType="SearchBar">
          ...
         </Style>
         ...
       </ResourceDictionary>
     </ContentPage.Resources>
     <ContentPage.Content>
       <StackLayout Padding="0,20,0,0">
         <SearchBar Placeholder="These SearchBar controls"
               Style="{DynamicResource searchBarStyle}" />
         ...
       </StackLayout>
     </ContentPage.Content>
   </ContentPage>
   
  • Xử lý ở code-behind:

   public partial class DynamicStylesPage : ContentPage
   {
     bool originalStyle = true;
   
     public DynamicStylesPage ()
     {
       InitializeComponent ();
       Resources ["searchBarStyle"] = Resources ["blueSearchBarStyle"];
     }
   
     void OnButtonClicked (object sender, EventArgs e)
     {
       if (originalStyle) {
         Resources ["searchBarStyle"] = Resources ["greenSearchBarStyle"];
         originalStyle = false;
       } else {
         Resources ["searchBarStyle"] = Resources ["blueSearchBarStyle"];
         originalStyle = true;
       }
     }
   }
   
 • Device Styles: X.F chứa 6 loại để hiển thị cho phần Label:

  • BodyStyle
  • CaptionStyle
  • ListItemDetailTextStyle
  • ListItemTextStyle
  • SubtitleStyle
  • TitleStyle
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" x:Class="Styles.DeviceStylesPage" Title="Device" IconImageSource="xaml.png">
    <ContentPage.Resources>
      <ResourceDictionary>
        <Style x:Key="myBodyStyle" TargetType="Label"
         BaseResourceKey="BodyStyle">
          <Setter Property="TextColor" Value="Accent" />
        </Style>
      </ResourceDictionary>
    </ContentPage.Resources>
    <ContentPage.Content>
      <StackLayout Padding="0,20,0,0">
        <Label Text="Title style"
         Style="{DynamicResource TitleStyle}" />
        <Label Text="Subtitle text style"
         Style="{DynamicResource SubtitleStyle}" />
        <Label Text="Body style"
         Style="{DynamicResource BodyStyle}" />
        <Label Text="Caption style"
         Style="{DynamicResource CaptionStyle}" />
        <Label Text="List item detail text style"
         Style="{DynamicResource ListItemDetailTextStyle}" />
        <Label Text="List item text style"
         Style="{DynamicResource ListItemTextStyle}" />
        <Label Text="No style" />
        <Label Text="My body style"
         Style="{StaticResource myBodyStyle}" />
      </StackLayout>
    </ContentPage.Content>
  </ContentPage>
  
 • Style Classes: để sử dụng nhiều style cho 1 TargetType: vd BoxView có nhiều Style :

  <ContentPage ...>
    <ContentPage.Resources>
      <Style TargetType="BoxView"
          Class="Separator">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="#CCCCCC" />
        <Setter Property="HeightRequest"
            Value="1" />
      </Style>
  
      <Style TargetType="BoxView"
          Class="Rounded">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="#1FAECE" />
        <Setter Property="HorizontalOptions"
            Value="Start" />
        <Setter Property="CornerRadius"
            Value="10" />
      </Style>  
  
      <Style TargetType="BoxView"
          Class="Circle">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="#1FAECE" />
        <Setter Property="WidthRequest"
            Value="100" />
        <Setter Property="HeightRequest"
            Value="100" />
        <Setter Property="HorizontalOptions"
            Value="Start" />
        <Setter Property="CornerRadius"
            Value="50" />
      </Style>
  
      <Style TargetType="VisualElement"
          Class="Rotated"
          ApplyToDerivedTypes="true">
        <Setter Property="Rotation"
            Value="45" />
      </Style>    
    </ContentPage.Resources>
  </ContentPage>
  

Sử dụng Style với CSS:

 • Hiện tại vẫn chưa support full cho CSS.
 • Xem Thêm

Theming và cách sử dụng:

Sử dụng để thay đổi toàn bộ visual ui của 1 ứng dụng, như theme dark / light.

Dùng DynamicResource để change theme:

Cách thực hiện:

 1. Define từng loại theme trong ResourceDictionary
 2. Sử dụng theme trong ứng dụng bằng DynamicResource
 3. Set default theme trong App.xaml file.
 4. Thêm code để thay đổi theme trong runtime.

1. Define Theme:

** Theme Dark **

<ResourceDictionary xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
          x:Class="ThemingDemo.LightTheme">
  <Color x:Key="PageBackgroundColor">White</Color>
  <Color x:Key="NavigationBarColor">WhiteSmoke</Color>
  <Color x:Key="PrimaryColor">WhiteSmoke</Color>
  <Color x:Key="SecondaryColor">Black</Color>
  <Color x:Key="PrimaryTextColor">Black</Color>
  <Color x:Key="SecondaryTextColor">White</Color>
  <Color x:Key="TertiaryTextColor">Gray</Color>
  <Color x:Key="TransparentColor">Transparent</Color>
</ResourceDictionary>

Theme Light

<ResourceDictionary xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
          x:Class="ThemingDemo.DarkTheme">
  <Color x:Key="PageBackgroundColor">Black</Color>
  <Color x:Key="NavigationBarColor">Teal</Color>
  <Color x:Key="PrimaryColor">Teal</Color>
  <Color x:Key="SecondaryColor">White</Color>
  <Color x:Key="PrimaryTextColor">White</Color>
  <Color x:Key="SecondaryTextColor">White</Color>
  <Color x:Key="TertiaryTextColor">WhiteSmoke</Color>
  <Color x:Key="TransparentColor">Transparent</Color>
</ResourceDictionary>

2. Sử dụng DynamicResource cho các style:

Sử dụng trong App.xaml

<Application xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       x:Class="ThemingDemo.App">
  <Application.Resources>

    <Style x:Key="LargeLabelStyle"
        TargetType="Label">
      <Setter Property="TextColor"
          Value="{DynamicResource SecondaryTextColor}" />
      <Setter Property="FontSize"
          Value="30" />
    </Style>

    <Style x:Key="MediumLabelStyle"
        TargetType="Label">
      <Setter Property="TextColor"
          Value="{DynamicResource PrimaryTextColor}" />
      <Setter Property="FontSize"
          Value="25" />
    </Style>

    <Style x:Key="SmallLabelStyle"
        TargetType="Label">
      <Setter Property="TextColor"
          Value="{DynamicResource TertiaryTextColor}" />
      <Setter Property="FontSize"
          Value="15" />
    </Style>

  </Application.Resources>
</Application>

Sử dụng trong Content Page

<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:local="clr-namespace:ThemingDemo"
       x:Class="ThemingDemo.UserSummaryPage"
       Title="User Summary"
       BackgroundColor="{DynamicResource PageBackgroundColor}">
  ...
  <ScrollView>
    <Grid>
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="200" />
        <RowDefinition Height="120" />
        <RowDefinition Height="70" />
      </Grid.RowDefinitions>
      <Grid BackgroundColor="{DynamicResource PrimaryColor}">
        <Label Text="Face-Palm Monkey"
            VerticalOptions="Center"
            Margin="15"
            Style="{StaticResource MediumLabelStyle}" />
        ...
      </Grid>
      <StackLayout Grid.Row="1"
             Margin="10">
        <Label Text="This monkey reacts appropriately to ridiculous assertions and actions."
            Style="{StaticResource SmallLabelStyle}" />
        <Label Text=" &#x2022; Cynical but not unfriendly."
            Style="{StaticResource SmallLabelStyle}" />
        <Label Text=" &#x2022; Seven varieties of grimaces."
            Style="{StaticResource SmallLabelStyle}" />
        <Label Text=" &#x2022; Doesn't laugh at your jokes."
            Style="{StaticResource SmallLabelStyle}" />
      </StackLayout>
      ...
    </Grid>
  </ScrollView>
</ContentPage>

3. Set theme mặc định : App.xml

<Application xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       x:Class="ThemingDemo.App">
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary Source="Themes/LightTheme.xaml" />
  </Application.Resources>
</Application>

4. Load theme runtime:

 • Remove theme hiện tại (clear mergedictionary )
 • Load theme đã chọn và thêm vào: MergedDictionaries
void OnPickerSelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
  Picker picker = sender as Picker;
  Theme theme = (Theme)picker.SelectedItem;

  ICollection<ResourceDictionary> mergedDictionaries = Application.Current.Resources.MergedDictionaries;
  if (mergedDictionaries != null)
  {
    mergedDictionaries.Clear();

    switch (theme)
    {
      case Theme.Dark:
        mergedDictionaries.Add(new DarkTheme());
        break;
      case Theme.Light:
      default:
        mergedDictionaries.Add(new LightTheme());
        break;
    }
  }
}

demo source (theme)

Xem thêm: https://blog.quilv.com/blog/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.