+4

RealTime Chat Application using Laravel & Vuejs [P3]

Tiếp nối Phần 1 & 2. Phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup Broadcast trong laravel để có thể chat real-time giữa 2 user với nhau

Các bạn đọc phần này để có thể lấy được các key cần thiết cấu hình cho pusher nhé

Setup pusher & broadcast

Trong file .env bạn thêm 2 key này (nếu chưa có) để dùng trong js

MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"

Tiếp đó ta vào file js/bootstrap.js config Echo & Pusher. Phần này tùy theo từng version của Laravel mà có thể đã có sẵn hoặc không. Tốt nhất bạn cứ nên kiểm tra lại cho chắc chắn

import Echo from 'laravel-echo'

window.Pusher = require('pusher-js');
window.Echo = new Echo({
  broadcaster: 'pusher',
  key: process.env.MIX_PUSHER_APP_KEY,
  cluster: process.env.MIX_PUSHER_APP_CLUSTER,
  encrypted: true
});

Ở đây ta sẽ khai báo 2 biến global Pusher từ lib pusher-js & Echo từ lib laravel-echo

Tiếp theo ta sẽ tạo 1 Event để bắt sự kiện chat php artisan make:event ChatRoomBroadCast

Lệnh này sẽ tạo cho ta 1 file ChatRoomBroadCast.php ở trong folder app\Events. File này chính là ta đã sử dụng ở Phần 2

Ngoài cách gọi trực tiếp ở trong function sendChat như trong Phần 2. Ta còn 1 cách khác

class ChatRoom extends Model
{
  protected $dispatchesEvents = [
    'created' => ChatRoomBroadCast::class,
  ];
}

Mỗi lần ChatRoom được tạo mới, sẽ có 1 sự kiện được bắn đến ChatRoomBroadCast. Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách tùy theo từng specs

Dù có làm theo cách nào thì bạn vẫn phải vào file ChatRoomBroadCast để config

class ChatRoomBroadCast implements ShouldBroadcast
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;
  public $chatRoom;

  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(ChatRoom $chatRoom)
  {
    $this->chatRoom = $chatRoom;
  }
  
  public function broadcastOn()
  {
    return new PrivateChannel('chat-room.' . $this->chatRoom->user_id . '.' . $this->chatRoom->friend_id);
  }
}

Trong file này ta sẽ phải implement từ ShouldBroadcast. Đây là 1 interface & ta sẽ phải define function broadcastOn - hàm này sẽ thông với các channel giúp cho 2 user có thể chat real-time mà k cần load lại trang

broadcastOn: Hàm này ta sẽ trả về 1 PrivateChannel với id được cấu tạo từ id của 2 user đang chat với nhau

Tiếp theo ta sẽ phải Authorizing Channels. Việc này được thực hiện ở file routes\channels.php

Broadcast::channel('chat-room.{user_id}.{friend_id}', function ($user, $userId, $friendId) {
  return $user->id == $friendId;
});

Ta sẽ kiểm tra xem $friendId có trùng với user đang login hay không. Nếu bỏ qua bước này thì đoạn chat giữa 2 user hoàn toàn có thể bị người khác đọc trộm hoặc đánh cắp thông tin

Receive data from server

Vậy là ta đã setup xong việc nhận & gửi dữ liệu giữa 2 user bên phía Backend. Giờ việc của ta tiếp theo sẽ phải bắt được những dữ liệu đó ở phía client để hiển thị lên cho user. Ta mở file assets/js/app.js

created() {
  if (friendId != undefined) {
    .....
    .....
    Echo.private('chat-room.' + friendId + '.' + userId)
      .listen('ChatRoomBroadCast', (e) => {
        this.chats.push(e.chatRoom);
        this.scrollToBottom();
      });
  }
},
methods: {
  scrollToBottom: function() {
    setTimeout(function () {
      $("html, body").animate({ scrollTop: $('.direct-chat-primary').height() }, 100);
    }, 0);
  },
}

Ta sẽ thêm đoạn code trên vào function created. Ở đoạn code này ta sẽ dùng Echo để hứng dữ liệu từ server gửi về

Ở đây có 2 điểm cần chú í

 1. Kênh ở đây phải là private & tên channel cũng phải có định dạng 'chat-room.' + friendId + '.' + userId. Tương ứng với kiểu channel private & tên channel mà lúc nãy ta đã config trên server
 2. Phần listen ở đây phải là ChatRoomBroadCast cũng phải tương ứng với Event mà ta vừa khởi tạo trên server

Sau khi nhận được dữ liệu từ server trả về, ta sẽ đẩy vào mảng chats & Vue sẽ thực hiện phần còn lại cho chúng ta. Ở đoạn cuối mình có thêm 1 function scrollToBottom, mình muốn khi nhận được 1 đoạn chat mới thì khung chat của ta sẽ tự động được đẩy xuống cuối cùng - giống như Messager trên Facebook vậy

Add sound when receive a new

Bạn có để í là Messager của FB khi nhận được 1 message mới sẽ có 1 âm thanh phát ra không. Mình thấy khá thú vị & sẽ làm luôn trong phần này Đầu tiên ta phải download file sound đó về. Bạn vào trang https://www.facebook.com/messages & bật F12 rồi check network xem có gì hay ho không. Và đây là kết quả Bạn tải file này về & lưu vào folder public\sounds

// File show.blade.php
<audio id="ChatAudio">
  <source src="{{asset('sounds/chat.mp3')}}">
</audio>

// File app.js
...
this.chats.push(e.chatRoom);
document.getElementById('ChatAudio').play();
this.scrollToBottom();
...

Vậy là mình hoàn thành xong series Chat Application Real Time. Cám ơn các bạn đã theo dõi. Rất mong nhận được comment & góp í của các bạn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.