[IOS] Xây dựng ứng dụng realtime với NodeJs và SocketIO (Phần 2)

phần 1, mình đã hướng dẫn các bạn về cách cài đặt môi trường và tạo kết nối, phần này chúng ta sẽ viết 1 ứng dụng nhỏ áp dụng nodeJs và SocketIO

1. Thiêt lập phía Server

Tạo kết nối ban đầu phía server

var express = require('express')
var app = express()
var server = require('http').Server(app)
var io = require('socket.io')(server)
 • Đăng ký các kết nối qua cơ chế emit (phát tín hiệu) và on (Lắng nghe)
 • Ở đây mình đăng ký lắng nghe qua cổng 8080
server.listen( 8080, function() {
 io.on('connection', function (socket) {
  console.log("Connected");
  socket.on('viewPoint', function(data) {
   io.sockets.emit('viewPointReceive', data)
  })
 })
})
 • Qua cổng 8080, server sẽ lắng nghe (on)toạ độ của của hình tròn qua hàm "viewPoint" với bộ dữ liệu là "data"
 • Sau đó phát (emit) đến tất cả các client đã cài đặt app qua hàm "viewPointReceive" với bộ dữ liệu là "data"

Chú ý

 • io.sockets.emit: phát tín hiệu đến tất cả các client
 • socket.emit: chỉ phát đến 1 client nào đó nhất định

2. Thiết lập phía client

Tạo 1 view đơn giản với 1 hình màu đỏ bên trong

Khai báo Socket:

 let socketManager = SocketManager(socketURL: URL.init(string: "http://localhost:2018")!,
                config: [.log(true), .compress])
 var socket: SocketIOClient?

Mỗi lần di chuyển hình vuông, ta gửi (emit) toạ độ của hình vuông lên server qua Socket.emit

@IBAction func panRedView(_ sender: UIPanGestureRecognizer) {
    let point = sender.translation(in: redView)
    socket?.emit("viewPoint", with: [[point.x,point.y]])
  }

Trong viewDidLoad, client sẽ lắng nghe (on) toạ độ của hình vuông rồi di chuyển theo toạ độ phía server gửi về trong hàm "viewPointRecieve"

socket = socketManager.defaultSocket
socket?.connect() 
socket?.on("viewPointReceive", callback: { (data, ack) in
   if let points = data[0] as? NSArray,
      let x = points[0] as? CGFloat,
      let y = points[1] as? CGFloat {
      self.redView.layer.transform = CATransform3DTranslate(CATransform3DIdentity, x, y, 0)
   }
 })

4 Kết quả

 • Khi 1 client di chuyển vị trí hình vuông, hình vuông ở tất cả các client khác cũng sẽ di chuyển theo

 • HI vọng với NodeJs và SocketIo chúng ta có thể làm được nhiều ứng dụng realtime khác hay ho hơn ví dụ như appChat, liveStream, game online ....

All Rights Reserved