Giải thích về connect React-redux

Redux là một thư viện cực kì đơn giản cho việc quản lý state và nó được tạo ra để làm việc với React một cách dễ dàng cho mọi người. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp developer tuân theo 1 cách mù quáng những đoạn code sample để tích hợp chúng lại với nhau mà không hề hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong

1. React và redux độc lập với nhau

Rất khó tin nhưng thực ra react & redux là 2 thư viện & được sử dụng hoàn toàn độc lập với nhau. Hãy xem sơ đồ về luồng quản lí state của redux

Nếu bạn đã từng sử dụng redux thì hẳn bạn đều biết chức năng chính của nó xoay quanh store (đó là state của toàn bộ app). Ta không thể chỉnh sửa nó một cách trực tiếp mà phải thông qua reducers & cách duy nhất là gửi một action (dispatch actions). Vậy tóm lại ta có

Để thay đổi dữ liệu, ta cần phải gửi đi một action

Mặt khác, khi chúng ta muốn nhận data, ta không lấy trực tiếp nó từ store. Thay vào đó, ta phải lấy 1 snapshot của chúng trong store bằng hàm store.getState(). Hàm này sẽ trả cho ta state của app tại thời điểm ta gọi hàm

Để lấy dữ liệu, ta cần lấy state hiện tại của store bằng hàm store.getState()

Để cụ thể hơn, ta sẽ đi vào bài toán TodoList

2. Liên kết với nhau

Nếu ta muốn liên kết ứng dụng react với redux store, đầu tiên ta phải cho app biết sự tồn tại của store. Đây là nơi chúng ta đến với phần chính đầu tiên của thư viện Reac-redux hay còn được gọi là Provider

Provider là một component của react được cung cấp bởi thư viện react-redux. Nó dùng cho 1 mục đích duy nhất đó là cung cấp store cho những component con của nó

//This is the store we create with redux's createStore method
const store = createStore(todoApp, {})

// Provider is given the store as a prop
render(
 <Provider store={store}>
  <App />
 </Provider>,
 document.getElementById('app-node')
)

provider chỉ làm cho store có thể truy cập đến những component con của nó trong khi ta muốn toàn bộ app đều có thể truy cập đến store. Vì vậy ta để component App bên trong Provider

 1. <Provider store> - Wrap app React & giúp cho Redux state có thể truy cập đến toàn bộ container components
 2. connect([mapStateToProps], [mapDispatchToProps], [mergeProps], [options]) - Tạo ra một higher-order component để tạo ra các container components khỏi các component base của React

Và sơ đồ ở phía trên của ta sẽ phải sửa thành

3. Connect

Bây giờ, ta đã "cung cấp" store của redux đến toàn bộ app của ta, nên chúng ta có thể connect tất cả những component đến nó. Như ta đã nói ở phần trên rằng không có cách nào để tương tác trực tiếp với store. Nhưng ta có thể truy xuất dữ liệu bằng cách lấy current state hoặc thay đổi state của store bằng cách gửi đi một action. (Chúng ta chỉ có quyền truy cập vào các component top & bottom của sơ đồ phía trên)

Đó chính xác là những gì mà connect làm. Hãy xem đoạn code dưới đây, connect được dùng để map store state & dispatch đến props của một component

1. When to use connect()

1. Creating container components

Nếu bạn chỉ tạo ra 1 component tĩnh (fix data) thì bạn không cần dùng connect Nhưng nếu bạn muốn lấy data từ Redux store hoặc bạn muốn gửi actions đến nó hoặc bạn muốn cả 2 thì bạn có thể tạo ra một container component và trả về với hàm connect()

import { connect } from 'react-redux'

const TodoItem = ({ todo, destroyTodo }) => {
 return (
  <div>
   {todo.text}
   <span onClick={destroyTodo}> x </span>
  </div>
 )
}

const mapStateToProps = state => {
 return {
  todo: state.todos[0]
 }
}

const mapDispatchToProps = dispatch => {
 return {
  destroyTodo: () =>
   dispatch({
    type: 'DESTROY_TODO'
   })
 }
}

export default connect(
 mapStateToProps,
 mapDispatchToProps
)(TodoItem)

mapStateToProps & mapDispatchToProps đến là các hàm thuần túy được cung cấp cho store những state & dispatch tương ứng. Thêm nữa, cả 2 hàm này đều phải trả về 1 object và những key của object này sẽ được gửi đi như là props của component mà chúng đã connect

 • mapStateToProps(state, [ownProps]) => stateProps có 2 tham số, Tham số thứ 2 không require. Tham số đầu tiên là current state của Redux store. Tham số thứ 2, nếu được truyền, thì nó là một object của props đã được truyền cho component Nếu một object thuần được return thì object đó sẽ được merge với props của component hiện tại. Tuy nhiên, nếu một function được return thì function đó sẽ được sử dụng như là mapStateToProps cho mỗi instant của component. Điều này rất hữu ích cho việc cải thiện hiệu năng & bộ nhớ

 • mapDispatchToProps(dispatch, [ownProps]) => dispatchProps: hàm này có thể return 1 object hoặc là 1 function

 1. Default implementations Nếu bạn không cung cấp

Trong trường hợp này thì hàm máptateToProps trả về một object với chỉ một key: "todo" và mapDispatchToProps trả về một object với key là destroyTodo Các connected component cung cấp todo & destroyTodo như là props cho TodoItem

Điều quan trọng là chỉ có những component nằm bên trong Providers mới có thể connect

Redux là một tool rất mạnh và nó càng mạnh mẽ hơn nữa khi được kết hợp với React. Hi vọng qua bài viết này các bạn đã có được một sự hình dung về cách hoạt động của connect

All Rights Reserved