+2

Theo dõi log server real-time bằng công cụ Log.io

Log.io là một công cụ được viết bằng Node.js và Socket.io, cho phép chúng ta theo dõi log Linux Server trực tuyến thông qua web. Bài hướng dẫn dưới đây mình sẽ trình bày cách cài đặt và sử dụng công cụ này. Trong bài viết mình sử dụng hệ điều hành ubuntu 16.04. Thực tế trong thời gian cài đặt, mình thấy log.io chỉ cài đặt được trên ubuntu, còn centos thì có vẻ chưa được hỗ trợ.

Trên là sơ đồ mô hình hoạt động của Log.io. Các harvester sẽ theo dõi các file log, khi có sự thay đổi nào nó sẽ gửi các đoạn log mới tới Server Log.io và hiển thị trên Web.

I. Cài đặt:

Server: 192.168.1.10 Harvester: 192.168.1.11

Mình cài đặt trên cả Log.io server và harvester server

Cài đặt npm và nodejs

$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js-devel

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install python-software-properties

$ sudo apt-get install nodejs nodejs-dev npm -y

$ sudo npm config set unsafe-perm true

$ sudo npm install -g --prefix=/usr/local log.io

$ sudo ln /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Cài đặt log.io thông qua npm

$ sudo npm install -g log.io --user "root"

Khởi chạy Log.io Server:

$ nohup log.io-server &

khởi chạy Harvester Server:

$ nohup log.io-harvester &

II. Cấu hình:

1. Log.io Server

$ sudo nano ~/.log.io/log_server.conf Chỉnh sửa config như dưới:

exports.config = {
 host: '127.0.0.1',
 port: 28777
}

$ sudo nano ~/.log.io/web_server.conf Chỉnh sửa config như dưới:

exports.config = {
 host: '127.0.0.1',
 port: 28778,
 
 // Enable HTTP Basic Authentication
 auth: {
  user: "admin",
  pass: "123456"
 },
}

2. Log.io harvester

$ sudo nano ~/.log.io/harvester.conf Chỉnh sửa config như dưới:

exports.config = {
 nodeName: "AD_server",
 logStreams: {
  samba: [
  # khai bao cac file log
   "/var/log/samba/log.samba",
  ]
 },
 server: {
   # tro den dia chi log.io server
  host: '10.0.1.148',
  port: 28777
 }
}

III. Sử dụng:

Các bạn kết nối vào màn hình monitor thông qua trình duyệt web với đường link:

http://192.168.1.10:28777

Màn hình sẽ hiển thị giao diện web của log.io như sau:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.