Using Google Drive REST API with Laravel

Google Drive REST API Overview

Như bạn đã biết chức năng chính của ứng dụng Drive đó là download và upload files, search, share, open... trong Google Drive.

Google Drive cũng cung cấp các APIs cho phép các nhà phát triển ứng dụng có hể tích hợp drive vào ứng dụng của mình.

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Google Drive REST API cùng với Laravel framework, sử dụng OAuth service để xác thực người dùng, sau đó chúng ta có thể truy xuất quản lý các files, đọc, ghi files trên drive của user.

Create a new project

 1. Cài đặt Laravel
composer create-project laravel/laravel laravel-drive --prefer-dist 

 1. Cài đặt thư viện Socialite để Xác thực người dùng và thư viện Google Client
composer require laravel/socialite
composer require google/apiclient
cd  laravel-drive 
php artisan make : auth 

Create Google Drive Application

Để sử dụng được api của google. Bạn cần tạo 1 app Id, và key để sử dụng nó.

Cáh tạo bạn có thể truy cập vào Google Developers Console đường link sau và làm theo hướng dẫn:

https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=drive

Bạn có thể tạo mới hoặc chọn một project của bạn đã tạo trước đó.

khi tạo xong các bước trên bạn sẽ nhận được

Project ID: neat-tube-217315
Client ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com
Client secret: xxxxxxxxyyyyyyy

Configure Google Service

Thêm cấu hình sau vào config/serivces.php

'google' => [
  'client_id' => env('GOOGLE_CLIENT_ID'),
  'project_id' => env('GOOGLE_APP_ID'),
  'auth_uri' => 'https://accounts.google.com/o/oauth2/auth',
  'token_uri' => 'https://accounts.google.com/o/oauth2/token',
  'auth_provider_x509_cert_url' => 'https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs',
  'client_secret' => env('GOOGLE_CLIENT_SECRET'),
  'redirect' => env('GOOGLE_REDIRECT'),
  'redirect_uris' => [env('GOOGLE_REDIRECT')],
]

Mở file .env và thêm code sau:

GOOGLE_APP_ID=project-id
GOOGLE_CLIENT_ID=YOUR_CLIENT_ID
GOOGLE_CLIENT_SECRET=YOUR_CLIENT_SECRET
GOOGLE_REDIRECT='http://127.0.0.1:8000/login/google/callback'

Add route: app/routes/web.php

Route::get ('/login/google' , 'Auth\[email protected]' ) ; 

Route :: get ( 'login/google/callback' ,'Auth\[email protected]') ;

Định nghĩa 2 phương thức sau trong LoginController.php

public function redirectToGoogleProvider() 
 { 
	 $parameters = ['access_type' => 'offline' ] ; 
	 return Socialite::driver('google' )->scopes ( [ "https://www.googleapis.com/auth/drive" ] )->with( $parameters )->redirect () ; 
 } 
 
 public function handleProviderGoogleCallback() 
 { 
	 $auth_user  = Socialite::driver('google')->user () ; 
	 $user  =  User::updateOrCreate(['email' =>auth_user -> email] , [ 'refresh_token' => $auth_user -> token , 'name' => $auth_user -> name ] ) ; 
	 Auth:: login ($user , true ) ; 
	 return  redirect() -> to ('/' ) ;  // Redirect to a secure page 
 } 
 • Phương thức redirectToGoogleProvider() có chức năng để yêu cầu user permissions

 • Phương thức handleProviderGoogleCallback() có chức năng tạo một user mới nếu nó k tồn tại, nếu nó tồn tại thì update refresh_token của user đó. Bạn cần thêm trường refresh_tocken vào bảng users nếu nó chưa có.

 public  function  up ( ) 
 { 
	 Schema:: create ( 'users' ,  function  ( Blueprint  $table ) { 
		 $table -> increments ( 'id' ) ; 
		 $table -> string ( 'name' ) ; 
		 $table -> string ( 'email' ) -> unique ( ) ; 
		 $table -> string ( 'password' ) -> nullable ( ) ; 
		 $table -> string ( 'refresh_token' ) ; 
		 $table -> rememberToken ( ) ; 
		 $table -> timestamps ( ) ; 
	 } ) ; 
 } 

Create GoogleServiceProvider

 namespace  App \ Providers ; 
 
 use  Google_Client ; 
 use  Illuminate \ Support \ Facades \ Storage ; 
 use  Illuminate \ Support \ ServiceProvider ; 
 
 class  GoogleClientProvider  extends  ServiceProvider 
 { 
   public  function  boot ( ) 
   { 
 
   } 
 
   public  function  register ( ) 
   { 
     $this -> app -> singleton ( Google_Client:: class ,  function  ( $app )  { 
       $client  =  new  Google_Client ( ) ; 
       Storage:: disk ( 'local' ) -> put ( 'client_secret.json' ,  json_encode ( [ 
         'web'  = >  config ( 'services.google' ) 
       ] ) ) ; 
       $client -> setAuthConfig ( Storage:: path ( 'client_secret.json' ) ) ; 
       return  $client ; 
     } ) ; 
   } 
 } 
 

Add route

Route::get('/drive', '[email protected]') ;  // retreive folders 

Route::get('/drive/upload', '[email protected]');  // File upload form 

Route:: post('/drive/upload','[email protected]') ;  // Upload file to Drive from Form 

Route::get('/drive/create','[email protected]' ;  // Upload file to Drive from Storage 

Route::get ('/drive/delete/{id}','[email protected]') ;  // Delete file or folder 

Create DriveController

 class  DriveController  extends  Controller 
{ 
  private  $drive ; 
  public function __construct ( Google_Client  $client ) 
  { 
    $this -> middleware ( function($request ,  $next )  use  ( $client )  { 
      $client -> refreshToken ( Auth:: user ( ) -> refresh_token ) ; 
      $this -> drive  =  new  Google_Service_Drive ( $client ) ; 
      return  $next( $request ) ; 
    } ) ; 
  } 

  public  function  getDrive ( ) { 
    // param root thư mục gốc trên google drive
    $this -> ListFolders ( 'root' ) ; 
  } 

  public  function  ListFolders ( $id ) { 

    $query  =  "mimeType='application/vnd.google-apps.folder' and '" . $id . "' in parents and trashed=false" ; 

    $optParams  =  [ 
      'fields'  = >  'files(id, name)' , 
      'q'  = >  $query 
    ] ; 
    
    $results  =  $this -> drive -> files -> listFiles ( $optParams ) ; 

    if  ( count ( $results -> getFiles ()) ==  0 )  { 
      print  "No files found.\n" ; 
    }  else  { 
      print  "Files:\n" ; 
      foreach  ( $results -> getFiles()  as  $file )  { 
        dump ( $file -> getName() ,  $file -> getID() ) ; 
      } 
    } 
  } 

  function  uploadFile ( Request  $request ) { 
    if ( $request -> isMethod ( 'GET' ) ) { 
      return  view ( 'upload' ) ; 
    } else { 
      $this -> createFile ( $request -> file ( 'file' ) ) ; 
    } 
  } 

  function  createStorageFile ( $storage_path ) { 
    $this -> createFile ( $storage_path ) ; 
  } 

  function  createFile ( $file ,  $parent_id  =  null ) { 
    $name  =  gettype ( $file )  ===  'object'  ?  $file -> getClientOriginalName ( )  :  $file ; 
    $fileMetadata  =  new  Google_Service_Drive_DriveFile ( [ 
      'name'  = >  $name , 
      'parent'  = >  $parent_id  ?  $parent_id  :  'root' 
    ] ) ; 

    $content  =  gettype ( $file )  ===  'object'  ?  File:: get ( $file )  :  Storage:: get ( $file ) ; 
    $mimeType  =  gettype ( $file )  ===  'object'  ?  File:: mimeType ( $file )  :  Storage:: mimeType ( $file ) ; 

    $file  =  $this -> drive -> files -> create ( $fileMetadata ,  [ 
      'data'  = >  $content , 
      'mimeType'  = >  $mimeType , 
      'uploadType'  = >  'multipart' , 
      'fields'  = >  'id' 
    ] ) ; 

    dd ( $file -> id ) ; 
  } 

  function  deleteFileOrFolder ( $id ) { 
    try  { 
      $this -> drive -> files -> delete ( $id ) ; 
    }  catch  ( Exception  $e )  { 
      return  false ; 
    } 
  } 

  function  createFolder ( $folder_name ) { 
    $folder_meta  =  new  Google_Service_Drive_DriveFile ( array ( 
      'name'  = >  $folder_name , 
      'mimeType'  = >  'application/vnd.google-apps.folder' ) ) ; 
    $folder  =  $this -> drive -> files -> create ( $folder_meta ,  array ( 
      'fields'  = >  'id' ) ) ; 
    return  $folder -> id ; 
  } 
} 

Trên đây mình đã giới thiệu qua 1 số phương thức cũng như cách sử dụng, bạn có thể truy cập vào https://developers.google.com/drive/api/v3/about-sdk để tham khảo chi tiết hơn. Cảm ơn bạn đã đọc và theo dõi.

Nguồn tham khảo: https://quantizd.com