+3

Coc.nvim - Plugin hỗ trợ gợi ý code tuyệt vời trên Vim

Gợi ý hay là tự động hoàn thành code chắc chắn sẽ giúp cho lập trình viên viết code nhanh hơn và tránh việc phải nhớ chi li tên từng biến, hàm, thuộc tính để có thể tập chung vào các vấn đề khác nhiều hơn. Khi chọn IDE hay các Text Editor thì việc IDE có hỗ trợ gợi ý code hay Text Editor có các Plugin hỗ trợ gợi ý code hay không chắc chắn luôn là lựa chọn hàng đầu của các bạn. Vim cũng vậy, đối với mỗi ngôn ngữ thì sẽ có những Plugin khác nhau để giúp gợi ý code trên Vim nhưng Coc.nvim là một công cụ tuyệt vời và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Xem thêm: Window function, pivot trong Spark SQL

Cài đặt

Github coc.nvim: https://github.com/neoclide/coc.nvim

Tại file init.vim thêm dòng sau:

" Use release branch (recommend)
Plug 'neoclide/coc.nvim', {'branch': 'release'}

Sau đó mở vim lên chạy :PlugInstall để vim tải lại các Plugin được định nghĩa trong file init.nvim

Cài đặt phần mở rộng coc để hỗ trợ LSP:

:CocInstall coc-json coc-tsserver

Lưu ý: Nếu các bạn chưa biết file init.nvim là gì và sao có được nó thì xem lại bài viết Cấu hình và cài đặt Vim từ A-Z nha.

Sử dụng Coc.nvim

Bây giờ đối với từng ngôn ngữ bạn sử dụng bạn chỉ cần cài thêm các extension tương ứng để Coc hỗ trợ gợi ý code cho bạn. Ví dụ nếu bạn muốn cài bộ gợi ý code cho ngôn ngữ python thì bạn chạy lệnh:

:CocInstall coc-python

Khởi động lại vim, tạo 1 file demo.py và kiểm tra thử bạn sẽ có được kết quả:

Screenshot from 2021-08-08 23-55-05.png

Để xem thêm extension tương ứng với từng ngôn ngữ bạn có thể tham khảo tại https://github.com/neoclide/coc.nvim/wiki/Using-coc-extensions (ở phần cuối của trang web nha):

Screenshot from 2021-08-09 00-01-22.png

Lưu ý: Khi bạn cài coc.nvim có thể sẽ bị xung đột với những bộ gợi ý khác được định nghĩa sẵn trong init.vim. Lúc đó Vim sẽ báo lỗi này cho bạn biết và hãy tìm tới nơi định nghĩa các Plugin này trong init.nvim và xóa chúng đi nha.

Tham khảo: https://vimawesome.com/, https://github.com/

Liên kết: https://www.tailieubkhn.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.