+4

Thích học VIM: Thêm, xóa, sửa

Giới thiệu

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những phím giúp chúng ta có thể thêm, xóa và sửa trong VIM nhé.

Thêm chữ trong VIM

Trong VIM, chúng ta có phím i để thêm chữ vào trước con trỏ. Lấy ví dụ chúng ta có câu sau abc def ghi, giả sử con trỏ đang ở chữ b, nếu bấm i và gõ chữ THICHHOC thì lúc này chữ THICHHOC sẽ được thêm ở đằng trước chữ b. Kết quả sẽ là aTHICHHOCbc def ghi. Đồng thời cũng có phím I để thêm chữ vào đầu câu. Ví dụ câu abc def ghi, giả sử con trỏ đang ở chữ e và chúng ta bấm I thì và gõ THICHHOC thì chúng ta sẽ có kết quả THICHHOCabc def ghi.

Bên cạnh đó, chúng ta có phím a để thêm chữ vào sau con trỏ. Ví dụ chúng ta có câu sau abc def ghi, giả sử con trỏ đang ở chữ b, nếu bấm a và gõ THICHHOC thì chúng ta sẽ được câu abTHICHHOCc def ghi. Tương tự chúng ta cũng có phím A, phím này dùng để thêm vào cuối câu. Ví dụ câu abc def ghi và con trỏ nằm ở chữ b, khi bấm A và gõ THICHHOC chúng ta được câu abc def ghiTHICHHOC.

Song song đó, chúng ta có phím o và phím O, o tức là thêm chữ ở dòng bên dưới và O là thêm chữ ở dòng bên trên. Lấy ví dụ như sau:

1  
2 def
3

Giả sử con trỏ đang ở dòng số 2, khi bấm o thì con trỏ sẽ nhảy xuống dòng số 3 và nếu các bạn gõ chữ THICHHOC thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này:

1
2 def
3 THICHHOC

O cũng như o nhưng mà là thêm bên trên, lấy cùng ví dụ bên trên, nếu nhấn O và gõ THICHHOC thì chúng ta có được kết quả như sau:

1 THICHHOC
2 def
3

Sửa chữ trong VIM

Để sửa chữ trong VIM, chúng ta có 2 phím thông dụng đó là rs. Phím r để sửa một kí tự trong VIM. Lấy ví dụ abcdefghi, giả sử con trỏ nằm ở chữ d, khi mình bấm r sau đó gõ chữ T thì chúng ta sẽ có kết quả là abcTefghi. Cũng lấy ví dụ này nhưng lần này chúng ta sẽ gõ THICHHOC, kết quả sẽ là abcTHICHHOCefghi. Như vậy sự khác biết là r chỉ thay thế một chữ thôi, khi bạn bấm r bạn sẽ thấy VIM chuyển sang chế độ Insert và khi bạn gõ 1 kí tự nào đó thì VIM sẽ chuyển sang chế độ Command. Còn với s thì VIM chuyển sang chế độ Insert nhưng mà bạn được thay thế nhiều hơn là 1 kí tự, gõ đến khi nào chán nhấn ESC thì VIM sẽ quay lại chế độ Command. Với phím s chúng ta có S dùng để thay thế nguyên cả dòng. Lấy ví dụ ban đầu abcdefghi, khi bấm S các bạn sẽ thấy cả dòng này mất đi và chuyển sang chế độ Insert, sau đó thì các bạn có thể gõ thỏa thích. Ngoài ra còn có phím c có thể kết hợp với các phím di chuyển con trỏ, 2c thể thay đổi 2 chữ, cw để thay đổi cả từ.

Xóa chữ trong VIM

Để xóa chữ trong VIM, chúng ta có phím x để xóa từng chữ, d để xóa nhiều chữ và dd hoặc D để xóa hết dòng. Cùng xem qua ví dụ mình có câu abcdef, giả sử con trỏ ở chữ a, khi nhấn x thì sẽ xóa một chữ là chữ a đi và chúng ta có kết quả là bcdef. Với phím d thì chúng ta có thể kết hợp được với những phím di chuyển con trỏ và số. Nếu muốn xóa hai chữ thì gõ 2d, dw để xóa cả từ. Muốn xóa cả dòng thì đơn giản nhấn D hoặc dd.

Kết lại

Như vậy trong bài này chúng ta đã tìm hiểu qua những phím như i, a, ... để thêm chữ vào, phím r, s, ... để sửa chữ và x, d,... để xóa chữ. Chúc các bạn dùng VIM vui vẻ, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé. Các bạn xem tóm tắt tại đây nhé:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.