+16

Các câu lệnh Vim mà các developer nên biết

Việc sử dụng Vim đối với người mới sử dụng sẽ khá phức tạp, và làm ảnh hưởng đến tốc độ sử dụng thay vì sử dụng các Text editor khác, tuy nhiên nếu nắm rõ các command dưới đây của Vim thì việc sử dụng của bạn sẽ được tăng lên nhanh chóng cho đến khi bạn thuần thục. Việc sử dụng Vim thuần thục sẽ khiến bạn hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng chuột và di chuyển tay quanh bàn phím và chuột dẫn đến thời gian lập trình và thao tác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hy vọng bài viết cơ bản dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Cơ bản

Câu lệnh Ý nghĩa
:e filename Mở filename với editor
:w Lưu file
:q Thoát Vim
:q! Thoát mà không lưu
:x Viết vào file (nếu thay đổi đã được tạo) và thoát
:sav filename Lưu file dưới tên (filename)
. Lặp lại thao tác gần nhất ở Normal Mode
5. Lặp lại 5 lần thao tác gần nhất ở Normal Mode

Moving File

Câu lệnh Ý nghĩa
k hoặc mũi tên lên Di chuyển lên trên 1 dòng
j hoặc mũi tên xuống Di chuyển xuống dưới 1 dòng
h hoặc mũi tên sang trái Di chuyển sang trái 1 ký tự
l hoặc mũi tên sang phải Di chuyển sang phải 1 ký tự
e Di chuyển đến cuối từ
b Di chuyển đến đầu từ (lùi lại)
w Di chuyển đến đầu từ (tiến lên)
O Di chuyển đến đầu dòng
G Di chuyển đến cuối file
gg Di chuyển đến đầu file
L Di chuyển đến cuối screen
:59 hoặc 59G Di chuyển đến dòng 59
20 Di chuyển đến cột 20
% Di chuyển đến các ngoặc trong dòng
[[ Nhảy đến nơi bắt đầu function
[{ Nhảy đến nơi bắt đầu block

Cut, copy & paste

Câu lệnh Ý nghĩa
y Copy phần text đã chọn vào clipboard
p Paste content
dd Cut dòng hiện tại
yw Copy word
yy Copy dòng hiện tại
y$ Copy đến cuối dòng
D Copy tới cuối file

Search

Câu lệnh Ý nghĩa
/word Tìm kiếm "word" từ trên xuống dưới
?word Tìm kiếm "word" từ dưới lên trên
* Tìm kiếm từ con trỏ
/\cstring Tìm "String" cả chữ hoa lẫn chữ thường
/jo[ha]n Tìm "john" và "joan"
/< the Tìm từ bắt đầu bằng the ví dụ: theatre or then
/the> Tìm từ kết thúc bằng the ví dụ: breathe

Replace

Câu lệnh Ý nghĩa
:%s/old/new/g Replace toàn bộ old thành new ở trong file
:%s/onward/forward/gi Replace toàn bộ onward thành forward ở trong file, case unsensitive
%s/old/new/gc Replace toàn bộ old thành new ở trong file kèm theo confirm
:2,35s/old/new/g Replace toàn bộ old thành new từ dòng 2 đến 35
:5,$s/old/new/g Replace toàn bộ old thành new từ dòng 5 đến EOF
:%s/^/hello/g Thêm vào đầu của mỗi dòng bằng hello
:%s/$/Harry/g Thêm vào cuối của mỗi dòng bằng Harry
:g/string/d Xoá toàn bộ các dòng có chứa từ string
😒/Bill/Steve/g Thay thế Bill thành Steve tại dòng hiện tại
Ctrl+a +1 cho số tại nơi con trỏ đang chỉ
Ctrl+x -1 cho số tại nơi con trỏ đang chỉ

Case

Câu lệnh Ý nghĩa
Vu Lowercase dòng hiện tại
VU Uppercase dòng hiện tại
g~~ Chuyền dòng hiện tại thành Uppercase và ngược lại
vEU Chuyển thành Uppercase
| ggguG     | Biến tất cả chữ trong file thành lowercase     | 

| gggUG| Biến tất cả chữ trong file thành uppercase | | :set ignorecase | Ignore case trong search | | :set smartcase | Ignore case trong search ngoại trừ trong search có chữ in hoa |

Đọc/Viết file

Câu lệnh Ý nghĩa
:1,10 w outfile Lưu dòng 1 đến dòng 10 trong outfile
:1,10 w >> outfile Nối dòng 1 đến dòng 10 trong outfile
:r infile Insert content vào infile
:23r infile Insert content vào infile sau dòng 23

File explorer

Câu lệnh Ý nghĩa
:e. Mở File explorer
:Sex Chia đôi màn hình mở File explorer
:Sex! Chia đôi màn hình theo chiều dọc và mở File Explorer
:ls List Buffer
:cd .. Đến thư mục cha
:args List files
:args *.php Mở file theo định dạng mong muốn
gf Mở File tại nơi con trỏ chỉ

Alignment

Câu lệnh Ý nghĩa
:%!fmt Align tất cả các dòng
!}fmt Allign tất cả các dòng tại vị trí hiện tại
5!!fmt Allign 5 dòng tiếp theo

Tab/Windows

Câu lệnh Ý nghĩa
:tabnew Tạo tab mới
gt Chuyển sang tab tiếp theo
:tabfirst Chuyển tới Tab đầu tiên
:tablast Chuyển tới Tab cuối cùng
:tabm n(position) Chuyển vị trí tab

Windows Spliting

Câu lệnh Ý nghĩa
:e filename Sửa filenane tại thời màn hình hiện tại
:split filename Chia đôi màn hình và mở filename
:sp filename Chia đôi màn hình theo chiều ngang
:vs filename Chia đôi màn hình theo chiều dọc
Ctrl + w + hướng Điều hướng giữa các màn hình đã chia
Ctrl + w_ Max chiều dọc cho màn hình hiện tại
Ctrl +w Max chiều ngang cho màn hình hiện tại
Ctrl-w= Điều chỉnh kích thước bằng nhau cho tất cả các màn hình
10 ctrl-w+ Thêm 10 dòng cho màn hình hiện tại
:hide Đóng màn hình hiện tại
:nly Đóng tất cả màn hình trừ màn hình hiện tại

Auto-completion

Câu lệnh Ý nghĩa
Ctrl+n Ctrl+p (in insert mode) Complete word
Ctrl+x Ctrl+l Complete line
:set dictionary=dict Define dict as a dictionnary
Ctrl+x Ctrl+k Complete with dictionnary

Marks

Câu lệnh Ý nghĩa
m {a-z} Marks vị trí hiện tại với chữ cái đc set {a -z}
'{a-z} Move đến vị trí
" Move đến vị trí trước đó

Text Indent

Câu lệnh Ý nghĩa
:set autoindent Turn on auto-indent
:set smartindent Turn on intelligent auto-indent
:set shiftwidth=4 Định nghĩa indent bằng 4 space
ctrl-t, ctrl-d Indent/un-indent trong insert mode
>> Indent
<< Un-Indent
=% Indent code trong dấu ngoặc
1GVG= Indent toàn bộ file

Syntax highlighting

Câu lệnh Ý nghĩa
:syntax on Turn on syntax highlighting
:syntax off Turn off syntax highlighting
:set syntax=perl Force syntax highlighting

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.