+1

Active Record Validation: Từ căn bản đến nâng cao

I. Mở đầu

Chắc hẳn khi initialize một model, hay start 1 business flow thì bạn cần phải có rất nhiều validate tương ứng để có thểm đảm bảo được logic và business của dự án. Từ những điều cơ bản như not null hay maximize đến những validate phức tạp tuỳ theo yêu cầu của business. Và trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về nhưng validation từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn có thế có một cái nhìn tổng quan về nó

II. Let's go

1. Validating length của một attribute

Thường chúng ta sẽ có 2 option cơ bản nhất của việc validate length đó là

:minimum - Attribute không thể nhỏ hơn giá trị length cụ thể
:maximum - Attribute không thể lớn hơn giá trị length cụ thể
:in (or :within) - Giá trị length nằm trong một khoảng cụ thể
:is - Giá trị length phải chính xác 

2.Validates format của một attribute

Validate giá trị phải match với một regular expression có sử dụng formatwith option

class User < ApplicationRecord
  validates :name, format: { with: /\A\w{6,10}\z/ }
end

Bạn cũng có thể define a constant và set value là regular expression và đẩy vào with: option. Điều này có thể thuận tiện hơn nếu bạn sử dụng những regex phức tạp

 PHONE_REGEX = /\A\(\d{3}\)\d{3}-\d{4}\z/ 
 validates :phone, format: { with: PHONE_REGEX }

Default error message là is invalid. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi với :message option.

validates :bio, format: { with: /\A\D+\z/, message: "Numbers are not allowed" }

Ngược lại thì tương tự như vậy, bạn có thể định những nhưng value không thoả mãn regular expression với without: option

3: Validating presence của một attribute

Validate này sẽ specified attribute không rỗng

class Person < ApplicationRecord 
 validates :name, presence: true
end
Person.create(name: "John").valid? # => true 
Person.create(name: nil).valid? # => false

Ngược lại bạn có thể sử dụng absence. Nó sử dụng present? method để check for nil? hoặc empty value

class Person < ApplicationRecord
 validates :name, :login, :email, absence: true
end

Trong trường hợp attribute là boolean, bạn không thể kiểm tra sự tồn tại được (attribute sẽ không valid với false value). Bạn có thể kiểm tra chúng bằng cách sử dụng inclusion validation

validates :attribute, inclusion: [true, false]

4: Custom validations

Bạn có thể thêm những validations do chính bạn viết ra để đảm bảỏ được nhu cầu, và logic của business, bằng cách thêm một class mới inheriting từ ActiveModel::Validator hoặc từ ActiveModel::EachValidator. Cả hai methods đều rất giống nhau, nhưng chúng chỉ khác cách hoạt động một chút ActiveModel::Validator và validates_with

Implement validate method vào nơi mà record như là một argument và chạy validation ở nó. Sau đó sử dụng validates_ưith với class trong model

# app/validators/starts_with_a_validator.rb
class StartsWithAValidator < ActiveModel::Validator 
 def validate(record)
  unless record.name.starts_with? 'A'
    record.errors[:name] << 'Need a name starting with A please!'
  end 
 end
end

class Person < ApplicationRecord 
 validates_with StartsWithAValidator
end

ActiveModel::EachValidator and validate Nếu bạn muốn sử dụng new validatior và sử dụng common validate method ở trong một single param, tạo một class inheriting từ ActiveModel::EachValidator và implement validate_each cho method vào nơi mà bạn mong muốn

class EmailValidator < ActiveModel::EachValidator 
 def validate_each(record, attribute, value)
  unless value =~ /\A([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\z/i 
   record.errors[attribute] << (options[:message] || 'is not an email')
  end 
 end

class Person < ApplicationRecord
 validates :email, presence: true, email: true
end

5: Validates inclusion trong một attribute

Bạn có thể kiểm tra nếu một value bao gồm một array sử dụng inclusion: helper. :in option và alias của nó, :within cho thấy được tập giá trị sẽ chấp nhận được các giá trị tương ứng

class Country < ApplicationRecord
 validates :continent, inclusion: { in: %w(Africa Antartica Asia Australia
                                                  Europe North America South America) }
end

để kiểm tra xem value không nằm trong array, ta sử dụng exclusion: helper

class User < ApplicationRecord
 validates :name, exclusion: { in: %w(admin administrator owner) }
end

6: Grouping validation

Đôi khi rất thuận tiện khi sử dụng multiple validations trong một điều kiện, Nó có thể được sử dụng with_options

class User < ApplicationRecord 
 with_options if: :is_admin? do |admin|
  admin.validates :password, length: { minimum: 10 }
  admin.validates :email, presence: true 
 end
end

Toàn bộ validations bên trong with_options block sẽ được tự động pass nếu như điều kiện if: :is_admin? thoả mãn

7: Validating numericality của một attribute

Validation này sẽ giới hạn việc thêm chỉ numeric value

class Player < ApplicationRecord
 validates :points, numericality: true
 validates :games_played, numericality: { only_integer: true }
end

Bên cạnh :only_integer, helper này cũng accepts các options khác như sau also accepts the following options to add constraints to acceptable values:

 • :greater_than - Giá trị phải lớn hơn gía trị hiện tại. Và default error message cho option này là "must be greater than %{count}".
 • :greater_than_or_equal_to -Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng gía trị hiện tại. Và default error message cho option này là "must be greater than or equal to %{count}".
 • :equal_to - Giá trị phải bằng gía trị hiện tại. Và default error message cho option này là "must be equal to %{count}".
 • :less_than - Giá trị phải nhỏ hơn gía trị hiện tại. Và default error message cho option này là "must be less than %{count}".
 • :less_than_or_equal_to - Giá trị phải nhỏ hơn hoặc bằng gía trị hiện tại. Và default error message cho option này là "must be less than or equal to %{count}".
 • :other_than - Giá trị phải khác gía trị hiện tại. Và default error message cho option này là "must be other than %{count}".
 • :odd - Giá trị nhận vào phải là số lẻ nếu set là true.default error message cho option này là "must be odd".
 • :even - Giá trị nhận vào phải là số chẵn nếu set là true.default error message cho option này là "must be even".

Mặc định, giá trị sống sẽ không nhận giá trị nil. Bạn có thể allow_nil: true để chấp nhận nó.

8: Validate uniqueness của một attribute

Validation helper này sẽ check xem value của attribute có unique hay không

class Account < ApplicationRecord 
 validates :email, uniqueness: true
end

:scope option mà bạn có thể sử dụng để chỉ định một hoặc nhiều thuộc tính được sử dụng để giới hạn kiểm tra tính duy nhất.

class Holiday < ApplicationRecord
 validates :name, uniqueness: { scope: :year, message: "should happen once per year" }
end

:case_sensitive option dùng để dèine rằng liệu cái giá trị unique kia có case sensitive hay không. Mặc định là true

class Person < ApplicationRecord
 validates :name, uniqueness: { case_sensitive: false }
end

9: Skipping Validations

Sử dụng method này nếu bạn muốn bỏ qua validations. Những methods này lưu object vào database kể cả nó invalid.

 • decrement!
 • decrement_counter
 • increment!
 • increment_counter
 • toggle!
 • touch
 • update_all
 • update_attribute
 • update_column
 • update_columns
 • update_counters

Bạn cũng có thể skip validation trong khi save bằng việc passing validate như là một argument khi save

User.save(validate: false)

10: Confirmation of attribute

Ta sử dụng cái này khi mà ta có 2 text fields và nhận chính xác nội dung giống nhau. Ví dụ, bạn muốn confirm trường email address hoặc trường password. Validation này sẽ tạo ra một virtual attribute với nên giống với tên trường ở trên và thêm _confirmation được nối ở sau

class Person < ApplicationRecord 
 validates :email, confirmation: true
end

Note Check này sẽ hoạt đônngj nếu trường email_confirmation không nil Để require confirmation, đảm bảo rằng việc thêm presence check trong trường confirmation

class Person < ApplicationRecord
 validates :email, confirmation: true validates :email_confirmation, presence: true
end

Source

11: Using :on option

:on option chỉ định khi nào thì validation sẽ hoạt động. Mặc định thì tất cả built-in validation sẽ chạy on save (cả 2 trường hợp khi create lẫn update record)

class Person < ApplicationRecord
 # it will be possible to update email with a duplicated value 
 validates :email, uniqueness: true, on: :create
 # it will be possible to create the record with a non-numerical age
 validates :age, numericality: true, on: :update
 # the default (validates on both create and update)
 validates :name, presence: true
end

12: Conditional validation

Đôi khi bạn cần validate record chỉ khi rơi vào một số trường hợp nhất định

class User < ApplicationRecord
 validates :name, presence: true, if: :admin?
 def admin?
  conditional here that returns boolean value
 end 
end

Nếu điều kiện của bạn nhỏ thì có thể sử dụng proc

class User < ApplicationRecord
 validates :first_name, presence: true, if: Proc.new { |user| user.last_name.blank? }
end

để sử dụng với negative conditional, bạn sử dụng unless

class User < ApplicationRecord
validates :first_name, presence: true, unless: Proc.new { |user| user.last_name.present? }
end

Bạn cũng có thể pass một string, cái mà sẽ được executed thông qua instance_eval

class User < ApplicationRecord
 validates :first_name, presence: true, if: 'last_name.blank?'
end

III. Kết thúc

Vậy là thông qua bài viết này, các bạn đã gần như nắm được toàn bộ các cách viết validation từ cơ bản đến nâng cao, và theo mình sẽ có thể sử dụng rất nhiều trong dự án hiện tại. Thực ra vẫn còn 1 số cách khác những để express được condition, nhưng bản thân mình thấy với lượng kiến thức trên là vừa đủ và các bạn có thể ứng dụng với phần đa các business requirement rồi. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm hay có góp ý thì hãy comment để giúp cho bài viết này thêm hữu ích nhé. Thanks


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.