+12

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

Chào các bạn, trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục giải quyết bài toán phân loại bài báo tiếng Việt. Trong phần trước chúng ta đã chuẩn bị xong dữ liệu cho bài toán. Dữ liệu mà chúng ta đã chuẩn bị được bao gồm:

 • Count Vectors
 • TF-IDF Vectors (đã áp dụng SVD cho TF-IDF)
  • Word level
  • N-Gram level
  • Character level
 • Word Embeddings

Bằng cách sử dụng dữ liệu này, trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng các mô hình phân loại văn bản sau:

 • Naive Bayes Classifier
 • Linear Classifier
 • Support Vector Machine
 • Bagging Models
 • Boosting Models
 • Shallow Neural Networks
 • Deep Neural Networks
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Long Short Term Modelr (LSTM)
  • Gated Recurrent Unit (GRU)
  • Bidirectional RNN
  • Recurrent Convolutional Neural Network (RCNN)
  • Other Variants of Deep Neural Networks
 • Doc2Vec model

Khá nhiều phải không nào, 😄 mình sẽ cố gắng thực hiện nhiều mô hình nhất có thể để chúng ta có thể so sánh kết quả của các phương pháp với nhau.

Label Encoder

Trước hết, chúng ta cần chuyển nhãn dữ liệu về dạng số phục vụ quá trình huấn luyện. Nhãn của chúng ta đang có dạng văn bản như sau: ['Chinh tri Xa hoi', 'Doi song', 'Khoa hoc', 'Kinh doanh', 'Phap luat', 'Suc khoe', 'The gioi', 'The thao', 'Van hoa', 'Vi tinh']. Để chuyển dạng văn bản về dạng số, chúng ta sử dụng LabelEncoder của thư viện sklearn. Cách thực hiện đơn giản là như sau:

encoder = preprocessing.LabelEncoder()
y_data_n = encoder.fit_transform(y_data)
y_test_n = encoder.fit_transform(y_test)

encoder.classes_ # kết quả: array(['Chinh tri Xa hoi', 'Doi song', 'Khoa hoc', 'Kinh doanh',
         #         'Phap luat', 'Suc khoe', 'The gioi', 'The thao', 'Van hoa',
         #         'Vi tinh'], dtype='<U16')

Note:

Do hạn chế về mặt tính toán, ở đây chúng ta sẽ sử dụng TF-IDF chưa và đã được xử lý bằng SVD, khi đó mỗi vector đại diện cho một văn bản đang là vector 300 chiều.

Xây dựng mô hình

Để code sử dụng được ngắn gọn, chúng ta sẽ sử dụng chung một hàm huấn luyện và dự đoán cho tất cả các mô hình, việc này làm giảm bớt thời gian viết code của chúng ta rất nhiều, chi tiết như sau:

def train_model(classifier, X_data, y_data, X_test, y_test, is_neuralnet=False, n_epochs=3):    
  X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_data, y_data, test_size=0.1, random_state=42)
  
  if is_neuralnet:
    classifier.fit(X_train, y_train, validation_data=(X_val, y_val), epochs=n_epochs, batch_size=512)
    
    val_predictions = classifier.predict(X_val)
    test_predictions = classifier.predict(X_test)
    val_predictions = val_predictions.argmax(axis=-1)
    test_predictions = test_predictions.argmax(axis=-1)
  else:
    classifier.fit(X_train, y_train)
  
    train_predictions = classifier.predict(X_train)
    val_predictions = classifier.predict(X_val)
    test_predictions = classifier.predict(X_test)
    
  print("Validation accuracy: ", metrics.accuracy_score(val_predictions, y_val))
  print("Test accuracy: ", metrics.accuracy_score(test_predictions, y_test))

Hàm này hỗ trợ cả mô hình là neural network hoặc không. Bây giờ chúng ta cùng thử xây dựng một số mô hình khác nhau:

Naive Bayes

Mô hình Naive Bayes được xây dựng dựa trên công thức Bayes, các bạn có thể tham khảo cách sử dụng phương pháp Naive Bayes của tác giả Phạm Văn Toàn ở đây.

Trong bài toán phân loại văn bản này, chúng ta sẽ thực hiện như sau:

train_model(naive_bayes.MultinomialNB(), X_data_tfidf, y_data, X_test_tfidf, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả
# Train accuracy: 0.880031596616529
# Validation accuracy: 0.8690758293838863
# Test accuracy: 0.8650666031405714

Tương tự, chúng ta có thể thực hiện với dữ liệu đã được SVD, các bạn hãy chạy thử những dòng lệnh sau đây và xem kết quả:

train_model(naive_bayes.MultinomialNB(), X_data_tfidf_ngram_svd, y_data, X_test_tfidf_ngram_svd, y_test, is_neuralnet=False)

train_model(naive_bayes.MultinomialNB(), X_data_tfidf_ngram_char_svd, y_data, X_test_tfidf_ngram_char_svd, y_test, is_neuralnet=False)

Kết quả thế nào?

Chúng ta có thể thử với dạng BernoulliNB của Naive Bayes:

train_model(naive_bayes.BernoulliNB(), X_data_tfidf, y_data, X_test_tfidf, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.8485995457986374
# Validation accuracy: 0.8293838862559242
# Test accuracy: 0.8531554602664125
train_model(naive_bayes.BernoulliNB(), X_data_tfidf_svd, y_data, X_test_tfidf_svd, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.8087746437152354
# Validation accuracy: 0.8033175355450237
# Test accuracy: 0.8143449864014453

Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện với một số mô hình khác (ở đây mình sẽ không giải thích chi tiết cách hoạt động của mỗi mô hình mà mình chỉ thực hiện code, các bạn có thể tham khảo lý thuyết trong các bài viết khác ở Viblo).

Linear Classifier

train_model(linear_model.LogisticRegression(), X_data_tfidf, y_data, X_test_tfidf, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.9473060593094823
# Validation accuracy: 0.9167654028436019
# Test accuracy: 0.9207511960772636
train_model(linear_model.LogisticRegression(), X_data_tfidf_svd, y_data, X_test_tfidf_svd, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.9023467070401211
# Validation accuracy: 0.8927725118483413
# Test accuracy: 0.9046314493875688

Support Vector Machine (SVM)

train_model(svm.SVC(), X_data_tfidf_svd, y_data, X_test_tfidf_svd, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.43359773557581544
# Validation accuracy: 0.4277251184834123
# Test accuracy: 0.3908840053203105

Có vẻ kết quả không tốt lắm @@

Bagging Model

train_model(ensemble.RandomForestClassifier(), X_data_tfidf_svd, y_data, X_test_tfidf_svd, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.9962479017871836
# Validation accuracy: 0.8311611374407583
# Test accuracy: 0.834435114049193

Boosting Model (XGB)

train_model(xgboost.XGBClassifier(), X_data_tfidf_svd, y_data, X_test_tfidf_svd, y_test, is_neuralnet=False)

# kết quả thu được:
# Train accuracy: 0.9042885824309647
# Validation accuracy: 0.8696682464454977
# Test accuracy: 0.8786850098266928

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện Deep Neural Network, một trong những mô hình hot nhất hiện nay bởi hiệu quả của nó trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý âm thanh,...

Deep Neural Network

Xây dựng mô hình

def create_dnn_model():
  input_layer = Input(shape=(300,))
  layer = Dense(1024, activation='relu')(input_layer)
  layer = Dense(1024, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  output_layer = Dense(10, activation='softmax')(layer)
  
  classifier = models.Model(input_layer, output_layer)
  classifier.compile(optimizer=optimizers.Adam(), loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
  
  return classifier

Huấn luyện

classifier = create_dnn_model()
train_model(classifier=classifier, X_data=X_data_tfidf_svd, y_data=y_data_n, X_test=X_test_tfidf_svd, y_test=y_test_n, is_neuralnet=True)

# kết quả thu được:

Train on 30383 samples, validate on 3376 samples
Epoch 1/3
30383/30383 [==============================] - 33s 1ms/step - loss: 0.4122 - acc: 0.8666 - val_loss: 0.2976 - val_acc: 0.8960
Epoch 2/3
30383/30383 [==============================] - 33s 1ms/step - loss: 0.2560 - acc: 0.9149 - val_loss: 0.2956 - val_acc: 0.9023
Epoch 3/3
30383/30383 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.1987 - acc: 0.9322 - val_loss: 0.3094 - val_acc: 0.8969
Validation accuracy: 0.8969194312796208
Test accuracy: 0.9038770770055387

Recurrent Neural Network

LSTM

Xây dựng mô hình

def create_lstm_model():
  input_layer = Input(shape=(300,))
  
  layer = Reshape((10, 30))(input_layer)
  layer = LSTM(128, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(128, activation='relu')(layer)
  
  output_layer = Dense(10, activation='softmax')(layer)
  
  classifier = models.Model(input_layer, output_layer)
  
  classifier.compile(optimizer=optimizers.Adam(), loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
  
  return classifier

Huấn luyện

classifier = create_lstm_model()
train_model(classifier=classifier, X_data=X_data_tfidf_svd, y_data=y_data_n, X_test=X_test_tfidf_svd, y_test=y_test_n, is_neuralnet=True)

# kết quả thu được 
Train on 30383 samples, validate on 3376 samples
Epoch 1/10
30383/30383 [==============================] - 4s 144us/step - loss: 2.1759 - acc: 0.1704 - val_loss: 1.9528 - val_acc: 0.2346
Epoch 2/10
30383/30383 [==============================] - 3s 115us/step - loss: 1.6678 - acc: 0.3642 - val_loss: 1.4039 - val_acc: 0.4591
Epoch 3/10
30383/30383 [==============================] - 3s 112us/step - loss: 1.3295 - acc: 0.4862 - val_loss: 1.2670 - val_acc: 0.5092
Epoch 4/10
30383/30383 [==============================] - 4s 118us/step - loss: 1.2106 - acc: 0.5463 - val_loss: 1.2173 - val_acc: 0.5367
Epoch 5/10
30383/30383 [==============================] - 3s 113us/step - loss: 1.1339 - acc: 0.5894 - val_loss: 1.1116 - val_acc: 0.6022
Epoch 6/10
30383/30383 [==============================] - 3s 113us/step - loss: 1.0748 - acc: 0.6167 - val_loss: 1.0639 - val_acc: 0.6336
Epoch 7/10
30383/30383 [==============================] - 4s 117us/step - loss: 1.0265 - acc: 0.6442 - val_loss: 1.0948 - val_acc: 0.6126
Epoch 8/10
30383/30383 [==============================] - 3s 113us/step - loss: 0.9855 - acc: 0.6642 - val_loss: 0.9994 - val_acc: 0.6759
Epoch 9/10
30383/30383 [==============================] - 3s 113us/step - loss: 0.9582 - acc: 0.6789 - val_loss: 1.1321 - val_acc: 0.5892
Epoch 10/10
30383/30383 [==============================] - 3s 114us/step - loss: 0.9293 - acc: 0.6876 - val_loss: 0.9248 - val_acc: 0.7059
Validation accuracy: 0.7058649289099526
Test accuracy: 0.7002163857622139

GRU

Xây dựng mô hình


def create_gru_model():
  input_layer = Input(shape=(300,))
  
  layer = Reshape((10, 30))(input_layer)
  layer = GRU(128, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(128, activation='relu')(layer)
  
  output_layer = Dense(10, activation='softmax')(layer)
  
  classifier = models.Model(input_layer, output_layer)
  
  classifier.compile(optimizer=optimizers.Adam(), loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
  
  return classifier

Huấn luyện

classifier = create_gru_model()
train_model(classifier=classifier, X_data=X_data_tfidf_svd, y_data=y_data_n, X_test=X_test_tfidf_svd, y_test=y_test_n, is_neuralnet=True, n_epochs=10)

# kết quả thu được:

Train on 30383 samples, validate on 3376 samples
Epoch 1/10
30383/30383 [==============================] - 4s 144us/step - loss: 2.2465 - acc: 0.1557 - val_loss: 2.1616 - val_acc: 0.1505
Epoch 2/10
30383/30383 [==============================] - 3s 100us/step - loss: 1.7984 - acc: 0.3081 - val_loss: 1.4678 - val_acc: 0.4188
Epoch 3/10
30383/30383 [==============================] - 3s 101us/step - loss: 1.3495 - acc: 0.4750 - val_loss: 1.2717 - val_acc: 0.5193
Epoch 4/10
30383/30383 [==============================] - 3s 109us/step - loss: 1.2431 - acc: 0.5203 - val_loss: 1.2419 - val_acc: 0.5320
Epoch 5/10
30383/30383 [==============================] - 3s 95us/step - loss: 1.1760 - acc: 0.5509 - val_loss: 1.1627 - val_acc: 0.5708
Epoch 6/10
30383/30383 [==============================] - 3s 104us/step - loss: 1.1315 - acc: 0.5791 - val_loss: 1.1317 - val_acc: 0.5859
Epoch 7/10
30383/30383 [==============================] - 3s 105us/step - loss: 1.0915 - acc: 0.6021 - val_loss: 1.1042 - val_acc: 0.6093
Epoch 8/10
30383/30383 [==============================] - 3s 115us/step - loss: 1.0643 - acc: 0.6154 - val_loss: 1.0880 - val_acc: 0.6206
Epoch 9/10
30383/30383 [==============================] - 4s 118us/step - loss: 1.0413 - acc: 0.6291 - val_loss: 1.0459 - val_acc: 0.6371
Epoch 10/10
30383/30383 [==============================] - 3s 114us/step - loss: 0.9960 - acc: 0.6554 - val_loss: 1.0201 - val_acc: 0.6520
Validation accuracy: 0.6519549763033176
Test accuracy: 0.6368689575764794

Ở đây mình chỉ dùng 10 epochs nên kết quả còn thấp, các bạn hoàn toàn có thể huấn luyện thêm, nhận thấy rằng val_loss đang giảm, cho nên mô hình hoàn toàn có thể tốt hơn khi mình huấn luyện thêm.

Bidirectional RNN

Xây dựng mô hình

def create_brnn_model():
  input_layer = Input(shape=(300,))
  
  layer = Reshape((10, 30))(input_layer)
  layer = Bidirectional(GRU(128, activation='relu'))(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(128, activation='relu')(layer)
  
  output_layer = Dense(10, activation='softmax')(layer)
  
  classifier = models.Model(input_layer, output_layer)
  
  classifier.compile(optimizer=optimizers.Adam(), loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
  
  return classifier

Huấn luyện

classifier = create_brnn_model()
train_model(classifier=classifier, X_data=X_data_tfidf_svd, y_data=y_data_n, X_test=X_test_tfidf_svd, y_test=y_test_n, is_neuralnet=True, n_epochs=20)
# kết quả thu được:

Epoch 18/20
Train on 30383 samples, validate on 3376 samples

.........................................
30383/30383 [==============================] - 5s 160us/step - loss: 0.2532 - acc: 0.9126 - val_loss: 0.3188 - val_acc: 0.8987
Epoch 19/20
30383/30383 [==============================] - 5s 160us/step - loss: 0.2438 - acc: 0.9162 - val_loss: 0.3299 - val_acc: 0.8907
Epoch 20/20
30383/30383 [==============================] - 5s 162us/step - loss: 0.2399 - acc: 0.9170 - val_loss: 0.3228 - val_acc: 0.8957
Validation accuracy: 0.8957345971563981
Test accuracy: 0.9022095170031564

Recurrent Convolutional Neural Network

Mô hình mạng này khá là mới, chúng ta cùng thử nghiệm xem sao:

Xây dựng mô hình

def create_rcnn_model():
  input_layer = Input(shape=(300,))
  
  layer = Reshape((10, 30))(input_layer)
  layer = Bidirectional(GRU(128, activation='relu', return_sequences=True))(layer)  
  layer = Convolution1D(100, 3, activation="relu")(layer)
  layer = Flatten()(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(512, activation='relu')(layer)
  layer = Dense(128, activation='relu')(layer)
  
  output_layer = Dense(10, activation='softmax')(layer)
  
  classifier = models.Model(input_layer, output_layer)
  classifier.summary()
  classifier.compile(optimizer=optimizers.Adam(), loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
  
  return classifier

Huấn luyện mô hình

classifier = create_rcnn_model()
train_model(classifier=classifier, X_data=X_data_tfidf_svd, y_data=y_data_n, X_test=X_test_tfidf_svd, y_test=y_test_n, is_neuralnet=True, n_epochs=20)

# kết quả thu được:
Epoch 18/20
30383/30383 [==============================] - 8s 248us/step - loss: 0.1788 - acc: 0.9377 - val_loss: 0.2999 - val_acc: 0.9097
Epoch 19/20
30383/30383 [==============================] - 7s 246us/step - loss: 0.1811 - acc: 0.9370 - val_loss: 0.2993 - val_acc: 0.9002
Epoch 20/20
30383/30383 [==============================] - 7s 245us/step - loss: 0.1688 - acc: 0.9421 - val_loss: 0.3040 - val_acc: 0.9017
Validation accuracy: 0.9016587677725119
Test accuracy: 0.9044924860540369

Cũng khá tốt đấy nhỉ!

Doc2Vec Model

Đây là một mô hình tương đối hiệu quả khi áp dụng cho văn bản, chúng ta có thể thu được một vector đại diện cho một văn bản, và từ vector đó, chúng ta dùng để phân loại văn bản một cách hiệu quả, vector này có thể là mang ý nghĩa của toàn bộ văn bản.

Xây dựng corpus

def get_corpus(documents):
  corpus = []
  
  for i in tqdm(range(len(documents))):
    doc = documents[i]
    
    words = doc.split(' ')
    tagged_document = gensim.models.doc2vec.TaggedDocument(words, [i])
    
    corpus.append(tagged_document)
    
  return corpus
  
train_corpus = get_corpus(X_data)
test_corpus = get_corpus(X_test)

Xây dựng và huấn luyện mô hình Doc2Vec

model = gensim.models.doc2vec.Doc2Vec(vector_size=300, min_count=2, epochs=40)
model.build_vocab(train_corpus)

%time model.train(train_corpus, total_examples=model.corpus_count, epochs=model.epochs)

Sau khi xây dựng và huấn luyện mô hình, từ một văn bản, chúng ta có thể lấy vector đại diện cho văn bản đó như sau:


X_data_vectors = []
for x in train_corpus:
  vector = model.infer_vector(x.words)
  X_data_vectors.append(vector)
  
X_test_vectors = []
for x in test_corpus:
  vector = model.infer_vector(x.words)
  X_test_vectors.append(vector)

Khi đã có được vector của văn bản, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các phương pháp ở trên để phân loại văn bản. Code của phần này hoàn toàn tương tự, một ví dụ như sau:

classifier = create_dnn_model()
train_model(classifier=classifier, X_data=np.array(X_data_vectors), y_data=y_data_n, X_test=(X_test_vectors), y_test=y_test_n, is_neuralnet=True, n_epochs=5)

Phần thử nghiệm còn lại coi như là bài tập các bạn nhé! 😄

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài toán phân loại văn bản. Tất nhiên còn có rất nhiều cách để cải tiến mô hình này, trên đây chỉ là cách áp dụng các mô hình cơ bản để giải quyết bài toán này. Hi vọng các bạn có thể hiểu được kha khá sau khi đọc bài viết này. Cám ơn các bạn đã theo dõi, hẹn các bạn vào bài viết lần sau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.