Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts
Avatar

Ví dụ về Full Text Search sử dụng Scout and Algolia Packages

1.2K 4 1
  • Avatar
2
Avatar

Agile Retrospective - Tại sao nó lại cần thiết và một số cách để thực hiện

5.5K 3 0
5
Avatar

Impact analysis - Phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm

1.1K 4 0
5
Avatar

Quan điểm khác biệt giữa “Tester” và “Developer”

3.0K 0 0
1
Avatar

Kiểm thử mobile - Application (P1)

1.3K 0 0
0
Avatar

Mailtrap và Testing

3.1K 26 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Software Testing - Documentation

470 1 0
0
Avatar

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 3

787 16 0
10
Avatar

Tổng quan về Angular JS

2.0K 0 0
2
Avatar

Part2- Một số thuộc tính của Selenium Python Bindings

1.6K 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật ước lượng - Estimation Techniques

4.1K 0 0
0
Avatar

16 điều nên làm khi bạn hết "yêu" test

402 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về All pairs Testing và ưu điểm của pair testing giữa các tester khi làm việc

2.5K 8 0
6
Avatar

Mobile Testing - Emulator và Simulator

2.0K 1 0
1
Avatar

Selenium Python Bindings (part1)

4.7K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Mobile Testing - UI

249 1 0
1
Avatar

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 2

808 12 0
9
Avatar

Chuyển từ kiểm thử trong mô hình thác nước sang mô hình Agile

526 0 0
0
Avatar

Cuộc giải phẫu của một QA

141 1 0
0
Avatar

Hướng dẫn hoàn chỉnh cho Android Testing

2.6K 3 0
0

Translated Article


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.